Performance i danske aktiefonde

authorimage
BLOGS
Af: Teis Knuthsen
03. okt 2016

Jeg har set nærmere på performance i danske aktiefonde de seneste tre år.

Analysen er baseret på offentlige tilgængelige data, og i videst mulige omfang fra investeringsforeningernes egne hjemmeside. Udgangspunktet for analysen er Morningstars månedlige rangliste over danske investeringsforeninger. Jeg har valgt udelukkende at se på afkast og performance over en tre-årig periode. Man kan diskutere periodelængden, men tre år er en så lang periode, at man med rimelighed kan forvente, at en aktivt forvaltet fond skal kunne levere et merafkast efter omkostninger.

Hvad jeg finder er slående, om ikke overraskende (se også denne blog): Ud af 176 fonde har blot 72 (41%) slået deres benchmark over en periode på tre år, mens 104 (59%) har underperformet benchmark.

Den gennemsnitlige merperformance (altså afkast i forhold til fondenes benchmark) for alle fonde er på -0,54%.I gennemsnit taber fondene 0,54% relativt til benchmark efter omkostninger hvert år over tre år, svarende til 1,6% henover perioden. Medianen, eller det hyppigst forekommende merafkast, er på -0,27%.

Der er med andre ord tale om en ikke ubetydelig pro anno underperformance for fondene set over en bred kam. Fondenes performance er dog ganske spredt.

 

Tre forvaltere kan præstere et positivt merafkast for samtlige udbudte aktiefonde. Disse er Carnegie Worldwide, hvor alle fire fonde slår benchmark,PFA Invest med tre fonde, og Absalon Invest med to fonde.

I den anden ende af skalaen finder vi Alm Brand Invest, Skagen Fondene, samt Sparinvest, hvis aktiefonde underperformer alle som en. Der er altså her tale om en underperformance for 100% af foreningernes fonde over de seneste tre år.

Målt på den gennemsnitlige merperformance er Absalon Invest bedst med et merafkast på 4,06%, efterfulgt af Carnegie Worldwide med 2,37% per år for deres fonde. Sammen med PFA Invest, SEB Invest, Jyske Invest og Sydinvest er disse foreninger de eneste, der kan præstere et positivt merafkast over de seneste tre år.

Værst målt på den gennemsnitlige performance Skagen Fondene, der taber 4,5% i gennemsnit relativt til benchmark. Hvert år. Herefter kommer Sparinvestmed en gennemsnitlig underperformance på 2,8%, og Alm Brand Investmed -2,6%.

I tabellen nedenfor kan du finde et overblik over resultaterne.

 

 

Kilde: Foreningernes egne hjemmesider, morningstar.dk, samt egne beregninger. Data er indsamlet den 20. september 2016.

 

Stor forskel på bedst og dårligst

Ser man på de enkelte fonde og på de forskellige kategorier, finder man en betydelig forskel i performance.

De tre bedste fonde er Nordea Invest Danmark Fokus (+7,7% i merperformance p.a.), Danske Invest Danmark Fokus (+7,6% p.a.),samt Nordea Invest Indien (+7,2% p.a.). Disse tre fonde leverer altså en samlet merperformance over tre år lige under 25%. Det er interessant at bemærke, at de to bedste fonde begge investerer i danske aktier.

De tre dårligste fonde er Nykredit Invest USA Small Cap (-12,9% p.a.),Sydinvest Afrika(-10,1% p.a.),samt Danske Invest Teknologi (-7.6% p.a.).Den dårligste fond (som i parentes bemærket tilbydes både som udbyttebetalende og akkumulerende) taber altså hele 43% i forhold til benchmark over tre år.

 

Ser man på de forskellige kategorier, er der flere forhold der træder frem.

Der er 23 fonde der investerer i det danske aktiemarked. Hele 82% (19 fonde) har slået benchmark, med en gennemsnitlig merperformance på 2,1%. Resultatet er undersøgelsens bedste. Af de fire fonde, der underperformer, er to indeksfonde.

Der er syv fonde der investerer i nordiske aktier, og fem fonde har slået benchmark i perioden. Den gennemsnitlige merperformance er på 0,3%.

Der er 24 fonde, der investerer i europæiske aktier, hvoraf 75% har underperformet benchmark de seneste 3 år. Den gennemsnitlige merperformance er -0,9% per år. Bedst er SEB Invest Europa Small Cap (+4,9% p.a.), værst er Danske Invest Europa Fokus (-5,5% p.a.).

Der er 13 fonde der investerer i Nordamerika og USA, hvoraf blot 1 fond har kunnet slå sit benchmark. Hele 92% underperformer, hvilket er et billede jeg ofte ser gentaget i internationale studier. Den gennemsnitlige underperformance er    -3,9%, hvilket diplomatisk sagt må være et nødråb om at indeksere denne kategori. Undersøgelsens dårligste fond, Nykredit Invest USA Small Cap, ligger her.

Der er 35 fonde, der investerer i globale aktier. Blot 10 (28%) har kunnet slå dette benchmark, og den gennemsnitlige merperformance er et årligt tab på 0,9%. Bedst er Maj Invest Value(+3,3% p.a.), værst er Skagen Global(-5,1%)

Der er hele 40 fonde, der investerer i emerging markets, hvilket er undersøgelsens største kategori. 57% har slået benchmark, med en gennemsnitlig merperformance på 0,06%. Kategorien spænder bredt, fra Nordea Invest Indien, der har slået benchmark med 7,2%, til Sydinvest Afrika, der har underperformet med 10,1%. Per år i tre år.

Der er 22 fonde, der umiddelbart kan identificeres som en indeksfond, heraf kommer 13 fra Sparinvest INDEX.  Fem fonde har slået benchmark (22%), og den gennemsnitlige merperformance for alle fonde er -0,5%. Bedst er Sparinvest INDEX USA (+0,4%), værst er Sparinvest INDEX Japan Small Cap (-2,4%). Den hurtige læser vil bemærke, at indeksfondene dermed trækker op i resultatet for alle undersøgelsens fonde, idet den samlede underperformance i gennemsnit er -0,54%. Det kan ligeledes bemærkes, at danske indeksfonde performer noget dårligere end sammenlignelige ETF’er, hvilket sandsynligvis skyldes fraværet af provisionsbetaling i ETF’er.

 

Hvad kan man konkludere?

Min undersøgelse dokumenterer flere forhold. For det første kan man notere sig, at et næsten overvældende stort antal fonde er tilgængeligt for danske investorer, og at man som oftest kan vælge mellem flere forskellige udbydere af det samme produkt, eller i det mindste indenfor samme kategori.

Samtidigt viser undersøgelsen også, at et flertal af fondene klarer sig dårligt i forhold til en målsætning om at levere et merafkast efter omkostninger. I gennemsnit taber fondene altså ca. 0,5% om året, efter omkostninger.

Renser man betaling for distribution ud (og holder for øje at ikke alle fonde betaler for distribution, samt at de dårligste fonde typisk lukkes), er en venlig fortolkning af analysens resultatat fondene kun lige præcis kan levere et markedsafkast. Den næsten ensidige satsning på aktivt forvaltede fonde i Danmark synes derfor ikke at bære frugt, og et større udbud af billige og effektive indeksfonde ville være at foretrække set fra investorernes side. Selvom også indeksfondene i denne undersøgelse underperformer over en bred kam, så er de samtidigt med til at trække gennemsnittet op. Man kan i den forbindelse håbe på en omlægning af beskatningen af udenlandske fonde, således at ETF’er kan vinde en større udbredelse.

Min undersøgelse viser med tydelighed, at de gode fonde virkelig er rigtig gode, men også at de dårlige er meget dårlige. Her hører det med til historien at de rigtig dårlige fonde ofte lukkes eller fusioneres ind i andre (bedre) fonde, hvorfor deres historik ophører, og altså ikke nødvendigvis fremgår her.

Som investor skal man altså se sig rigtig godt for, førend man vælger en investeringsforening. Dette gælder på både fondsniveau og på investeringsforeningsniveau. Forvaltere som Skagen Fondene, Sparinvest og Alm Brand Invest underperformer på samtlige fonde, hvilket man som investor bør være opmærksom på. Ligeledes bør man overveje om ikke en ETF kunne være et bedre alternativ end en aktiv forvaltet USA fond.

 

 

Profil
Teis Knuthsen authorimage Teis Knuthsen har det makroøkonomiske overblik og kan se de store linjer. På bloggen her finder man originale vinkler på verdensmarkedets udvikling.

Teis Knuthsen er cand.polit. og investeringsdirektør i Kirk Kapital. Tidligere har han været både investeringsdirektør i Saxo privatbank, Nykredit og Global Head of FX Research hos Danske Bank.

Få Teis indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk