Er minusrenter og bankaktier en svær cocktail?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
11. feb 2015

Danske banker har parkeret mere end 200 mia. i indskudsbeviser i bankernes bank, Nationalbanken. Det koster bankerne dyrt at nationalbanken holder den solvenstvunge fane regulatorisk højt. Med en aktuel negativ rente på -0,75, kan prisen aktuelt anslåes til mere end 1,5 mia. på årsbasis alene i direkte tab. Ingen ved om negative indlånsrenter bliver et udbredt fænomen; om renterne falder yderligere og om bankerne på andre måder, og i givet fald hvordan, kan kompenseres. Spørgsmålet er om tabet betyder, at de ”store” bankaktier er blevet uinvesterbare på kort sigt på grund af rentemodvind og at det svært at gennemskue hvordan spillet om kronen ender og påvirker netop bankerne?

Direkte renteeffekter

Bankernes direkte påvirkning af de negative renter er til at tage og føle på. Med et indestående på mere end 200 mia. i Nationalbanken, er den årlige direkte effekt af en negativ rente på mere end 1,5 mia. Hvad den samlede direkte effekt ender med at blive afhænger naturligvis af tidsdimensionen, de indirekte effekter og af om vi har ramt eller er tæt på at nå rentebunden.

Indirekte renteeffekter

I tillæg til de direkte effekter er der en række andre effekter hvis beregning kan være lidt vanskelig at estimere. Med udgangspunkt i udmeldinger fra Danske Bank efter deres 2014 regnskab, gør det realistisk at estimere den indirekte effekt til at være større end eller lig med den indirekte. De indirekte effekter udgøres blandt andet men ikke kun af det pres som der lægges på rentemarginalen, når renterne falder. Den samlede effekt rent rentemæssigt kan for nærværende på årsbasis allerede nu meget vel være tæt på 5 mia. for sektoren.

Tabseffekter

En anden del af valutaforsvarsligningen er i hvor stort et omfang de ekstremt lave renter; ikke mindst realkreditmæssigt, smitter af på bankernes hensættelser til privatkunderne. På den ene side presses rentemarginalen i bankerne generelt af de fortsat faldende renter. På den anden side vil tab og hensættelser på private kunder falde markant. Ikke kun på grund af de faldende renter, men også fordi den danske vækst i 2015 – bl.a. som følge af netop en svækket effektiv kronekurs, som er godt for konkurrenceevnen, vil skabe nye private jobs.

Omkostningsfokusering og negative indlånsrenter

I tillæg de lavere tab, vil effekten af negative renter og en fortsat meget stærk omkostningsfokusering trække i den anden retning. En del af de direkte negative renter betales allerede af virksomheder, som aktuelt betaler penge for at have penge stående i bankerne.

Der er meget store udfordringer med landbruget og fortsat nogen tabsmæssige eftervirkninger efter finanskrisen hos virksomhederne. Den samlede effekt af de lavere renter er alt i alt noget mindre end de ovenfor anslåede 5 mia. eller mere for hele sektoren, Men den vil alligevel kunne mærkes og investorerne vil naturligt spørge sig selv om sektoren er ”investerbar” med de negative udsigter og ikke mindst usikkerhedsmomenter?

Nøglepunkter for indtjeningsudviklingen i 2015:

  • Forøget indtjening på realkredit i form af både en pris og en mængdeeffekt og ikke mindst som følge af en stigende gebyrindtjening, som bl.a. er drevet af konverteringer.
  • Ekstremt lave hensættelser på private kunder; lave til moderate hensættelser for erhvervsvirksomhederne og et styrtblødende landbrug, som primært er et problem og en udfordring for de mindste pengeinstitutter. De større institutter har dog både en relativ lille andel af udlån til landbruget og/eller har allerede hensat ikke kun betydelige, men meget betydelige beløb til tab.

Moderat indtjeningsstigning, moderat potentiale generelt

Når alt kommer til alt, afhænger den forventede udvikling i bankaktierne af en funktion af prisfastsættelse og den forventede indtjeningsudvikling. Efter de seneste års kursstigninger handler alle de 4 store danske banker over den indre værdi. Det betyder, at investorerne regner det for sandsynligt, at tiderne med under 10 % i egenkapitalforrentning er overstået, selv om Danske Bank kun er nået over 10 % i indtjenings forventningerne  i fremtiden.

Fair prisfastsættelse

Bankaktier er ikke lavt vurderet. På den anden side, er det i det mindste ikke urealistisk, at den samlede effekt af de ekstremt lave og sågar negative renter og de indirekte effekter er bankmildere, end hvad der er den generelle opfattelse. Bankerne kan overraske investorerne positivt, men det bliver næppe meget. Investorerne skal ikke generelt forvente nogen kurseksplosion i 2015 af den simple grund, at forholdene ikke taler for det.

Kronesejr kan give stigning

Når Nationalbanken efter al sandsynlighed har vundet slaget om kronen, vil renterne stige til et ”europæisk” niveau (mest sandsynligt tysk niveau plus/minus). Det vil stadig være lavt, men kan give anledning til en kurslettelse, fordi stigende renter per automatik vil øge rentemarginalen.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk