Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

authorimage
BLOGS
Af: Teis Knuthsen
18. maj 2015

 

Jeg har set nærmere på 172 danske aktiebaserede investeringsforeninger og deres performance de seneste 3 år.

 

Udgangspunktet har været data, der er frit tilgængelige for private investorer. Jeg startede derfor med Morningstars månedlige rangliste over investeringsforeningerne, se f.eks. her. Her får man et bredt univers over danske foreninger, som jeg supplerede med Carnegie Worldwide.

 

Over to dage indsamlede jeg så afkast og performance i forhold til fondenes benchmark på foreningernes egne hjemmesider. Der hvor det ikke var muligt at finde performancestatistik, tog jeg denne fra www.morningstar.dk.

 

Jeg valgte en periode på tre år. Man kan diskutere periodelængden, men tre år er en så lang periode, at man med rimelighed kan forvente, at en aktivt forvaltet fond skal kunne levere et merafkast efter omkostninger.

 

3 ud af 4 fonde underperformer

Analysens resultater er bemærkelsesværdige. Ud af 172 fonde er det blot 46 (27%), som slår deres benchmark over en periode på tre år, mens 126 (73%) underperformer benchmark.

Den gennemsnitlige merperformance (altså afkast i forhold til fondenes benchmark) for alle fonde er på -1,65%. I gennemsnit taber fondene altså 1,65% relativt til benchmark hvert år over tre år. Medianen, eller det hyppigst forekommende merafkast, er på -1,59%.

 

Der er med andre ord tale om enbetydelig pro anno underperformancefor fondene set over en bred kam.

 

Kun en enkelt forvalter optræder med positiv medperformance på alle fonde, nemlig Absalon Invest, der dog blot er repræsenteret med to fonde. Næstbedst er Carnegie Worldwide, hvor 3 ud af fire fonde slår benchmark. Disse to foreninger er de eneste, hvor et flertal af fondene kan slå deres benchmark.

 

I den anden ende af skalaen finder vi Alm Brand Invest og Skagen Fondene, hvis aktiefonde underperformer alle som en. Der er altså her tale om en underperformance for 100% af foreningernes fonde over de seneste tre år.

 

Målt på den gennemsnitlige merperformance er Carnegie Worldwide klart bedst med et merafkast på 2,27% per år for deres fonde, efterfulgt af Absalon med 0,45%. Disse foreninger er samtidigt de eneste, der kan præstere et positivt merafkast over de seneste tre år.

 

Værst målt på den gennemsnitlige performance er Alm Brand Invest,Lån & Spar Invest, samt Skagen Fondene, der alle taber tæt på 4% i gennemsnit per år relativt til benchmark.

 

Sparinvest fondene taber i gennemsnit 2,0% p.a., og 74% af fondene underperformer. Gennemsnittet skjuler dog, at samtlige af Sparinvest's aktive fonde underperformer, med et årligt tab tæt på 4%. Den samlede performance trækkes således op af deres indeksfonde, der i snit blot taber 0,51% p.a.

 

I tabellen nedenfor kan du finde et overblik over resultaterne.

 

Kilde: Foreningernes egne hjemmesider, morningstar.dk, samt egne beregninger. Data indsamlet 6. 0g 7. maj, med undtagelse af indeksfonde fra Sparinvest, der er indsamlet den 15. maj. 

 

Stor forskel på bedst og dårligst

Når man ser på de enkelte fonde, og de forskellige kategorier, fandt jeg en betydelig forskel i performance.

De tre bedste fonde er Danske Invest Danmark Fokus (+9,54% i merperformance p.a.), Nordea Invest Danmark Fokus (+9,23% p.a.),samt Carnegie Worldwide Asien (+8,29% p.a.). Disse tre fonde leverer altså en samlet merperformance over tre år i omegnen af 30%. Det er interessant at bemærke, at de to bedste fonde begge investerer i danske aktier.

 

De tre dårligste fonde er Danske Invest Europa Small Cap (-10,64% p.a.), Sparinvest Value Europa Small Cap (-10,11% p.a.),samt Danske Invest Europa Fokus (-8.16% p.a.). Disse fonde taber altså i omegnen af 30% i forhold til benchmark over tre år. Også her er det interessant at bemærke et fællestræk, nemlig Europa og – til dels – small cap selskaber.

 

Ser man på de forskellige kategorier, er der flere forhold der træder frem.

 

Der er 13 fonde der investerer i Nordamerika og USA, hvoraf blot to (indeks)fonde lykkes at slå benchmark. Den gennemsnitlige underperformance er -1,83%.

 

Der er ni fonde der investerer i Japan. Samtlige fonde underperformer benchmark, med et gennemsnit på -2,57% p.a..

 

Der er otte fonde der investerer i nordiske aktier, og blot 1 fond (12%) slår sit benchmark, hvilket interessant nok er en indeksfond (Danske Invest Norden Indeks). Den gennemsnitlige underperformance er 3,1% p.a..

 

Der er 24 fonde, der investerer i europæiske aktier. Hele 75% af disse underperformer deres benchmark, og den gennemsnitlige underperformance er 2,75% p.a. Kun seks fonde overperformer, og den gennemsnitlige merperformance er her blot 0,78%.

 

Der er 20 fonde der investerer i det danske aktiemarked. 55% lykkes at slå benchmark, mens 45% underperformer. Den gennemsnitlige merperformance er +1,6% p.a., hvilket er et af undersøgelsens bedste resultater.

 

Der er 23 fonde, der umiddelbart kan identificeres som en indeksfond. Af disse slår ni (39%) deres benchmarks, mens 61% underperformer. Den samlede merperformance er -0,38% p.a.. Dette leder til den interessante konklusion, at indeksfondene bidrager positivt til undersøgelsens samlede resultat.

 

Hvad kan man konkludere?

Min undersøgelse dokumenterer flere forhold. For det første kan man notere sig, at et meget stort antal fonde er tilgængelige for danske investorer, og at man ofte kan vælge mellem flere forskellige udbydere af det samme produkt, eller i det mindste samme kategori.

 

Samtidigt viser undersøgelsen dog også, at langt størstedelen klarer sig dårligt i forhold til en målsætning om at levere et merafkast efter omkostninger. I gennemsnit taber fondene altså ca. 1,7% om året, efter omkostninger.

 

Renser man de faste omkostninger ud, er selv det venligste resultat, at fondene kun netop kan levere et markedsafkast. Satsningen på aktivt forvaltede fonde synes derfor ikke at bære frugt, og man kunne overveje om ikke et større udbud af billige og effektive indeksfonde kunne være at foretrække set fra investorernes side. Selvom også indeksfondene i denne undersøgelse underperformer over en bred kam, så er de samtidigt med til at trække gennemsnittet op.

 

Min undersøgelse viser ligeledes, at de gode fonde virkelig er rigtig gode, men også at de dårlige vitterligt er meget dårlige. Her hører det med til historien at de rigtig dårlige fonde ofte lukkes eller fusioneres ind i andre (bedre) fonde, hvorfor deres historik ophører, og altså ikke nødvendigvis fremgår her. Som investor skal man altså se sig rigtig godt for, førend man vælger en investeringsforening. Dette gælder på både fondsniveau og på investeringsforeningsniveau. 

 

Profil
Teis Knuthsen authorimage Teis Knuthsen har det makroøkonomiske overblik og kan se de store linjer. På bloggen her finder man originale vinkler på verdensmarkedets udvikling.

Teis Knuthsen er cand.polit. og investeringsdirektør i Kirk Kapital. Tidligere har han været både investeringsdirektør i Saxo privatbank, Nykredit og Global Head of FX Research hos Danske Bank.

Få Teis indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk