SENESTE NYT KURSER Bliv kunde

Er et nyt justitsmord under opsejling?

authorimage
BLOGS
Af: Henriette Kinnunen
23. May 2014

Vest reddet af Kinnock – kan Znaider redde Søren Hansen?
I 2012 undgik fotomodellen Camilla Vest på et hængende hår at blive offer for et justitsmord. Efter at Byretten havde sendt hende i fængsel for skattesvig, blev Landsretten nemlig opmærksom på en anden sag, der kørte parallelt med hendes: Sagen mod statsministerens mand Stephen Kinnock.

Stephen Kinnock havde både bopæl og familie her i landet, hvilket efter dagældende praksis normalt udløste skattepligt, hvis man også arbejdede i Danmark. I 2006 fastslog Skatterådet eksempelvist, at en direktør, som kom til Danmark for at arbejde i forbindelse med ca. 16 møder, var skattepligtig allerede fra det første møde.

Trods denne sag fandt SKAT i sagen mod Stephen Kinnock, at hans arbejde i Danmark var så sporadisk, at han ikke var skattepligtig. Tre møder indenfor en sammenhængende periode på 10 måneder samt enkelstående besvarelser af mails og telefonopkald mv. var ikke ”nok arbejde” til at gøre ham skattepligtig, lød det i afgørelsen. Dermed blev Stephen Kinnock nok den første i nyere Danmarkshistorie, som vedvarende kunne have centrum for livsinteresser i Danmark, fast bopæl i Danmark, og mindre arbejde i Danmark, uden samtidig at blive gjort skattepligtig.

I sagen mod Camilla Vest havde Landsretten – i modsætning til Byretten – fået kendskab til Stephen Kinnock-sagen, som i mellemtiden var blevet offentliggjort af statsministerparret. Det ændrede sagens udfald radikalt. For hvis der er lighed for loven, hvordan kan Stephen Kinnock så være skattefri af 3 møder indenfor 10 måneder, mens Camilla Vest – hvis familie- og bopælsmæssige forhold svarede til Kinnocks – skulle i fængsel for 8 modeljobs indenfor 3 år? Camilla Vest blev derfor frikendt for skattesvig og endda også erklæret skattefri af sine indtægter. Forskelsbehandlingen ville ellers have været for grel.

Men hvorfor er alt dette interessant nu, når det allerede er kendt stof for de fleste? Dét skyldes, at det justitsmord, der var ved at blive begået mod Camilla Vest, måske er ved at blive gentaget mod violinisten Nikolaj Znaider. Men først lidt om det juridiske grundlag.

Kildeskattelovens regler om tilflytterbeskatning
JyllandsPosten kunne den 8. maj 2014 berette, at SKAT har anlagt sag mod den professionelle og verdenskendte violinist, Nikolaj Znaider med påstand om, at han har unddraget sig dansk skattepligt i perioden 2006-2010. Se også Jyllands-Postens ”Skatteekspert: Violinist får hård behandling af skat”.

Sagens omdrejningspunkt er – i lighed med sagerne mod Stephen Kinnock og Camilla Vest – om han er omfattet af de såkaldte ”tilflytterregler” i Kildeskatteloven. Ifølge dem er en person, der bor i udlandet, men erhverver bopæl her i landet, (først) skattepligtig, når der tages ”ophold” i Danmark.

Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende.

Uklar praksis
Praksis i tilflyttersagerne er rimelig klar for så vidt angår spørgsmålet om, hvornår der foreligger ”et kortvarigt ophold”, idet der her gælder en skematisk regel (180-dages reglen). Derimod er det forbundet med stor usikkerhed, hvornår man holder sig indenfor ordlyden af ”ferie eller lignende”.

En fodboldspiller, der deltager på det danske landshold eller spiller kampe for sit hold i Danmark, er fx ikke skattepligtig, hvorimod en cykelrytters deltagelse i et dansk 6-dagesløb udløser fuld skattepligt for den pågældende. Hvorfor SKAT vurderer de to sager forskelligt er uklart, da de to sager kun er omtalt men ikke offentliggjort. Et andet eksempel på ”forskelsbehandling” er den oprindelige sag mod Camilla Vest, hvis 8 modeljobs i løbet af 3 år ansås for ”ophold på grund af arbejde”, mens Kinnocks 3 møder indenfor 10 måneder ansås som ”ferie eller lignende”.

Den uklare praksis vedrørende tilflytterbeskatning er et retssikkerhedsmæssigt problem, hvilket sagerne illustrerer.

SKATs styresignal fastlægger praksis
For at se om der kan findes en rød tråd i SKATs svingende praksis, har CEPOS udarbejdet et notat ”Vest og Kinnocks sag illustrerer behov for lovændring”, der på baggrund af SKATs offentliggjorte afgørelser beskriver SKATs hidtidige praksis for, hvor meget og hvornår man må arbejde under sine ophold i Danmark, før man bliver skattepligtig.

Derudover har SKAT – i kølvandet på sagerne mod Camilla Vest og Stephen Kinnock – udarbejdet et såkaldt styresignal, der ligeledes beskriver efter hvilke kriterier, man kan gøres skattepligtig i tilflyttersager, jf. SKM 1213.715. SKAT.

SKATs styresignal er bindende for SKAT. Det skal derfor understreges, at styresignalet, som gennemgår al relevant praksis i tilflyttersager og er udarbejdet med bistand fra Kammeradvokaten, ikke nævner, at golfspillere eller violinister mv. bliver skattepligtige, hvis de under deres ophold i Danmark vedligeholder deres færdigheder, som deres hverv kræver.

Faktisk er der ikke en eneste offentliggjort tilflyttersag, hvor man er gjort skattepligtig pga. af ikke-indtægtsgivende aktiviteter under sin ferie i Danmark. Mon ikke det betyder, at SKAT slet ikke har en sådan praksis?

Hemmelig forskelsbehandling
Alligevel hævder SKAT i sagen mod Nikolaj Znaider, at hans ophold i Danmark i perioden 2006-2010 har en sådan karakter, at der ikke foreligger ”ferie eller lignende” men derimod ”ophold på grund af arbejde”. Årsag: Han øver sig på sin violin, hvilket SKAT – med en vis ret – anser for at ske som led i sin løbende indtægtserhvervelse.

Problemet med SKATs argumentation er imidlertid, at den er ny og ikke i overensstemmelse med hidtidig praksis. Cand. Merc. Aud. Thorbjørn Henriksen og ansat i det daværende Hørsholm Skatteforvaltning har således i tidskriftet ”Skattepolitisk Oversigt 2013.595” beskrevet, at skattemyndighederne har haft en fast praksis om, at det kun er de direkte indtægtsgivende aktiviteter, der kan anses som ”ophold på grund af arbejde”, mens ikke-indtægtsgivende aktiviteter derimod er omfattet af begrebet ”ferie eller lignende”.

Sagen mod Nikolaj Znaider er derfor udtryk for forskelsbehandling i forhold til hidtidig praksis, som rejser spørgsmålene: Hvorfor mener SKAT, at ikke-indtægtsgivende violintræning er skattepligtigt, når en operasangerinde i 1997 var skattefri af sin indtægtsgivende optræden? Også hun skulle jo selvsagt holde sin stemmetræning ved lige. Og hvad med cykelrytteren Bjarne Riis, der i sin aktive karriere var bosat i Luxembourg og Italien, men havde sommerhus i Danmark. Gjorde SKAT ham skattepligtig af hans træning på den jyske hede?

Faktum er, at SKAT på intet tidspunkt har offentliggjort en praksis om, at professionelle musikere og sportsfolk mv. er skattepligtige af ikke-indtægtsgivende træning. Derfor er det svært at se, hvordan SKAT kan kalde Nikolaj Znaiders adfærd for ”groft uagtsomt”, når der enten er tale om en helt ny praksis fra SKATs side eller en praksis, som SKAT har skjult for offentligheden.

Konsekvenser
Hvis SKAT vinder sagen mod Nikolaj Znaider, bør det vække opmærksomhed hos bl.a. DBU, Team Danmark, Journalistforbundet mv. Det kan betyde, at enhver professionel idrætsudøver med permanent bopæl i udlandet, men med adgang til bolig i Danmark, risikerer at blive skattepligtig som følge af fx genoptræning, træningslejr eller landskamp her i landet.

Tænk bare på professionelle fodboldspillere, håndboldspillere, cykelryttere, svømmeren Lotte Friis, tennisspilleren Caroline Wosniacki og bueskyderen Maja Jager som nogle af de danske topatleter, som bør afstå fra at erhverve fast ejendom her i landet, hvis de ikke vil risikere at blive skattepligtige, når de under deres ferie holder formen ved lige.

Tilsvarende kan udlandskorrespondenter blive skattepligtige, hvis de i forbindelse med ferie i deres danske sommerhus, mødes med deres redaktør, skriver artikler og blogs eller researcher og udtaler sig om det land, hvor de normalt bor.

Znaider versus Søren Hansen
Mens vi venter på Landsskatterettens afgørelse, kan man gisne op, hvad der har fået SKAT til at opretholde sagen mod Znaider. For i lyset af det justitsmord, som SKAT var tæt på at begå mod Camilla Vest, skulle man tro, at retssikkerhed og princippet om ”lighed for loven” lå dem på sinde. Det er i hvert fald det signal, som SKATs ledelse og landets seneste 3 skatteministre har sendt. Og det er også afgørende for, at landets borgere og virksomheder skal kunne genoprette tilliden til SKAT, hvilket regeringen er optaget af.

En væsentlig forklaring på, at SKAT har opretholdt sagen mod Nikolaj Znaider, skyldes golfspilleren Søren Hansen. Den sag vandt SKAT i Byretten, men på en forkert præmis, idet sagen blev afgjort efter reglerne om fraflytterbeskatning og ikke tilflytterbeskatning, som var det rigtige regelsæt. Søren Hansen har derfor bedt om genoptagelse. Det er i den kontekst, at sagen mod Nikolaj Znaider er relevant.

SKAT kan nemlig kun vinde den højt profillierede og prestigefyldte sag mod Søren Hansen som en tilflyttersag, hvis Landsskatteretten og domstolene anerkender, at hans ikke-indtægtsgivende golftræning i Danmark er af arbejdsmæssig karakter. Forudsætningen for, at det kan ske, er, at SKAT ikke taber sagen mod Nikolaj Znaider, som bliver ført på præcist samme præmisser.

Sammenfattende kan man derfor konstatere, at mens Camilla Vest blev reddet af Kinnock, ser det indtil videre ud til, at Søren Hansen har fældet Nikolaj Znaider. Det ændrer dog ikke på, at SKATs argumentation er udtryk for en ny og ikke-offentliggjort praksis, som medfører en forskelsbehandling i forhold til tidligere praksis og rammer de to herrer med tilbagevirkende kraft.

Så mon ikke Znaider vinder i Landsskatteretten og dermed ender med at redde Søren Hansen? Fra et juridisk og retssikkerhedsmæssigt perspektiv er det i hvert fald det, man må håbe, hvis man vil undgå de(t) justitsmord, der er under opsejling. 

Profil
Henriette Kinnunen authorimage Henriette Kinnunen blogger om alt, hvad der har at gøre med aktiviteten inden for Skats mure. Hun er skatteretsekspert og har øje for de juridiske sammenhænge i enhver skattesag.
 
Henriette Kinnunen er cand.jur med speciale i selskabs- og fondsbeskatning, men hun har stor indsigt i skatterettens kringelkroge og Skats arbejde generelt. Hun er Tax and Public Affairs Director hos Grace Public Affairs. Hendes baggrund omfatter stillinger som presserådgiver i Skat, chef for et retssikkerhedsprojekt i Skat og videnjurist i Advokatfirmaet Bech-Bruuns skatteafdeling.

Tidligere bloggere på borsen.dk