Skal EU beslutte din pensionsalder?

authorimage
BLOGS
Af: Anne E. Jensen
16. feb 2011

Et udspil fra den tyske kansler Merkel er i dele af pressen blevet oversat til, at Tyskland gennem EU vil fastlægge pensionsalderen i andre lande. Det er hendes pris, for fortsat at levere garantier for forgældede EU-landes lån.

Men det er der simpelthen ikke opbakning til i medlemsstaterne. Desuden understregede en rapport fra Europa-Parlamentet, som blev stemt den 16. februar, at medlemslande selv skal bestemme, hvordan de vil indrette deres pensionssystemer. EU skal ikke beslutte en fælles pensionsalder. Til gengæld er der opbakning til, at medlemslande samarbejder om at udvikle bæredygtige systemer, hvor der tages højde for en stigende levealder.

For de EU-borgere, som vælger at arbejde i et andet medlemsland, skal der være langt bedre vilkår til at sikre deres ret til pension, samt et overblik over deres optjente pension. Uklare regler om optjening, hvilende pensioner og overførsel betyder alt for ofte, at disse borgere må kæmpe for retten til deres pensioner. Konkret foreslår rapporten, at man på EU-plan skaber en platform som det danske Pensionsinfo, så den enkelte borger let kan få et overblik over den optjente ret til pension.

EU\'s lovgivning for pensionsområdet er fragmenteret. Der er mange regler for pensionskasser og forsikringsselskaber, der er underlagt EU lovgivning. For eksempel betyder nye kapitalkrav, at en dansk pensionskasse har opgivet rentegarantien, og flere vil måske følge efter. Til efteråret kommer et længe ventet eftersyn, når Kommissionen i en hvidbog vil pege på, hvordan lovgivningen skal ændres og forenkles, så den bliver overskuelig.

Der er også stor forskel i pensionssystemerne fra land til land. I varierende grad har man fulgt økonomernes anbefalinger om at få mere bæredygtige systemer opbygget i tre søjler:
1) grundpension, som er obligatorisk for alle
2) arbejdsmarkedspension baseret på opsparing og
3) individuel pensionsopsparing.
Grundpensionen er gerne \"pay-as-you-go\" systemer, hvor de til enhver tid unge betaler til de til enhver tid gamle. Det er meget fornøjeligt, når de unge er mange og de gamle er få. Men det er ikke særlig smart, når der som nu bliver få unge og mange gamle. Derfor er fokus da også kommet på opsparingsbaserede pensioner, herunder især pensioner, hvor udbetalingen individuelt er knyttet til, hvor meget du har sparet op. Og det er netop i søjle 2, der er behov for ny EU-lovgivning.

Som sagt er der behov for et overblik over reguleringen af pensionskasser og forsikringsselskaber. Det er for tidligt at sige præcis hvilke ændringer der er behov for. Men målet må være konkurrence på lige vilkår for pensionsudbydere - herunder at skattesystemet ikke er forvridende - og en sikring af pensionskundernes opsparing (et passende solvens-regime), så vi kan være trygge ved, at pengene til vor alderdom ikke bare forsvinder ud i den blå luft.

EU har således indflydelse på pensionen, men næppe på den meget kontante måde, det er blevet fremstillet. Det er vigtigt at pensioner ikke underminerer økonomien, og ikke hindrer det indre marked i at fungere. Det kan EU hjælpe til at sikre.
Profil
Anne E. Jensen authorimage Anne E. Jensen har siden 1999 været medlem af Europa-Parlamentet for Venstre og har arbejdet indgående med EU´s budget og for en solid og modstandsdygtig finanssektor i EU. Hun sidder som medlem i Budgetudvalget og som stedfortræder i Økonomi- og Valutaudvalget.

Anne E. Jensen er uddannet cand. polit. og har inden sin politiske karriere blandt andet været Direktør for Dansk Arbejdsgiverforening, Chefredaktør på Berlingske Tidende og Cheføkonom i Privatbanken/Unibank.
Tidligere bloggere på borsen.dk