Brug de medarbejdervalgte som et aktiv

authorimage
BLOGS
Af: Caspar Rose
23. sep 2014

Systemet med medarbejdervalgte i bestyrelsen blev indført i forbindelse med Danmarks optagelse i EF. Det var ikke fordi, der stod tusindvis af lønmodtagere foran Christiansborgs Slotsplads og krævede, at lønmodtagerne fik sæde i virksomhedernes bestyrelse. Årsagen var, at arbejdsgiverne og de borgerlige partier var indædte modstandere af datidens tanker om økonomisk demokrati og fondssocialisme.

Som et kompromis blev man i stedet enige om at indføre et system med medarbejdervalgte i bestyrelsen. Alle Folketingets partier stemte for, inklusiv de borgerlige som frygtede, at Danmark med sin indtræden i EF ville få indført det tyske system, hvor de ansatte i store tyske virksomheder sidder på halvdelen af pladserne i bestyrelsen.

Siden dengang har systemet levet sit eget liv og selv med indførelsen af selskabsloven for nogle år siden, blev det daværende system i det store hele videreført dvs. i virksomheder, der beskæftiger mere en 35 medarbejdere på årsbasis, har de ansatte ret til at vælge en tredjedel af pladserne i bestyrelsen. Der er således meget som taler for, at system fortsætter mange år fremover. MEN det store spørgsmål er, om de medarbejdervalgte gør en forskel eller bare passivt sidder og indkasserer deres bestyrelseshonorar?

Kan være en svær balancegang for direktøren

Når de medarbejdervalgte træder ind i bestyrelseslokalet skifter de roller og tager bestyrelseskasketten på. Det betyder, at de går fra at være underlagt direktionen i det daglige, til at være kontrollant af direktionen samt medansvarlig for strategien. De medarbejdervalgte i bestyrelsen har præcis de samme pligter og rettigheder som de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Det er vigtigt, at kende sin rolle, herunder at det udelukkende er direktionen, som er ansvarlig for den daglige drift.

Man må som bestyrelsesmedlem afholde sig fra at blande sig i driften, hvilket gælder alle bestyrelsesmedlemmer. Det er ekstremt demotiverende for en direktør, hvis bestyrelsen hele tiden blander sig i driftsspørgsmål. Dette gælder også de medarbejdervalgte, som jo har en viden om virksomheden, de eksterne ikke har.

Det er de medarbejdervalgtes pligt at varetage selskabets interesse og ikke snævre medarbejderhensyn. Når nyvalgte medarbejderrepræsentanter således deltager i deres første bestyrelsesmøde, er det formandens opgave at sikre denne forventningsafstemning, herunder oplyse dem om, at der som udgangspunk gælder en ubetinget tavshedspligt for bestyrelses drøftelser.

Bring de medarbejdervalgte i spil

Modsat de eksterne bestyrelsesmedlemmer, som vælges på generalforsamlingen, besidder de medarbejdervalgte en helt særlig indsigt i virksomheden. Ofte har de medarbejdervalgte også en faglig/teknisk viden om virksomheden eller dens produkter, som de kan drage nytte af i bestyrelsesarbejdet. De har deres daglige gang på virksomheden og kan således oplyse bestyrelsen om, hvad der rører sig blandt virksomhedens ansatte f.eks. ved forestående fusioner, som kan skabe usikkerhed blandt virksomhedens ansatte.

Ved at de medarbejdervalgte også bakker op omkring smertefulde, men nødvendige beslutninger f.eks. når der skal ske fyringer eller omstruktureringer, kan dette medansvar være med til at sikre den nødvendige ro på arbejdspladsen, indtil virksomheden forhåbentlig igen kommer på fode og kan ansatte nye medarbejdere.

Da de medarbejdervalgte aldrig vil udgøre et flertal i bestyrelsen kan ejerne i princippet, hvis de ellers kan blive enige, ”fryse” de medarbejdervalgte ud. Det er dog min erfaring, at en opdeling i bestyrelsen mellem ”dem” og ”os”, er til stor skade for bestyrelsesarbejdet. Det er formandens opgave at få bestyrelsen til at arbejde som et team, hvor forskellige kompetencer bringes i spild til virksomhedens fælles bedste.

Kombinationen af stærke eksterne kræfter og medarbejdervalgte i bestyrelseslokalet, kan være med til at sikre, at bestyrelsen ikke bare fungerer som et passivt gummistempel, men rent faktisk skaber værdi for virksomheden.

Tidligere topchef og bestyrelsesformand Anders Knutzen udtalte en gang i offentligheden, at nogle medarbejdervalgte i bestyrelsen ikke havde sagt et ord i over ti år. Det er dog min vurdering, at det er et tab for virksomheden, hvis de medarbejdervalgtes særlige kompetencer ikke aktivt bliver inddraget i bestyrelsesarbejdet. Det gælder således om at klæde dem rigtigt på til bestyrelsesarbejdet.

Profil
Caspar Rose authorimage Caspar Rose er professor på CBS, Institut for International Økonomi og Ledelse. Hans forskningsområder er veldokumenteret i adskillige internationale tidsskrifter og omfatter både selskabsledelse (corporate governance) samt de finansielle markeder og virksomheder. Desuden rådgiver Caspar Rose virksomheder og organisationer inden for områderne: Bestyrelsesledelse, strategisk risikostyring og investeringsstrategi. Caspar Rose underviser bl.a. på CBS executive bestyrelsesuddannelsen, men afholder desuden egne skræddersyede bestyrelseskurser på privat free lance basis.

Caspar Rose har dels en baggrund som jurist (cand.jur.) og økonom (cand.merc. og Ph.D. i finansiering). Caspar Rose har desuden en betydelig praktisk erfaring bl.a. som juridisk konsulent i Dansk Industri samt chefanalytiker i Danske Bank, hvor han har arbejdet med risikostyring.


Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk