Hvem har i virkeligheden ansvaret for erhvervsskandalerne?

Michael Winther Rasmussen

Første halvår 2019 var igen præget af en række erhvervsskandaler, og det er tid til refleksion over, hvem der i virkeligheden har ansvaret. For det påvirker os alle sammen – både som borgere og samfund.

Senest er det hvidvask-sagerne i banksektoren, ”udbyttekuppet” på den danske stat og andre europæiske lande. Hertil kommer svindelsagen i Socialstyrelsen og en række konkurs- og bedragerisager i det private erhvervsliv.

Konsekvenserne af disse erhvervsskandaler er til at få øje på: Kæmpe økonomiske tab for alle virksomhedernes interessenter og ikke mindst samfundet, mistede jobs blandt helt uskyldige medarbejdere, politiske indgreb og stram regulering som også påvirker alle dem, som godt kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Og så er der naturligvis mistilliden – til topledere, ledelser, rådgivere og måske endda senest visse sektorer og brancher.

Når det kommer til, hvorfor skandalerne opstår, så er det korte svar i medierne som regel ”grådighed”, og det er vel også en del af svaret. Men det er også det nemme svar, når det gælder skandaler, der skyldes tilsigtede handlinger. Men der er også alle de erhvervsskandaler (f.eks. mange konkurssager), som ikke nødvendigvis skyldes grådighed eller tilsigtede handlinger, men som i mange tilfælde ”blot” skyldes utilsigtet dårlig ledelse.

I virkeligheden leder det frem til, at fællesnævneren for alle erhvervsskandaler er ”dårlig ledelse”, hvad enten det er tilsigtet eller utilsigtet. Og ”dårlig ledelse” menes der både direktion og bestyrelse.
 
Bestyrelsen har det overordnede ansvar

I mange erhvervsskandaler har det dog typisk været direktionen og virksomhedens rådgivere, som offentligheden og mediebilledet har rettet fokus mod. Men det er ikke nok.

Helt objektivt må vi nemlig ikke glemme, at det ultimativt altid er virksomhedernes øverste ledelse, der har ansvaret for at lede og drive virksomheden – det ligger regulatorisk helt fast. Man glemmer mange gange, at det er bestyrelsen, der er det øverste ledelsesorgan, og at direktionen er det eksekverende ledelsesorgan.

Udover at det regulatorisk er bestyrelsens opgave at tage stilling til ansættelse og afskedigelse af direktionen, er det også bestyrelsens opgave at varetage den overordnede og strategiske ledelse af virksomheden samt sikre en forsvarlig organisering i virksomheden.

Det er også bestyrelsens opgave at påse, at virksomhedens bogføring og regnskabsaflæggelse foregår på en tilfredsstillende måde, og at der er etableret procedurer for risikostyring og interne kontroller. Bestyrelsen har også ansvaret for løbende at modtage den fornødne rapportering om virksomhedens finansielle forhold. Det vil sige, at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde efter bestyrelsens retningslinjer, og at virksomhedens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt til at kunne opfylde nuværende og fremtidige forpligtelser. Her er det altid bestyrelsens opgave at vurdere virksomhedens økonomiske situation.

De fleste erhvervsskandaler har dog haft et juridisk efterspil, hvor også bestyrelsen er involveret helt eller delvist, om ikke andet indledningsvist. Men vi skylder måske offentligheden at genbesøge opmærksomheden omkring bestyrelsens rolle og de krav til kompetencer, som kræves for at kunne være i en bestyrelse.

Bestyrelsen er nøglen til at undgå skandalerne

Mange erhvervsskandaler kunne formentlig være enten undgået eller have et reduceret omfang, hvis bestyrelsen f.eks. havde levet op til kravene om at tilsikre betryggende interne kontroller og procedurer i virksomheden. Mange af de erhvervsskandaler, hvor der er sket tilsigtede svigt, skyldes netop mangel på overvågning og tilvejebringelse af interne kontroller og procedurer. Der er også mange eksempler på, at bestyrelsen ikke har fået den fornødne rapportering fra daglig ledelse eller forholdt sig tilstrækkelig kritisk hertil, til trods for at det er en explicit bestyrelsesopgave at sørge for, at det sker. Sådan kunne man blive ved med at finde nedslagspunkter i bestyrelsens roller og opgaver - og manglende udfyldelse heraf.

Man fristes derfor til at spørge sig selv, hvor har bestyrelserne været henne i rigtig mange af erhvervsskandalerne? Og det er måske ikke helt uberettiget, når offentligheden synes, at bestyrelserne ”gemmer sig” eller undrer sig over de tilfælde, hvor bestyrelsen blot peger pilen videre på direktionen eller rådgiverne. Set udefra kan det i nogle tilfælde syntes at være lidt ”letkøbt” og ”ansvarsfraskrivende”. Når det er sagt, så rummer enhver skandale sin egen nuancerede fortælling omkring rolle- og ansvarsfordeling – det er klart.

Strammere lovgivning er ikke nødvendigvis løsningen

Politikerne er som regel hurtigt ude i kølvandet på en skandalesag med bud på, hvordan det kan løses med f.eks. strammere lovgivning, som både rammer virksomheder, ledelse, rådgivere og mange andre. Også de som godt kan finde ud af at leve op til deres ansvar.

Men måske der samtidigt er behov for at sætte fokus på vigtigheden af at få sat de rigtige hold i bestyrelserne i henholdsvis de offentlige og private virksomheder. Bestyrelserne skal måske tænke over at gøre sig mere umage med at leve op til de roller, opgaver og det ansvar som eksisterende lovgivning allerede har udstukket retningslinjerne for. Også i forhold til at sætte det rigtige hold i den daglige ledelse – direktionen – således, at virksomhederne i endnu højere grad bliver drevet i henhold til lovgivning samt god etik og moral.

I hvert fald kan man konstatere, at de fleste skandaler både i den offentlige og private sektor ultimativt skyldes ledelsessvigt på ét eller andet niveau – tilsigtet eller utilsigtet. Og at bestyrelsen har det ultimative ansvar som øverste ledelsesorgan.

Profil

Michael Winther Rasmussen

Michael Winther Rasmussen

Michael Winther Rasmussen blogger om ledelse, finans og økonomi samt erhvervspolitiske emner.

Michael Winther Rasmussen er statsautoriseret revisor, partner & best.fmd. i Grant Thornton Danmark. Grant Thornton er 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed i verden med mere end 55.000 medarbejdere fordelt på mere end 130 lande.

Michael Winther Rasmussen har mere end 25 års erfaring med revision og finansiel/strategisk rådgivning til danske og internationale virksomheder, indenfor mange forskellige brancher og fungerer også som "trusted advisor" for en række bestyrelser og topledere.


Se Michaels LinkedIn profil