Se listen: Her er Danmarks 1000 største virksomheder

null

352217_16_9_large_b_842.jpg
Virksomheder
Eksklusivt for kunder
09. okt 2017 KL.20:51
En gang om året tager Børsen temperatuen på landets største virksomheder og laver den årlige Børsen Top1000. Du kan se listen her over landets største virksomheder. Hvis du læser denne artikel i vores nyheds-app, skal du trykke her for at se listen.


----------------------------------
Har du brug for yderligere information om Danmarks største virksomheder? For 7500 kr. får du adgang til den fulde Top1000-liste. Bestil den hos Charlotte Thusholt på 72 42 31 12 eller chth@borsen.dk.
----------------------------------

Analysemetode Top1000 - sådan har vi gjort

Top1000-listen genereres på baggrund af trykte årsregnskaber, der var tilgængelige ultimo august 2017. Tallene er opgjort på koncernbasis, hvorfor selskaber, der konsolideres ind i et andet selskabs koncernregnskab, ikke figurerer selvstændigt på listen. Dette gælder uanset datterselskabets størrelse.

Selskaberne er rangeret efter nettoomsætning. Hvis koncernens holding- og driftsselskab har identisk eller tilnærmelsesvis samme nettoomsætning, vælges som udgangspunkt driftsselskabet. Er holdingselskabets aktivitet dansk og væsentligt større end driften, vælges førstnævnte. Få udenlandske koncerner oplyser ikke omsætningen for deres danske selskaber og figurerer derfor ikke på listen. Pensionsforsikring med branchekode 65.30 optræder ikke på listen.

Indsamling af regnskabstal

Experian har i lighed med tidligere leveret bruttolisten på ca. 3000 danske selskaber, der er udgangspunktet for udvælgelsen af de 1000 største koncerner. Børsen Analyse har herefter udvalgt de relevante selskaber samt udarbejdet udtræk og analyser. Definitioner for nøgletal følger anbefalingerne fra Finansforeningen, jf. nedenfor.

Regnskabsår

Top1000 er baseret på de regnskabstal og udvalgte regnskabsmeddelelser, der var tilgængelige ultimo august 2017. 32 selskaber figurerer med 2016/17-regnskab, 776 selskaber med 2016-regnskab og 192 selskaber med 2015/16-regnskab.

Nogle virksomheder har valgt at omlægge regnskabsperiode, hvorfor seneste tal afviger fra de standardiserede 12 måneder. Er regnskabsperioden mindre end ni måneder, er der valgt at benytte tal for det forrige regnskab som sammenligningsgrundlag. Er regnskabsperioden mellem ni og 12 måneder eller længere end 12 måneder, er der valgt at korrigere tallene til 12 måneder.

Korrektioner følger anbefalinger fra DDF. Selskaber, hvor regnskabsperioden er korrigeret, eller hvor negativ/positiv vækst skyldes betydelige engangsposter og andre usædvanlige poster, figurerer ikke på top-bund-listerne. Derudover er nogle få virksomheder elimineret fra årets liste, fordi de har valgt ikke længere at udarbejde koncernregnskab, mens enkelte nye er kommet på, fordi de netop har valgt at udarbejde koncernregnskab for selskabets danske aktiviteter.

Nettoomsætning

Ikke finansielle virksomheder:

Faktureret nettoomsætning ekskl. skatter, afgifter, lager/ordreforskydninger samt andre driftsindtægter.

Finansielle virksomheder:

For banker er nettoomsætningen beregnet på baggrund af renteindtægter + udbytte af kapitalandele + gebyrer og provisionsindtægter +/- kursreguleringer + andre ordinære indtægter.

For pensionsforsikringsselskaber og livsforsikringsselskaber er nettoomsætningen beregnet på baggrund af medlemsbidrag og præmier for egen regning.

For skadesforsikringsselskaber er nettoomsætningen beregnet på baggrund af præmieindtægter for egen regning + forsikringsteknisk rente.

Nettoresultat

Årets resultat efter ekstraordinære poster og skat, men før minoritetsinteresser.

Overskudsgrad

Det primære (drifts)resultat i procent af nettoomsætning.

Egenkapitalandel

Egenkapitalens andel i procent af den samlede balancesum (soliditet).

Antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte (primo/ultimo) omregnet til fuld tid (i nogle tilfælde ansatte ultimo regnskabsåret).