KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement
 • 2014-11-22 14:02:35
  Jeg har efter længere tids overvejelser besluttet at tage en timeout fra medierne. Det er vigtigt at understrege, at det IKKE skyldes nogen konkrete omstændigheder overhovedet. Årsagen er simpelthen den, at jeg ikke føler, at jeg har tilstrækkelig med tid...
 • 2014-11-19 12:58:56
  Bestyrelsessammensætning er en central del af corporate governance, som angår hvordan man kan professionalisere virksomhedens governance struktur, således at investorerne får større tillid til, at direktionen og bestyrelsen loyalt varetager ejernes interesser. Større tillid bevirker, at risikopræmien reduceres, så selskabet...
 • 2014-10-17 08:13:16
  Man får hvad man betaler for, siger et gammelt mundheld. Det er så sandt, som det er sagt. I takt med at bestyrelsens rolle og funktion i de senere år har fået markant større fokus, melder spørgsmålet sig om, hvorvidt...
 • 2014-09-28 11:12:26
  Cash is King, lyder det velkendte motto og det er så sandt, som det er sagt. En virksomheds værdi er identisk med de tilbagediskonterede forventede fremtidige pengestrømme. Den store udfordring er i praksis ikke at bestemme diskonteringsfaktoren dvs. de vægtede...
 • 2014-09-23 20:07:08
  Systemet med medarbejdervalgte i bestyrelsen blev indført i forbindelse med Danmarks optagelse i EF. Det var ikke fordi, der stod tusindvis af lønmodtagere foran Christiansborgs Slotsplads og krævede, at lønmodtagerne fik sæde i virksomhedernes bestyrelse. Årsagen var, at arbejdsgiverne og...
 • 2014-09-05 16:45:39
  Efter finanskrisen gik handlen med virksomheder nærmest i koma og først flere år senere, er der for alvor kommet gang i både børsnoteringer og virksomhedsopkøb. Men hvem vinder egentlige på disse opkøb? Hvad er den bedste investeringsstrategi, set ud fra...
 • 2014-08-24 11:03:13
  Inden for de seneste årtier er forudsætningen om rationelle forventninger og effektive markeder fået enorm udbredelse i økonomiske lærebøger og i videnskabelige tidsskrifter. Meget af den moderne økonomiske forståelse inden for den akademiske verden bygger således i høj grad på...
 • 2014-08-22 19:16:42
  Her i august træder nye regler i kraft om antallet af bestyrelsesposter, man som bestyrelsesmedlem må besidde. Reglerne omfatter kun bankerne og stammer fra det nye kapitalkravsdirektiv dvs. CRD IV. Formålet er at sikre, at hvert bestyrelsesmedlem har tilstrækkelig med...
 • 2014-07-22 17:10:34
  Det britiske tidsskrift The Economist havde fornyligt et interessant særnummer omhandlende såkaldt ”shadowbanking”. Efter finanskrisens udbrud i 2007 har vi set en markant stigning i udstedelen af erhvervsobligationer. Dette gælder også såkaldt shadowbanking, som vinder stærkt frem i udlandet. Begge...
 • 2014-07-12 16:43:43
  Det er et faktum, at enkelte investorer, ofte ganske få, er i stand til at slå aktiemarkedet systematisk over en længere periode, også når man korrigerer afkastet for risikoen. Når aktiemarkedet betegnes som såkaldt ”efficient” (ikke effektivt, som er noget...
 • 2014-07-02 19:57:25
  Inden for investeringsteorien har det været heftigt diskuteret, både blandt forskere og praktikere, hvorvidt det er klogt at forfølge en investeringsstrategi, der baserer sig på en portefølje af value aktier eller modsat growth aktier. Warren Buffet er ikke et sekund i...
 • 2014-06-18 05:01:31
  Der hvor bestyrelsen for alvor skal træde i karakter og vise sine evner til at skabe værdi, er når bestyrelsen skal finde en afløser til den afgående CEO. Vælger bestyrelsen den forkerte person til jobbet, kan det få fatale negative...
 • 2014-06-05 09:32:53
  Normalt gives der en discount på børsnoterede konglomerater i størrelsesordenen på 10-15 procent. I princippet er det derfor muligt at overtage konglomeratet og splitte det op ved at sælge de enkelte underselskaber og score en gevinst. Der er mange årsager...
 • 2014-05-29 12:04:41
  Warren Buffet og hans selskab Berkshire Hathaway er en legende, ikke bare i investeringskredse, men også i den brede amerikanske befolkning. Årsagen er dels, at han systematisk har bevist, at man kan slå aktiemarkedet, samtidig med at han har doneret...
 • 2014-05-20 18:57:38
  Vi kender mundheldet, tale er sølv - tavshed er guld. Danmark står over for alvorlige udfordringer i en stadig mere globaliseret verden, hvor styrkelsen af konkurrencestaten Danmark, har første prioritet blandt landets beslutningstagere. Til trods for dette er der særdeles...
 • 2014-05-12 19:08:07
  De første anbefalinger om god selskabsledelse så dagens lys allerede i 2001. Min egen seneste forskning viser, at langt de fleste børsnoterede selskaber følger anbefalingerne, mens et lille mindretal af selskaber forklarer, hvorfor man har valgt at afvige fra ”best...
 • 2014-04-21 11:47:05
  Erhvervsobligationer har traditionelt set fyldt lidt på passiv siden i danske virksomheder. Finansieringen er derimod typisk sket i form af traditionel bankfinansiering, kombineret med realkreditbelåning. Det samme gør sig imidlertid ikke tilfældet i mange af de lande, vi normalt sammenligner...
 • 2014-04-10 18:13:03
  EU arbejder på et nyt direktiv, som skal øge aktionærernes indflydelse i børsnoterede selskaber. Det er EU-kommissær for det indre marked Michel Barnier, som ønsker at styrke aktionærernes indflydelse. Formålet er i højere grad at inddrage aktionærerne, så ledelsen ikke...
 • 2014-03-03 13:29:26
  Komitéen for god selskabsledelse anbefaler, at medlemmer af bestyrelsen ikke aflønnes med aktieoptioner- eller tegningsoptioner (warrants), men samtidig understreger komiteen, at det ikke er i strid med anbefalingerne, at bestyrelsesmedlemmerne får en del af deres vederlag i form af aktier....
 • 2014-01-17 10:43:00
  Finanstilsynet har i kølvandet på en række sager, hvor det har vist sig, at kunderne ikke helt forstod produkterne, især de medfølgende risici, valgt at indføre et såkaldt produkttilsyn. Det er en slags forbrugerbeskyttelse, som skal beskytte kunderne, så de...
 • 2013-12-19 12:25:00
  Brugen af kommissioner er steget eksplosivt de senere år og det samme er udgifterne til dem. I disse dage sætter skattekommissionen punktum i en sag, som egentlig er særdeles principiel og relevant, da den vedrører spørgsmålet om mulig magtfordrejning. Problemet...
 • 2013-12-16 08:32:00
  Spørgsmålet om den næste CEO skal rekrutteres fra virksomhedens egne rækker eller alternativt findes udefra, er en afgørende beslutning bestyrelsen skal træffe. Grundfos mangeårige koncernchef er netop blevet fyret for ikke at kunne levere varen, til trods for at han...
 • 2013-12-02 12:06:00
  Markedet var i chok da Pandora aktien styrtdykkede d. 2. august med 65 procent. Årsagen var, at markedet reagerede på selskabets nyhed om, at den forventede vækst i omsætningen blev nedjusteret til 0 procent i 2011. Det centrale spørgsmål er,...
 • 2013-10-25 10:45:00
  Danmark har i modsætning til vores nabolande i årene op til finanskrisen haft et alt for stort antal af sager, hvor bestyrelsens kontrol med en række bankdirektører svigtede. Bankerne er efterfølgende krakket eller endt i statens skraldemandsselskab Finansiel Stabilitet. Men hvorfor...
 • 2013-08-09 11:40:21
  Danske Bank er for alvor kommet i sigtekornet efter, at dele af regeringens udvalgsrapport om årsagerne til finanskrisen er blevet lækket til pressen. I den kommende tid vil politikerne i både Danmark og EU drøfte spørgsmålet om, hvilke krav vi...
 • 2013-05-09 13:57:29
  I takt med det eksponentielt stigende antal love og standarder, som produceres af både offentlige og halv offentlige organisationer, øges presset på medarbejdernes complianceafdeling, som har ansvaret for at kravene overholdes og kommunikeres ud til hele virksomhedens organisation. Dette gælder...
 • 2013-03-19 07:12:58
  Det er mit klare indtryk, at der er sket en markant effektivisering af anbefalingerne om god selskabsledelse i udkastet til de nye anbefalinger om god selskabsledelse. Generelt er der strammet op og anbefalingerne fremtræder langt mindre bureaukratiske, hvilket medvirker til...
 • 2013-02-26 19:38:26
  Effektiv risikostyring og intern kontrol medvirker til at reducere virksomhedens strategiske og forretningsmæssige risici, hvad enten virksomheden er børsnoteret eller ejerledet. Virksomheder må nødvendigvis påtage sig forskellige driftsmæssige og strategiske risici, men ledelsen bliver nød til at håndtere dem på...
 • 2013-02-10 08:52:34
  Bestyrelsesudvalg har været kendt i både USA og England i mange år, men er først inden for de seneste år blevet udbredt i de store børsnoterede danske virksomheder. Jeg har i en ny undersøgelse sammen med cand.merc. Nicolai Søpstad analyseret,...
 • 2013-01-23 14:49:00
  Finanstilsynet har netop færdiggjort vurderingen af de finansielle virksomhederes selvevaluering og på den baggrund konstateret, at der er behov for en styrkelse af kompetencerne i bestyrelsen. Konkret ønsker tilsynet, at der bl.a. skal være et medlem af bestyrelsen, som har...
 • 2013-01-09 08:38:19
  Komiteen for god selskabsledelse har netop fremlagt et udkast til reviderede anbefalinger for god selskabsledelse. Komiteen har ryddet op blandt de mange anbefalinger bl.a. ved at udelade anbefalinger som fremgår af lovgivningen. Desuden er anbefalingerne blevet strammet op sprogligt samtidig med...
 • 2012-12-19 14:19:34
  Erhvervsfondsudvalget har netop offentliggjort sin rapport om den fremtidige regulering af erhvervsdrivende fonde. Heri foreslås indført en række nye lovkrav inden for erhvervsfondsloven og årsregnskabsloven. Derudover foreslår udvalget indført en helt ny form for regulering af de erhvervsdrivende fonde, nemlig...
 • 2012-12-15 19:55:50
  Da finanskrisen brød ud i slutningen af 2008 blev der sat en brat stopper for handlen med virksomheder og markedet frøs næsten til med øjeblikkelig virkning. Isen er ikke siden blev tøet op og M&A markedet er slet ikke normaliseret...
 • 2012-10-15 18:30:30
  Mange bestyrelser i den finanselle sektor arbejder netop i denne måned på at færdiggøre de nye krav fra Finanstilsynet som kræver, at bestyrelsen skal indsende resultatet med tilhørende dokumentation af sin egen selvevaluering. Initiativet fra tilsynet skal ses i lyset...
 • 2012-09-11 14:16:53
  Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr har fået den ide, at identificere opskriften på succeshistorierne i danske erhvervsliv i form af en såkaldt erhvervskanon. Initiativet lyder på papiret ganske sympatisk, men spørgsmålet er, om det overhovedet rykker noget at bruge...
 • 2012-08-20 10:43:47
  Mikrofinans er for alvor blevet en global spiller og sammenlagt servicerer de mange forskellige mikrofinans selskaber over 200 mio. personer verden over, hvoraf den seneste forskning viser, at over 56 procent af disse kunder tilhørte verdens mest fattige, da de...
 • 2012-07-01 19:30:13
  Compliancefunktionen spiller en stadig større rolle især i finansielle virksomheder, men også i ikke finansielle virksomheder, hvor spørgsmålet om overholdelse af gældende regler og etiske retningslinjer får stadig større betydning. Men spørgsmålet er, om dette er udtryk for en positiv...
 • 2012-05-06 13:22:02
  Danmark har nu i over 30 år haft medarbejderrepræsentation i danske bestyrelser og systemet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har næsten fungeret uændret siden reglerne blev indført i 1971. Reglerne blev næsten uændret ført videre med vedtagelsen af selskabsloven, som afløste de...
 • 2012-04-10 14:27:57
  I den seneste tid har der været flere episoder, hvor utilfredse aktionærer har vist tænder og udfordret den siddende bestyrelse. At ejerne viser deres vilje og i mange tilfælde modvilje, er som udgangspunkt ikke en negativ udvikling, da det ultimativt...
 • 2012-02-28 10:54:40
  Forsikringsselskaberne betragtes ikke uden grund som de mest kyndige til risikostyring, hvilket ikke kan overraske, når man som virksomhed skal leve af at overtage andres risici samtidig med at man generer et fornuftigt afkast. Det nye er, at kravene til...
 • 2012-02-09 15:25:49
  Det store spørgsmål mange stiller sig efter finanskrisen er, om man op til krisen kunne have forudset, at så mange danske banker ville kollapse og dermed ryste tilliden til hele det danske finansielle system. Foranlediget heraf har jeg netop lavet...
 • 2012-01-03 13:29:18
  Det er opløftende at ligestillingsminister Manu Sareen er kommet til den erkendelse, at tvang i danske bestyrelser ikke er vejen frem til at øge mangfoldigheden i danske bestyrelser. Op til valget skortede det ellers ikke med meget håndfaste udmeldinger fra...
 • 2011-12-27 19:44:48
  Sjældent har man set sådan en total mangel på ægte politisk vision, som vores kirke og ligestillingsminister Manu Sareen i denne juletid udviser. Ikke nok med at manden som kynisk radikal per definition har en politisk rygrad som en slatten...
 • 2011-12-07 13:00:00
  I den seneste tid har en række hedgefunde spredt det budskab i offentligheden, at Danmark kan det blive det næste land i rækken af lande, som oplever en banknedsmeltning. Der er peget på, at de danske bankers aktiver udgør 454...
 • 2011-11-22 14:10:38
  CBS kan aldrig konkurrere med eliteuniversiteter som Harvard, Stanford, MIT etc., men vi kan gøre det vi er bedst til, nemlig at uddanne fremtidens danske ledere. Vi har nu fået en ny rektor og en ny bestyrelse, efter at den...
 • 2011-11-17 16:55:58
  Lovgivningen giver medarbejderne i virksomheder, som beskæftiger mere end 35 personer på årsbasis en option til at lade sig repræsentere i bestyrelsen, i det tilfælde over halvdelen af de ansatte støtter op om forslaget. Medarbejderne har ret til mindst en...
 • 2011-10-27 13:17:56
  Diskussionen om de få kvindelige bestyrelsesmedlemmer i danske børsnoterede virksomheder er igen blusset op, efter at den nye regering er trådt til og den nye Berlinglomand af en ligestillingsminister netop har meldt ud, at man vil indføre tvangskvoter, dog først...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Hvis effekten af de mange milliarder kroner som regeringen agter at skyde ind banksektoren ikke skal fuse ud i det nye år, er der behov for, at man får skillet fårene fra bukken. Der må nødvendigvis opstilles nogle klare kriterier,...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Vi befinder os i en global finanskrise uden historisk sammenligning. Alle de økonomiske nøgletal peger nedad og den begyndende recession, er ved at gøre et alvorligt indhug i bestanden af danske virksomheder. Ejendomsmarkedet er under nedsmeltning og mange private danskeres...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Netop nu diskuterer politikerne betingelserne for bankpakke II, hvor sunde banker der lever op til solvenskravet på 8 procent, har mulighed for at få tilført ansvarlig kapital. En af betingelserne er, at banken efterfølgende har en solvensprocent på 12, når...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Med skattekommissionens udspil læggers der op til, at beskatningen i højere grad flyttes fra arbejde over på mursten. De vigtigste elementer er begrænsningen i fradragsretten samt reduktionen i topskatten, herunder hvornår man skal betale topskat. Ingen tvivl om, at Danmark...
 • 2011-10-22 06:42:58
  – argumenterne herfor er ikke overbevisende I kølvandet på finanskrisen og diskussionen om bankpakkerne, er der fra flere sider været rejst kritik af bankernes anvendelse af ejer -og stemmelofter (banker har forbud mod at anvende A –og B aktier). Man...
 • 2011-10-22 06:42:58
  - Om virksomhedernes performance og bestyrelsens sammensætning Der er foretaget adskillige undersøgelser som søger at kortlægge sammenhængen mellem bestyrelsesstruktur og virksomhedernes performance. Konkret har man således set på, om bestyrelsesstørrelse, medlemmernes alder, deres køn, antal ledelseshverv i andre virksomheder samt andelen...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Det nye buzzword kaldes blandt kendere CSR og dækker løst sagt over, at virksomhederne frivilligt lever op til række etiske retningslinjer. Formålet med CSR er at fokusere på virksomhedens bæredygtighed over for dens stakeholdere, således at man fremtræder etisk ansvarlig...
 • 2011-10-22 06:42:58
  I de seneste år er der sket en stor stigning i anvendelsen af ansvarsforsikringer til bestyrelserne i de børsnoterede virksomheder. Tendensen kendes fra udlandet især USA, hvor den store risiko for at blive sagsøgt, har fået medlemmerne af Board of...
 • 2011-10-22 06:42:58
  I takt med at krisen har bidt sig fast og de økonomiske nøgletal peger nedad, aktualiseres behovet for en effektiv styring af virksomhedens risici. Bankerne er modsat andre virksomheder forpligtet til at sætte kapital til side for at imødegå uforudsete...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Krisen medfører øget fokus på risikostyring – også i ikke finansielle virksomheder I takt med at krisen har bidt sig fast og de økonomiske nøgletal peger nedad, aktualiseres behovet for en effektiv styring af virksomhedens risici. Bankerne er modsat andre virksomheder...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Dansk erhvervsliv bygger i høj grad på tillid mellem parterne – og langt mindre på kontrol. Dette er en central pointe, da Stein Baggers misbrug af sine omgivelsers tillid bl.a. kreditorer, bestyrelsen, medarbejdere, sponsere og revisorer var hovedårsagen til, at...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Videnskabsministeren har for nyligt lanceret ideen om, at unge bør uddanne sig mindre på landets videregående uddannelser. Dette skal ske ved, at de forlader universitetet efter bare 3 års studietid med en batchelor grad i hånden, frem for den 5...
 • 2011-10-22 06:42:58
  I takt med at ordrebøgerne svinder ind og at virksomhederne bliver nød til at afskedige medarbejdere, bliver det stadig vanskeligere for danske virksomheder at undgå røde tal på bundlinjen. Krisen som startede som en finanskrise er blevet til en real...
 • 2011-10-22 06:42:58
  I takt med at ordrebøgerne svinder ind og at virksomhederne bliver nød til at afskedige medarbejdere, bliver det stadig vanskeligere for danske virksomheder at undgå røde tal på bundlinjen. Krisen som startede som en finanskrise er blevet til en real...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Socialdemokratiet har senest foreslået, at der indføres en 3. bankpakke dvs. en såkaldt oprydningspakke. Formålet er at undgå, at Danmark igen oplever en tilsvarende alvorlig finanskrise. Problemet er bare, at de fleste forslag ikke virker efter hensigten samt at forslagene...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Socialdemokratiet har senest foreslået, at der indføres en 3. bankpakke dvs. en såkaldt oprydningspakke. Formålet er at undgå, at Danmark igen oplever en tilsvarende alvorlig finanskrise. Problemet er bare, at de fleste forslag ikke virker efter hensigten samt at forslagene...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Både Dansk Industri og Dansk Erhverv har samstæmmende meldt ud, at der er behov for nye tiltag, hvis danske virksomheder skal ud af den såkaldte kreditklemme. Klemmen dækker over, at ellers tilsyneladende sunde virksomheder ikke kan opnå nye lån til...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Både Dansk Industri og Dansk Erhverv har samstemmende meldt ud, at der er behov for nye tiltag, hvis danske virksomheder skal ud af den såkaldte kreditklemme. Klemmen dækker over, at ellers tilsyneladende sunde virksomheder ikke kan opnå nye lån til...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Socialdemokraterne har stillet forslag om, at det skal være forbudt at få provisionsløn for finansielle produkter, at bankansatte ikke må få aktieoptioner, og at højest 20 procent af deres løn må være bonus. Baggrunden er, at partiet vil lukke for...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Danmark har som de fleste andre vestlige lande sine egne anbefalinger for corporate governance, som de børsnoterede selskaber enten skal leve op til, eller forklare hvorfor selskabet ikke lever op til en given anbefaling. Mens følg eller forklar princippet således...
 • 2011-10-22 06:42:58
  World Economic Forum udgiver, hvert år en opgørelse over konkurrenceevnen i verdens lande. Undersøgelsen resultater er baseret på svar fra et omfattende spørgeskema, som topledere i de respektive lande har besvaret for deres eget land. 133 lande er medtaget, inklusiv...
 • 2011-10-22 06:42:58
  I den seneste tid har spørgsmålet om pengeinstitutternes ejer og stemmelofter været heftigt diskuteret. Et par forskere har argumenteret for, at disse bestemmelser i pengeinstitutternes vedtægter har forvoldt alskens dårligdomme. Argumentationen har gået på, at sådanne værn har givet ledelsen...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Det er et faktum, at ledigheden er steget market i de senste par år og at økonomerne forventer en yderligere stigning i ledigheden i 2010. Stigningen kommer efter, at den danske ledighed befandt sig på et historisk lavt niveau, som...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Økonomi- og Erhvervsministeren varsler nye indgreb mod pengeinstitutterne og deres ansatte. Det foreslås bl.a., at bankrådgivere nu skal tilbringe yderligere tid på skolebænken og dermed opnå en såkaldt certificering, hvis de rådgiver kunder om investering i værdipapirer. Forslaget er et...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Fra politisk side er der blevet rejst krav om, at man vil afskaffe såkaldte finansielle supermarkeder ved at kræve en opsplitning af eksisterende finansielle institutioner. Dette begrundes med, at man ønsker at forhindre de negative dominoeffekter, som er fulgt i...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Regeringen arbejder intenst på at udforme nogle nye regler, som gør det langt hurtigere at lukke såkaldte ”usunde” banker. Formålet er ikke bare at forhindre bank runs, men også at undgå situationer som Roskilde Bank, der står som et skræmme...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Oppositionen i folketinget ønsker at indføre kvoter for andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer, ligesom man har i lande som Norge og senest i Island. De svenske socialdemokrater har et tilsvarende forslag parat, hvis de opnår regeringsmagten ved næste rigsdagsvalg. Hvis virksomhederne...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Oppositionen har netop lanceret ideen om, at de seks største banker i Danmark skal splittes op. Dansk Folkeparti er også positiv, omend DF er noget bekymret for dansk enegang. Der tegner sig således et flertal uden om regeringen. Spørgsmålet er...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Journalisten Morten Langer retter et meget skarpt personangreb mod min person i det seneste nummer af Ugebrev for Bestyrelser. Anledningen er, at jeg i forbindelse med diskussionen om pengeinstitutternes stemme og ejerlofter direkte beskyldes for at sælge mig selv for...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Langt de fleste landes finanstilsyn indførte i kølvandet på den finansielle krise et forbud mod short sale af finansielle aktier dvs. at man kan opnå en gevinst i et faldende marked. Låner man f.eks. en aktie i Nordea og sælger...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Regeringens initiativ om at give en fremstrakt hånd til udkantsdanmark synes umiddelbart sympatisk. Man har formuleret en række konkrete initiativer, som skal styrke væksten i de danske udkantsområder, som er karakteriseret ved lav vækst og høj ledighed. Regeringen vil gerne...
 • 2011-10-22 06:42:58
  I oppositionens økonomisk plan kaldet Fair Løsning, forsøger socialdemokraterne og SF at fremstå som om, at de med en såkaldt fair løsning kan få Danmark igennem krisen ved at danskerne bl.a. skal arbejde en time mere om ugen. Faktum er,...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Regeringen bruger i år over 23 mia. skattekroner på erhvervsstøtte. Den direkte støtte udgør knap 10 mia. kr. mens resten bruges til inddirekte støtte f.eks. i form af skatterabatter til nogle brancher. Denne støtte må reduceres betydeligt, da staten ikke...
 • 2011-10-18 14:10:54
  G4S’s køb af danske ISS, er endnu et i rækken af udenlandske opkøb, hvor det danske hovedkontor nedlægges og størstedelen af virksomhedens aktiviteter flyttes til udlandet. Spørgsmålet er, om denne tendens udover at give aktionærerne i de opkøbte virksomheder en...
 • 2011-10-07 11:01:41
  Der er en stigende tendens til, at danske bestyrelser i stigende grad foretager en systematisk evaluering af årets arbejde i bestyrelsen, herunder især forholdet til direktionen. Det er en udvikling, som man også kender fra USA og UK, hvor det...
 • 2011-09-30 08:48:20
  Corporate Governance, også benævnt god selskabsledelse, har nu i en årrække været en fast bestanddel, som bestyrelsen har haft pligt til at forholde sig til i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten. Det store spørgsmål er imidlertid, om hele øvelsen med...
 • 2011-09-13 15:57:00
  Både regeringen og oppositionen varsler stramninger mod de danske finansielle virksomheder. Især bankerne er kommet i gabestokken som politikkernes yndlingsoffer, når der skal hentes nemme populistiske stemmer blandt de forkælede velfærdsdanskere. Helt konkret vil S og SF hente yderligere 2...
 • 2011-08-26 18:43:50
  Med indførelsen af bankpakke IV lægges der op til, at der sættes navn på de største danske banker, som staten bevidst ikke vil lade gå ned. Årsagen er, at hvis disse banker går konkurs, vil det medføre en lang række...
 • 2011-08-09 09:36:36
  Aktiemarkederne er verden over styrtdykket i et omfang, vi ikke tidligere har set, siden finanskrisen stod på sit allerhøjeste. Mange danskere har set deres formuer blive udhulet og overalt i verden, er især private investorer begyndt at sælge ud af...
 • 2011-07-29 15:16:34
  Ratingbureauet Standard & Poors har for nyligt offentliggjort en analyse der konkluderer, at 15 danske banker højst sandsynlig vil krakke inden for de næste tre år og som kan medføre et samlet tab på op mod 12 mia. kr. Selvom...
 • 2011-06-28 08:45:01
  Som bekendt er en kæde kun så stærk som det svageste led. Dette er nu især et problem for eurozonen, når det svageste led er Grækenland. Alvoren illustreres med det faktum, at Grækenland skylder ca. 2.400 mia. kr. væk og...
 • 2011-06-21 09:55:40
  I de seneste dage er det kommet frem, at EU kommissionen i kulisserne arbejder på et direktivforslag, som indebærer, at kvinder mindst skal udgøre en tredjedel af pladserne i det øverste ledelsesorgan. Forslaget omfatter i første omgang alle europæiske finansielle...
 • 2011-06-09 11:09:07
  CBS er stadig uden styrmand på broen efter at den skandaleombruste Johan Roos måtte forlade skuden, som følge af systematisk inkompetence og egenrådighed. Det store spørgsmål melder sig nu, hvem der skal stå i spidsen for en af landet største...
 • 2011-05-23 10:50:45
  I et indlæg i JP kritiserer Kristian Weise og Jens Jonatan Steen, begge fra den centrum venstre orienterede tænketank Cevea, at årsagen til finanskrisen i høj grad skyldes for lidt regulering. Deres analyse baserer sig på den amerikanske underholdningsfilm ”Inside...
 • 2011-05-14 10:01:00
  Det er et stort samfundsproblem, når mange unge i dag ikke kan styre deres egen økonomi, efter at de er flyttet hjemmefra. Tallene taler deres eget tydelige sprog, da over otte procent af de 21-30 årige er havnet i RKI...
 • 2011-04-29 11:50:40
  Finanstilsynet har for nyligt udstedt en ny bekendtgørelse (bkg.1665, 2010), hvor man sætter ganske rigide grænser for den frie løndannelse i de finansielle virksomheder for de ledende medarbejdere. Begrænsningerne omfatter bestyrelsen, direktion samt øvrige ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig...
 • 2011-03-04 13:56:55
  Op til kvindernes internationale kampdag d. 8. marts, er der fra venstrefløjens side blevet kaldet til kamp for tvangsindførelsen af kvindekvoter i danske børsnoterede virksomheder. Målet er, at indføre norske tilstande, hvor ejernes ret til selv at bestemme, hvem man...
 • 2011-01-14 14:25:00
  I et indlæg i Business d. 10. januar gør Anne Lise Mortensen sig bemærket med en kritik af mit syn på CSR under den famøse overskrift ” Grænser for vrøvl”. Indlægget indeholder ud over en række udokumenterede påstande en række...
 • 2011-01-04 10:25:00
  Værdien af anbefalingerne om god selskabsledelse afhænger af, i hvor høj grad de børsnoterede selskaber forholder sig til de mange anbefalinger, som Fondsbørsens Komite for god selskabsledelse har formuleret. Anbefalingerne har karakter af soft law og er dermed i princippet...
 • 2010-12-17 13:23:41
  Det har hidtil været kutymen, at ledelsen i danske finansielle virksomheder har været delt klart mellem direktionen og bestyrelsen. Direktionen foretog den daglige ledelse af virksomheden, mens bestyrelsens opgaver primært har drejet sig om at kontrollere direktionen, udforme strategien og...
Profil
Caspar Rose authorimage Caspar Rose er professor på CBS, Institut for International Økonomi og Ledelse. Hans forskningsområder er veldokumenteret i adskillige internationale tidsskrifter og omfatter både selskabsledelse (corporate governance) samt de finansielle markeder og virksomheder. Desuden rådgiver Caspar Rose virksomheder og organisationer inden for områderne: Bestyrelsesledelse, strategisk risikostyring og investeringsstrategi. Caspar Rose underviser bl.a. på CBS executive bestyrelsesuddannelsen, men afholder desuden egne skræddersyede bestyrelseskurser på privat free lance basis.

Caspar Rose har dels en baggrund som jurist (cand.jur.) og økonom (cand.merc. og Ph.D. i finansiering). Caspar Rose har desuden en betydelig praktisk erfaring bl.a. som juridisk konsulent i Dansk Industri samt chefanalytiker i Danske Bank, hvor han har arbejdet med risikostyring.


Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk