Mere tid på skolebænken for bankrådgivere er ikke løsningen

authorimage
BLOGS
Af: Caspar Rose
22. okt 2011
Økonomi- og Erhvervsministeren varsler nye indgreb mod pengeinstitutterne og deres ansatte. Det foreslås bl.a., at bankrådgivere nu skal tilbringe yderligere tid på skolebænken og dermed opnå en såkaldt certificering, hvis de rådgiver kunder om investering i værdipapirer. Forslaget er et forsøg på at styrke forbrugerbeskyttelsen, herunder tydeliggøre sammenhængen mellem forventet afkast og risiko for den enkelte kunde, ved at værdipapirer opdeles i forskellige risikoklasser. Der lægges derfor op til en stramning af reglerne, ikke nødvendigvis en forbedring af de eksisterende regler. Den umiddelbare anledning for regeringen er, at Pengeinstitutankenævnet har givet en række kunder medhold i deres klager, hvor der har været nogle eksempler på utilstrækkelig rådgivning. Dog skal man være varsom med at indføre regulering på baggrund af enkelsager. Har rådgivningen ikke levet op til god skik reglerne og har den enkelte bankrådgiver ikke levet op til den ansvarsnorm, som kunden med rette måtte forvente, kan enhver bankkunde anlægge en erstatningssag ved domstolene, som nu er blevet lettere efter indførelsen af gruppesøgsmål. Bankrådgivning i dag er blevet en kompliceret affære, som bl.a. kræver betydelig indsigt i privatøkonomi, skatteforhold, værdipapirer og finansielle markeder. Bankrådgivere er dog generelt godt rustet til at håndtere denne øgede grad af kompleksitet bl.a. fordi mange rådgivere har været på efteruddannelse på diverse kurser, som både er arrangeret af sektoren selv samt handelsskoler/handelshøjskoler. Desuden er andelen af akademikere i sektoren nærmest eksploderet inden for de senest år, så det er tvivlsomt om yderligere år på skolebænken er vejen frem. Det kan også næves, at der på Wall Street er og var ansat en masse højtuddannede personer med Ph.D. grader fra de bedste universiteter rundt om i verden, men disse kloge hoveder var ikke i stand til at forudsige krisens pludselige indtræden eller dens enorme størrelse. Til trods for at bankerne anvendte sofistikerede matematiske risikomodeller, som de færreste overhovedet er i stand til at forstå eller gennemskue, har det vist sig, at disse modeller har været utilstrækkelige, da de ikke har formået at fange konsekvenserne af såkaldt ”systemic risk” dvs. dominoeffekter. Det er ikke overraskende, at antallet af skuffede bankkunder, som klager over rådgivningen er steget i de sidste par år. Det er netop i krisetider, man finder ud af, om man er blevet rådgivet forkert. Det er særdeles sjældent, at en kunde klager over en mangelfuld rådgivning under en højkonjuktur, da kunden trods utilstrækkelig rådgivning højst sandsynlig ikke har haft et tab. Årsagen er, at under en økonomisk bobbel stiger værdipapirerne under en bred kam. Frem for flere år på skolebænken for landets bankrådgivere, bør man i stedet tænke på at indrette de økonomiske incitamenter mere hensigtsmæssigt. Negligerer man modsat de økonomiske incitamenter f.eks. ved at indføre lofter over bankrådgivernes lønninger, skyder man sig selv i foden. Øvelsen går ud på at skræddersy nogle fornuftige bonusordninger, som belønner god rådgivning, modsat ved mangelfuld rådgivning. Her kunne man eksempelvis lade den enkelte bankrådgivers løn afhænge delvist af, kundetilfredsheden over en længere periode, evnen til at vurdere en kundes reelle risikoprofil og behov. Man kan ved spørgeskemaer tilsendt til kunden efterfølgende bedømme, om kunden har forstået produktet og dets konsekvenser tilstrækkeligt og frem for alt henvise til den gamle læresætning - lad være med at købe et værdipapir du ikke forstår.
Profil
Caspar Rose authorimage Caspar Rose er professor på CBS, Institut for International Økonomi og Ledelse. Hans forskningsområder er veldokumenteret i adskillige internationale tidsskrifter og omfatter både selskabsledelse (corporate governance) samt de finansielle markeder og virksomheder. Desuden rådgiver Caspar Rose virksomheder og organisationer inden for områderne: Bestyrelsesledelse, strategisk risikostyring og investeringsstrategi. Caspar Rose underviser bl.a. på CBS executive bestyrelsesuddannelsen, men afholder desuden egne skræddersyede bestyrelseskurser på privat free lance basis.

Caspar Rose har dels en baggrund som jurist (cand.jur.) og økonom (cand.merc. og Ph.D. i finansiering). Caspar Rose har desuden en betydelig praktisk erfaring bl.a. som juridisk konsulent i Dansk Industri samt chefanalytiker i Danske Bank, hvor han har arbejdet med risikostyring.


Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk