Sydbank som "no brainer" aktier

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
10. aug 2014

Er Sydbank en ”no brainer” aktieinvestering?

De seneste år har det ikke været specielt investeringssjovt at have sine aktiepenge anbragt i Sydbank aktier. Mens de øvrige bankaktier er spurtet fremad og det danske aktieindeks generelt er mere end 3 doblet siden lavpunktet i marts, 2009, har udviklingen været noget ringere for Sydbank. Der er dog flere forhold som tyder på at de dårlige tider langsomt men sikkert burde lakke mod enden.

Kursudvikling har været en skuffelse

Det er ikke kun de danske aktier generelt, men også bankaktierne i særdeleshed, som mærker at finanskrisen er om ikke på retræte så dog på behørig afstand. De store banktier som Danske Bank (ikke kun men også efter deres nyligt afleverede halvårstal) og Jyske Bank er ved at genvinde aktieformen og har givet investorerne gode afkast. Også i gruppen af de små og mellemstore banker, har især de seneste år aktiemæssigt været økonomisk indbringende. Anderledes forholder det sig med Sydbank. Både på 1, 3 og 5 års sigt halter udviklingen bemærkelsesværdigt bagefter. Ingenting kommer som bekendt af ingenting, og det gælder også i tilfældet med Sydbanks skuffende aktiekursudvikling.

Underperformance har flere årsager

Bankerne har generelt været udfordret. Ikke kun af et vigende forretningsomfang og de lave renters pres på rentemarginalen, men også af nedskrivninger og myndighedernes krav om øget finansiel polstring. Det gælder generelt. For Sydbank har der dog samtidig været en række ”tillægsproblemer”:

  • Sydbank har fået finanstilsynets ”nedskrivningsrap” over fingrene og har ikke mindst bogført landbrugsengagementer højere end finanstilsynet billigede.
  • Sydbank tidligere egen- og selvberømmede ”overtagelsesmaskine” har vist sig ikke at være effektiv og grundig nok.
  • Sydbanks overtagelser af mindre banker har ikke i tilstrækkelig omfang givet fornøden økonomisk kritisk masse. Mens andre banker og herunder ikke mindst Jyske Bank ”gratis” har overtaget andre og nødlidende banker og lagt 300-450 mio. i årlig indtjeningsstyrke til bundlinien, har Sydbanks tilkøb, i hvert fald på overfladen, kun tilkøbt noget der ligner forretningsmæssige krummer.
  • Sydbank har ikke været tilstrækkelig dygtige til at informere og forventningsstyre investorerne. Ekstraordinære hændelser har haft en tendens til at blive ordinære (flere skuffelser) og det præger naturligt forventningsdannelsen.

Skuffelser ved vejs ende?

Første kvartalsregnskab for 2014, var det første i meget lang tid, som ikke var skuffende. Ikke at det i sig selv var prangende, men det var ikke ringere end forventet. Investering er et relativt anlæggende og samtidig med at det er absolutte resultater som tæller, er det vigtigt at kunne indfri investorernes og analytikernes forventninger. Det skete i 1. kvartal.

Ledelsen i Sydbank kan ikke tillade sig at skuffe mere og det er den ganske klar over, eller de burde i det mindste være det. Investorerne har i høj grad anlagt en ”vent-og-se” attitude. Af den årsag er forventningerne til den økonomiske udvikling som minimum moderate og der bør være plads til en positiv overraskelse.

Ny værdiansættelse af landbrugsjord positivt

Nedskrivningerne har for længst toppet og finanstilsynets nyligt ændrede syn på værdiansættelse af landbrugsjord, bør også kunne spille positivt ind. Indtægterne er under pres som følge af lave renter og et vigende forretningsomfang. Det bør dog ikke komme som nogen overraskelse for investorerne.

Indtjeningsskuffelse kan få konsekvenser

Der findes ingen garantier på de finansielle markeder. Det relative forhold mellem de moderate forventninger og Sydbanks økonomisk realiteter taler dog for at Sydbank aktien burde have potentialet til at være en ”no brainer” investering de kommende kvartaler. Skulle der komme nye økonomiske skuffelser, burde det få ledelsesmæssige konsekvenser, og det vil i givet fald kunne understøtte aktiekursen.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk