Investorernes dilemma: Value eller vækstaktier?

authorimage
BLOGS
Af: Caspar Rose
02. jul 2014

Inden for investeringsteorien har det været heftigt diskuteret, både blandt forskere og praktikere, hvorvidt det er klogt at forfølge en investeringsstrategi, der baserer sig på en portefølje af value aktier eller modsat growth aktier.

Warren Buffet er ikke et sekund i tvivl, value aktier slår systematisk growth aktier på den lange bane. Dette støttes også af en række velunderbyggede videnskabelige studier, men der er på trods heraf ikke enighed blandt forskere, hvorvidt dette nu også er tilfældet. Derfor dette blogindlæg.

Hvad er forskellen på value og growth aktier?

Value aktier er normalt kendetegnet ved at have en lav kurs/indre værdi (eller høj book/market ratio) dvs. markedsværdien er lav i forhold til egenkapitalen. Growth aktier er kendetegnet ved det modsatte dvs. en høj kurs indre værdi . Price/earnings er også typisk højere for growth aktier, modsat for value aktier. Value aktier er ofte ældre selskaber med et stabilt cash flow inden for modne industrier, hvor der også i mange tilfælde betales højere udbytter.

Af de største amerikanske value aktier kan nævnes: Exxon Mobil, AT&T og Chevron, Procter & Gamble, mens de største vækstaktier er Google, Apple, Microsoft og Wal Mart. Af danske virksomheder kan nævnes Vestas aktien, som er en klar growth aktie, modsat A.P. Møller Mærsk, der må anses som en klar value aktie.

Hvad viser statistikken?

Der er foretaget en lang række grundige studier der belyser, hvorvidt der findes en såkaldt ”value premium” bl.a. af de berømte forskere Fama and French. De viser, at går man tilbage til det første store krak i 1929 frem til 1997, så er value præmien positiv og statistisk signifikant. Dette er også i nogen grad tilfældet efter 1997 frem til 2010, hvilket bl.a. er analyseret af professor Kenneth French.

Nu kunne man mene, at det udelukkende er et særligt amerikansk fænomen, men det bekræftes faktisk også i flere andre lande bl.a. Frankrig og UK. Dog gælder det også her, at value præmien har været noget faldende i de senere år.

Det er uvist, hvad den præcise årsag er hertil, men finanskrisen har givetvist haft en negativ påvirkning. Af danske undersøgelser viser professor Ole Risager fra CBS, at der er en positiv præmie (målt som P/E) i perioden 1950 til 2010.

Mulige forklaringer

En række event studier viser, at growth selskaber ofte fremkommer med ”bad news” dvs. selskaberne har en tendens til at skuffe investorerne. En mulig forklaring kan være, at analytikerne har en tendens til at være for optimistiske om growth aktier, hvilket også kan gælde almindelige investorer.

Growth aktier kan være psykologisk tiltrækkende for mange især private investorer, som investerer mere med hjertet og hvor udsigterne om vækst kan være tillokkende. Growth aktier er simpelthen mere tiltrækkende, men det tyder som nævnt ikke på, at afkastet er højre, snarere tværtimod.

Man kunne også argumentere for, at value aktier er markant mere risikofyldte, hvilket skulle forklare merafkastet, men dette tyder meget forskning dog ikke på. Et andet argument for, at value aktier klarer sig bedre, kunne være at de har højere betaværdier dvs. svinger mere i forhold til markedssvingninger end growth aktier. Men igen er det svært at finde empirisk belæg for dette argument. Selvom man kontrollerer for gearingseffekten, så er der meget som tyder på, at value aktier klarer sig bedre på den lange bane bedre.

Dog er der også i enkelte perioder, hvor value aktier faktisk under performer signifikant. Dette er tilfældet, når markederne er i krise eller er ekstremt usikre, hvilket vi så sidst ved årtusinde skiftet og senest ved finanskrisen i 2007-2008.

Hvilken strategi bør investor så forfølge?

På den korte bane er dette umuligt at svare på, da aktiemarkedets fluktuationer er særdeles vanskelige at forudsige og aktiekurserne (dvs. afkastet) er påvirket af mange eksterne chok, herunder politiske omvæltninger i mange af verdens regioner. Men hvis man selv ønsker at spare op til sin pension, vil jeg klart anbefale en international sammensat portefølje af value aktier. Det er for mig det klogeste set ud fra en gennemsnitsbetragtning, men der findes altid undtagelser, hvilket gør aktieinvestering så fascinerende.

Jeg kan i øvrigt anbefale en fremragende bog om emnet, som kan være nyttig læsning i sommerferien. Bogen uddyber mange af de pointer, jeg har nævnt her i bloggen. Bogen er skrevet af min kollega professor Ole Risager fra CBS og har titlen Value Investing in World Equity Markets (på forlaget McGraw Hill), som kan købes - Jeg får ikke procenter ;-) bl.a. i Samfundslitteratur. Så god læselyst!  

Mit næste blogindlæg omhandler, hvorvidt aktiemarkederne kan betegnes som effektive samt hvad det betyder for valg af investeringsstrategi.

Profil
Caspar Rose authorimage Caspar Rose er professor på CBS, Institut for International Økonomi og Ledelse. Hans forskningsområder er veldokumenteret i adskillige internationale tidsskrifter og omfatter både selskabsledelse (corporate governance) samt de finansielle markeder og virksomheder. Desuden rådgiver Caspar Rose virksomheder og organisationer inden for områderne: Bestyrelsesledelse, strategisk risikostyring og investeringsstrategi. Caspar Rose underviser bl.a. på CBS executive bestyrelsesuddannelsen, men afholder desuden egne skræddersyede bestyrelseskurser på privat free lance basis.

Caspar Rose har dels en baggrund som jurist (cand.jur.) og økonom (cand.merc. og Ph.D. i finansiering). Caspar Rose har desuden en betydelig praktisk erfaring bl.a. som juridisk konsulent i Dansk Industri samt chefanalytiker i Danske Bank, hvor han har arbejdet med risikostyring.


Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk