Ejendomsvurderinger og retssikkerhed

Kim Pedersen
BLOGS Af

Et nyt vurderingssystem hvor myndighederne kan se frem til 150.000 klager giver udfordringer for klagebehandlingssystemet og for retssikkerheden på skatteområdet

Regeringen har netop fremlagt et notat i forbindelse med forhandlingerne om et nyt ejendomsvurderingssystem og konsekvenserne heraf. Ifølge forudsigelserne kan skattemyndighederne se frem til yderligere 150.000 flere klagesager i 2019 og 2020. Halvdelen af klagerne forventes at vedrøre de nye ejendomsvurderinger, som planlægges offentliggjort i 2019. Den anden halvdel er allerede eksisterende sager, der har været videreført siden 2011, hvor muligheden for at klage blev suspenderet.

Klagesystemet er et problem for retssikkerheden

Den anden dag modtog jeg en kvittering fra Skatteankestyrelsen i en klagesag, jeg netop havde indbragt for en kunde. Brevet var for så vidt lige efter bogen og indeholdt blandt andet information om, at sagsbehandlingstiden ville udgøre i størrelsesordenen ca. 2,5 år. En så lang sagsbehandlingstid er den absurde virkelighed, vi ser ind i på skatteområdet. Såfremt fremskrivningen om de yderligere klagesager holder vand, vil sagsbehandlingstiderne blive endnu længere om få år. Dette er et problem for retssikkerheden på skatteområdet.

Principielle sager forsinkes

En stor del af klagesagerne på skatteområdet vedrører spørgsmål, som ikke er principielle. Det vil sige, at spørgsmålet ikke har betydning for andre end den enkelte skatteyders skatte- og afgiftsmæssige forhold.

Der er dog en del klager, som vedrører principielle spørgsmål, hvor mange kan have glæde af at kende resultatet af en klagesag.

Når klagesagsbehandlingen i skattesystemet er så langsom, som den er, afprøves skattemyndighedernes afgørelser ikke til gavn for alles forståelse af lovgivningens rammer. Dette er et problem for retssikkerheden.

SKAT prøver grænser

Jeg oplever, at skattemyndighederne hele tiden afprøver skattelovgivningens grænser. Det er ikke altid, at denne grænsesøgende adfærd udmønter sig i korrekte afgørelser. Det er derfor vigtigt, at borgere og virksomheder ved en hurtig og effektiv klagesagsbehandling kan få afklaret, hvad der er den rigtige forståelse af reglerne på skatteområdet. Meget lang sagsbehandlingstid, der i princippet gælder for alle sager, giver alt andet lige usikkerhed om, hvad der er rigtigt – ret og rimeligt – både for den borger, som klager, men også for de borgere der måtte være berørt af de forkerte afgørelser, der undertiden kommer fra SKAT. Dette gælder navnlig, når SKAT prøver grænser.

En af udfordringerne

En af udfordringerne, som vores klagesystem er udsat for, er massive klager i tilknytning til ejendomsvurderinger. Flere har sat klagesystemet under pres ved at systematisere klager på dette område og har dermed været medvirkende til, at en del af klagesystemet ligger underdrejet og har gjort det i en lang periode.

Uanset på hvilket grundlag og hvilke argumenter advokater, revisorer og andre bringer frem, når der klages i denne type sager, har borgere og virksomheder naturligvis ret til at få behandlet klagerne, men man kan efter min opfattelse med en vis rimelighed spørge sig selv, om vi alle kan være tjent med, at klager på et område lægger klagesystemet ned over en bred kam.

Hvad kan man gøre for at forbedre klagesystemet på den korte bane

Jeg tror mange vil være enige i, at vi er i en ekstraordinær situation, hvorfor der er behov for ekstraordinære tiltag.

Efter min opfattelse er vi nødsaget til at økonomisere med de ressourcer, der er til rådighed og træffe beslutninger, der gør, at vi kan fremrykke visse klagesager på bekostning af andre, der så må leve med en lidt længere sagsbehandlingstid.

Der må kunne udfindes et system, hvor særlig principielle afgørelser behandles hurtigere i klagesystemet end sager, der ikke har principiel karakter. Jeg er sikker på, at rådgivere og skattemyndigheder i fællesskab et langt stykke hen ad vejen kan blive enige om, hvornår sager er principielle.

Principielle sager vil ofte have betydelig samfundsmæssig interesse, og det kan være med til at styrke retssikkerheden på skatteområdet at få fremrykket behandlingen af disse sager. Hvor sagerne måske bliver rykket frem i køen.

Hvad kan man yderligere gøre

Fra mit daglige arbejde har jeg kendskab til, at en del sager i det administrative system bliver behandlet forkert blandt andet som følge af, at alle faktiske oplysninger ikke har været til rådighed, da der blev truffet en afgørelse. En mulighed for en lettere tilgang eller adgang til at få genoptaget sagsbehandlingen ved SKAT som følge af nye oplysninger kunne også være med til at tage ”trykket” af klagesagsbehandlingssystemet.

Der er andre områder, der burde behandles i et særligt ”fast track” system. Det kunne f.eks. være sager, der opstår i forlængelse af anmodning om bindende svar, transfer pricing problemstillinger samt sager med et element af økonomisk kriminalitet. De mange, der vælger at klage over ejendomsvurderinger mv., må have en vis forståelse for en lidt længere sagsbehandlingstid i de konkrete sager, således at generelle spørgsmål kunne afklares lidt hurtigere til gavn for fællesskabet. I det mindste i en periode ind til der er rettet op på de lange sagsbehandlingstider.


 

Se flere blogsProfil

Kim Pedersen

Kim Pedersen

advokat, partner i Sirius Advokater
Kim Pedersen blogger om retlige emner med skat som fortegn. Han tilbyder dybdegående forklaringer på alt fra generationsskifteskatter over skattevilkår for små og mellemstore virksomheder til Skatteministeriets nyeste påfund.

Kim Pedersen har mere end 25 års erfaring fra begge sider af bordet. Han har arbejdet hos Skat, i et større revisionsfirmas skatteafdeling, og de seneste mange år som advokat med hovedfokus på mindre og mellemstore virksomheder og deres ejere. Kim Pedersen er formand for Advokatrådets Skatteudvalg og medlem af Skattelovrådet..