Et blik på 2014

authorimage
BLOGS
Af: Teis Knuthsen
02. dec 2013

På trods af digteren Henrik Nordbrandts mangeårige kampagne mod november endte måneden ikke desto mindre med solide afkast for risikobehæftede aktiver. I forlængelse af oktobers kursfest steg globale aktier med yderligere 1,9% (målt i danske kroner), og er nu steget med i alt 20,5% i år. Danske aktier er steget imponerende 30% (C20CAP). Undtaget for den positive stemning var atter emerging markets: EM aktier faldt med 1,4% og EM obligationer faldt hele 4,1% (målt i danske kroner). Også guldpriserne fortsatte ned med et fald på 5,3% og er nu faldet med 30% i år.

 

Udsigt til stigende vækst

Den kraftige kursstigning på aktiemarkederne i år er drevet af en kombination af stigende økonomisk vækst og en – for finansmarkederne – usædvanlig gunstig pengepolitik. Med udgangspunkt i denne kombination har jeg anbefalet en overvægt af aktier i forhold til obligationer gennem hele året. En korrektion kan synes tiltrængt, men jeg fastholder at de grundlæggende drivkræfter bag årets aktiefremgang endnu er til stede.

 

Dette er ikke mindst tilfældet fordi udsigten for den amerikanske økonomi det kommende år er positiv. Afgørende dele af økonomien viser fremgang, herunder boligmarked, industri, forbrugertillid og arbejdsmarked. Centralt for mit positive syn på økonomien står en forventning om en øget investeringsaktivitet i virksomhederne. På trods af stigende indtjening og rekordhøje profitmarginer har virksomhederne været ganske tilbageholdende med at investere i kapitalapparatet. Der er tegn på en vending, og fortsætter tendensen vil det kunne drive en positiv cyklus mod højere vækst.

 

Som i år kan den politiske proces dog spænde ben for den økonomiske fremgang. Efterårets budgetkrise blev ikke endelig løst, men blot sparket til hjørne. Allerede den 13. december udløber tidsfristen for en fælles løsning for budgettet, den 15. januar udløber den såkaldtecontinuing resolution, og den 7. februar rammer man teknisk set gældsloftet igen. Der er grund til at tro, at USA's politikere vil forsøge at undgå en gentagelse af efterårets lidet flatterende forløb, men endnu er der intet konkret på bordet. Man må derfor acceptere, at finanspolitikken igen vil kunne forårsage en del uro.

 

Den amerikanske centralbank er i en omstillingsproces på flere niveauer. På det personlige plan fratræder Ben Bernanke i januar, og vil efter alt at dømme give plads til Janet Yellen. På det pengepolitiske plan forventer vi et skifte fra kvantitative lempelser (QE) til en håndfast verbal styring (forward guidance) af markederne. Dette sporskifte vil kunne give perioder med uro, men dog næppe som meget som i år. Egentlige rentestigninger bliver nok først aktuelle omkring 2016.

 

I Europa bevæger økonomien sig langsomt fremad, og centrale tillidsbarometre peger på øget aktivitet det kommende år. Opsvinget er svagt og skrøbeligt, men bør gradvist kunne styrkes. Tyskland er en vigtig brik i dette forløb, men også den hårdt ramte periferi er i bedring. Der er ikke tale om mirakler, men i sin enkelhed blot effekterne af flere års arbejde for at undslippe finanskrisens kløer.

 

Behovet for en re-kapitalisering af banksektoren i Europa har forstærket den økonomiske krise ved at mindske den tilgængelige kredit og blokere pengepolitikkens traditionelle kanaler. I 2014 sættes banksektoren på ny på spidsen af ECB’s kommende stresstest. ECB frygter at stresstesten vil kunne afsløre flere problemer end der er råd for, og arbejder derfor intensivt med at styrke bankernes kapitalisering. For at afbøde negative økonomiske konsekvenser peger det mod en yderligere lempelse af pengepolitikken i de kommende måneder, sandsynligvis gennem mere utraditionelle kanaler. Det kraftige fald i inflationen styrker ligeledes behovet for en forstærket indsats fra ECB.

 

I Kina har kommunistpartiet netop afholdt den 18. kongres’ såkaldte tredje Plenum. Udfaldet heraf er de mest radikale reformer af den kinesiske økonomi i årtier. Centralt står en række beslutninger, der på afgørende punkter vil vende op og ned på magtforholdet mellem stat og marked. Reformerne fokuserer på deregulering, finansiel liberalisering og lettere adgang for udenlandske investorer. Hertil kommer dybe reformer indenfor jordbesiddelser, ejendomsmarked og miljø/energi. Endelig gøres der op med et-barns politikken. De vedtagne politikker sætter et aggressivt reformtempo, der vil kunne øge den potentielle vækst, forbedre ressource-allokeringen, og øge det langsigtede afkast for kinesiske aktiver, herunder især aktiemarkedet. Det kinesiske lederskab har ligeledes understreget vigtigheden af økonomisk vækst som et instrument for at nå politiske mål.

 

Og dine investeringer?

Min kortsigtede konjunkturmodel peger fortsat på fremgang for den globale økonomi. Kombineret med en pengepolitik der endnu er indrettet mod at løfte såvel vækst som aktivpriser, peger det mod yderligere stigninger på aktiemarkederne, og afkast i 2014 der ligger over de forventede afkast på obligationer. Jeg finder ikke entydigt belæg for at prisfastsættelsen af aktier er urimelig. Amerikanske aktier prissættes kun lidt over det historiske gennemsnit, mens europæiske aktier er billige sammenlignet med deres historik. Stigende virksomhedsindtjening forklarer ganske vist kun en del af kursfremgagen i år, og investorer har gennemgående måtte betale en øget multipel for samme indtjening. Dette er imidlertid normalt i perioder med økonomisk fremgang.

 

Jeg ser som nævnt positivt på den økonomiske udvikling for de vestlige økonomier i 2014. Samtidigt må man retfærdigvis fremhæve, at sandsynligheden for en opbremsning af væksten er stigende såfremt den ikke i højere udstrækning end i år udbredes til at inkludere virksomhedernes investeringer. Sker dette ikke kan en top i væksten anes allerede i begyndelsen af året, og følger vi de traditionelle mønstre vil aktiemarkederne ligeledes toppe kort efter. De kommende måneder bliver således ganske afgørende i forhold den finansielle udvikling i 2014.

Profil
Teis Knuthsen authorimage Teis Knuthsen har det makroøkonomiske overblik og kan se de store linjer. På bloggen her finder man originale vinkler på verdensmarkedets udvikling.

Teis Knuthsen er cand.polit. og investeringsdirektør i Kirk Kapital. Tidligere har han været både investeringsdirektør i Saxo privatbank, Nykredit og Global Head of FX Research hos Danske Bank.

Få Teis indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk