Generelle betingelser

Ved bestilling af kampagner i Børsens medier accepteres nedenstående vilkår

Print

Digital

Generelle betingelser

blank
Betalingsbetingelser

Enhver kampagne beregnes til den på indrykningsdagen gældende pris, og betaling er altid netto kontant.

Reklamation over regninger skal ske inden for en måned. Ved udsendelse af første rykker pålægges et gebyr på 100,00 kr. Vi tager forbehold for
prisændringer og trykfejl. Alle priser er ekskl. moms.

Almindelige bestemmelser

Børsen påtager sig intet ansvar for fejl i kampagner, som er indrykket i overensstemmelse med bestillerens angivelser. Ej heller for materiale modtaget fra andre medier.

For trykfejl, forkerte størrelser, priser og tidspunkter etc., som annoncøren eller bureauet ikke bærer ansvaret for, ydes kun reduktion efter Børsens eget skøn over annoncens værdiforringelse.

Såfremt Børsen bærer ansvaret for fejl i en annonce, yder Børsen en reduktion, der højst kan beløbe sig til annoncens pris, og kun for indrykninger i Børsen.

Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for Børsen for fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning af de bestilte annoncer eller for eventuelle følger af sådanne fejl.

Forpligtelser

Børsen er ikke forpligtet til at indrykke en kampagne, selv om den er modtaget og/eller bekræftet af Børsen. Børsen forbeholder sig ret til at fremrykke eller udskyde materiale og er fritaget for ansvar for eventuel skade som følge af dette.

Børsen udveksler annoncemateriale for ordreafgiverens regning, men påtager sig intet ansvar for udleveringen af forkert annoncemateriale eller fejlagtigt modtaget annoncemateriale.

Reklamation

For annoncering i Børsen, Pleasure og Verden

Reklamationer vedrørende fejl i indrykkede annoncer skal fremsættes omgående og være Børsen i hænde senest fem dage efter annoncens indrykning. Publiseres en annonce flere gange med samme fejl, uden at Børsen modtager reklamation, ydes eventuel reduktion kun for den første indrykning.

For annoncering på borsen.dk

Reklamationer vedrørende fejl i indrykkede kampagner skal fremsættes omgående og være Børsen i hænde senest fem dage efter kampagnestart.

Afvisning af materiale

For annoncering i Børsen, Pleasure og Verden

Børsen forbeholder sig ret til at afvise materiale, der strider mod Børsens interesser eller mod gældende love og bestemmelser, samt enhver annonce, som efter Børsens skøn kan forveksles med den redaktionelle tekst. På rubrikannoncesiderne optages kun annoncer, der skønnes at høre naturligt hjemme under de pågældende rubrikker.

Børsen påtager sig intet ansvar for indrykning af eventuelt ulovligt annoncemateriale. Annonceordrer, til hvilke der er knyttet betingelser om tekstomtale, afvises.

 

For annoncering på borsen.dk

Børsen forbeholder sig ret til at afvise materiale, der strider mod Børsens interesser eller mod gældende love og bestemmelser, samt enhver annonce, som efter Børsens skøn kan forveksles med redaktionelt indhold.

Børsen påtager sig intet ansvar for indrykning af eventuelt ulovligt annoncemateriale. Annonceordrer, til hvilke der er knyttet betingelser om tekstomtale, afvises.

Annullering og for sent leveret materiale

For annoncering i Børsen, Pleasure og Verden

Ved for sent leveret materiale eller annullering af ordrer efter ordredeadline faktureres 50 pct. af den gældende annoncepris. Børsen påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, hvis materialet er leveret efter deadline.

Ved annullering af placering på side 3 og 5 inden for en uge fra indrykningsdagen faktureres 50 pct. af annoncens pris.

Forside-, bagside- og sektionspakker har et opsigelsesvarsel på en måned. Ved for sen opsigelse faktureres 50 pct. af gældende beløb.

 

For annoncering på borsen.dk

Ved for sent leveret materiale påtager Børsen sig intet ansvar for eventuelle fejl.

Annullering af onlinekampagner kan ske indtil fem arbejdsdage før kampagnestart. Ved annullering efter deadline faktureres 100 pct. af kampagnens pris.