Et godt år

authorimage
BLOGS
Af: Teis Knuthsen
06. jan 2014

Det forgangne år har været et ekstraordinært investeringsår, med exceptionelle afkast på aktier fra udviklede markeder (S&P500 steg med 28% og C20-CAP med 35%). På obligationsmarkederne blev festen noget mere afdæmpet: danske statsobligationer endte med et afkast tæt på nul, investment grade erhvervsobligationer steg med godt 2%, mens high yield steg med 6,8%. Emerging markets klarede sig generelt set dårligt: EM aktier tabte næsten 7% målt i danske kroner, mens EM obligationer tabte 14%.
 

Jeg har gennem 2013 argumenteret for, at stigende global vækst og en usædvanlig lempelig pengepolitik ville resultere i stigende aktiekurser. Dette tema er fortsat validt, og styrer min overordnede tilgang til de finansielle markeder på vej ind i 2014.
 

Generelt ser jeg positivt på den økonomiske udvikling for de vestlige økonomier i 2014, og især for USA, hvor en produktions- og energirenæssance giver en reel chance for en betydelig vækstfremgang. Denne vækstfremgang sker på baggrund af lav og faldende inflation, hvilket normalt er godt for aktiemarkederne. Vi får næppe så positivt et år på aktiemarkederne som sidste år, men også i år bør en fortsat multipelfremgang lede til positive afkast. Jeg forventer ligeledes et fortsat fald i guldpriserne.
 

Globalt opsving fortsætter i 2014

Den kortsigtede konjunkturcyklus er præget af fremgang for langt størstedelen af den globale økonomi, og en lang række økonomiske nøgletal peger mod øget vækst i de kommende måneder. Dette gælder især for produktion og ordreindgang i industrien, men også privatforbruget er generelt stigende. Samtidigt mindskes de negative effekter fra de seneste års opstramning af finanspolitikken. Denne vækstfremgang sker på baggrund af lav og faldende inflation, hvilket øger såvel styrken af opsvinget som sandsynligheden for at det fortsætter. Endelig bør virksomhedernes investeringer i år fremstå som en langt mere positiv drivkræft end tilfældet har været de seneste år.
 

Igen i år forventer jeg at USA vil være vækstledende, og der er god grund til at tro at USA ikke alene vil overraske positivt i de kommende måneder, men også at vi er på vej mod vækst over trend. Industriproduktionen er på det højeste niveau nogensinde, virksomhedernes indtjening er rekordhøj, boligmarkedet er i en flerårig fremgang, og arbejdsmarkedet er i bedring. Færre arbejdsløse og stigende reallønninger peger mod øget privatforbrug, og kombineret med en mindre negativ effekt fra finanspolitikken (der i 2013 reducerede den samlede vækst med tæt på 1,5%-point), kan 2014 blive et år hvor de primære drivkræfter i økonomien alle bidrager til højere vækst. Med til dette billede hører, at vi i december nåede en budgetaftale for de kommende to år, der bør reducere risikoen for en gentagelse af efterårets politiske krise betragteligt.
 

Store rotationer ruller tilbage

Tiåret fra 2002 og frem var i høj grad præget af en forskydning fra udviklede lande til emerging markets og af et langvarigt løft i råvarepriserne. Disse store rotationer er begyndt at rulle tilbage.
 

Man kan med rette tale om en begyndende vestlig produktionsrenæssance. Denne trend indeholder en tilbageflytning af produktion fra emerging markets, der især igen er drevet af en teknologisk udvikling samt en energirenæssance. På den teknologiske side går tendensen mod øget fokus på anvendelsen af IT, robot-teknologi og 3D-printing. På energisiden er det især resultaterne af øget anvendelse af skiffergas, der har drevet energipriserne væsentligt ned. Faldet i energipriser er mest markant i USA og giver landet en komparativ fordel i produktionen, der er med til at tiltrække udenlandske investeringer.
 

Lav inflation, faldende råvarepriser, lave renter og stigende vækst er en positiv kombination for mange vestlige økonomier, der kan resultere et langvarigt opsving og høje indtjeningsrater i virksomhederne. Modsat dette er der i en række emerging markets lande udfordringer med stigende inflation, stigende renter og faldende vækst. Jeg fastholder derfor anbefalingen om igen i år at undervægte emerging markets.
 

Europa, Japan

Udsigterne for Europa og Japan er ikke så entydigt positive som i USA, men begge bør kunne se frem mod stigende vækst. I Japan har den monetære chokterapi båret frugt i form af såvel stigende inflation som stigende vækst. Første kvartal i år ser positivt ud, men en del af denne vækst vil være båret frem af en planlagt forbrugsskat i april, og det vil være svært at vurdere økonomiens reelle styrke førend vi når til andet halvår. En yderligere pengepolitisk lempelse må forventes i andet kvartal, ligesom en fortsat svækkelse af yennen virker sandsynlig.
 

Sidste års positive takter i euro-zonen må ligeledes forventes at fortsætte. Generelt anskuer jeg euro-krisen som et overstået kapitel, og jeg forventer en gradvis fremgang herfra. Det skorter ikke på strukturelle udfordringer, ikke mindst i forhold til at nedbringe arbejdsløsheden, og en egentlig højkonjunktur har nok lange udsigter. Ikke desto mindre er der grund til at tro at det værste ligger bag os. Et vedvarende opsving vil kunne give anledning til en betydelig reprisning af europæiske aktiemarkeder.
 

For ECB bliver 2014 et udfordrende år. Inflationen er faldet kraftigt i 2013, og jeg forventer yderligere fald i de kommende måneder. Dette fald vil trække os tæt på deflation, og mange kommentatorer må forventes at sætte lighedstegn mellem faldende inflation og økonomisk recession. Sandheden er dog snarere at aftagende inflation skyldes faldende energi- og fødevarepriser, hvilket hjælper til at genoprette tabt konkurrenceevne og løfte disponibel lønindkomst. I andet halvår bør inflationen igen begynde at stige. Samtidigt skal ECB i år gennemføre en stress-test af tæt på 130 større banker som en forberedelse af arbejdet mod en bankunion. ECB frygter at stresstesten vil kunne afsløre flere problemer end der er råd for, og arbejder derfor intensivt med at styrke bankernes kapitalisering. For at afbøde negative økonomiske konsekvenser af dette i form af mindsket kreditgivning, og på baggrund af faldende inflation, forventer jeg en yderligere lempelse af pengepolitikken i de kommende måneder.

Profil
Teis Knuthsen authorimage Teis Knuthsen har det makroøkonomiske overblik og kan se de store linjer. På bloggen her finder man originale vinkler på verdensmarkedets udvikling.

Teis Knuthsen er cand.polit. og investeringsdirektør i Kirk Kapital. Tidligere har han været både investeringsdirektør i Saxo privatbank, Nykredit og Global Head of FX Research hos Danske Bank.

Få Teis indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk