Kom­men­tar: Nej, Danmark blø­der ikke iværk­sæt­te­re

An­tal­let af virk­som­he­der i Danmark er re­kord­højt, mens an­tal­let af selv­stæn­di­ge er his­to­risk lavt. Men der gem­mer sig en god for­kla­ring, skri­ver Kent Nielsen, di­rek­tør i eStatistik.

20181002-133825-4-1920x1279we.jpg
"For hvert iværksætterselskab der er blevet oprettet, har vi mistet en potentiel selvstændig. Men iværksætteraktiviteten ligger altså upåagtet af valg af ejerform på et stabilt niveau," skriver Kent Nielsen, eStatistik. Foto: Celina Dahl/Ritzau Scanpix
Pro selvstændig
Eksklusivt for kunder
04. mar 2020 KL.14:37

Ind­fø­rel­sen af iværk­sæt­ter­sel­ska­ber­ne, pro­fes­sio­na­li­se­ring samt la­ve­re ka­pi­tal­krav til an­parts­sel­ska­ber­ne har med­fø­rt en mar­kant vækst i an­tal­let af sel­ska­ber, mens en­kelt­mands­virk­som­he­der­ne svin­der i an­tal.

Per de­fi­ni­tion er man nemlig selv­stæn­dig, hvis man har en enkeltmandsvirksomhed eller in­ter­es­sent­skab, mens man som ejer, der er “an­sat” i egen virk­som­hed dre­vet i sel­skabs­form, pr. de­fi­ni­tion er løn­mod­ta­ger.

For­vir­ret? Det er ikke så mær­ke­ligt. Det fy­ger om sig med be­gre­ber, når de­bat­ten ra­ser i lan­dets er­hvervs­me­dier og på de so­ci­a­le me­di­er, som til­fæl­det har væ­ret på det se­ne­ste.

Stør­re fald på vej?

Pa­ro­len er, at mens mas­ser­ne for­fø­res af drif­ti­ge iværk­sæt­te­re i ’Lø­vens hule’ i bedste sen­de­tid, så fal­der an­tal­let af såvel iværk­sæt­te­re som selv­stæn­di­ge. Iføl­ge Ber­ling­ske d. 6. fe­bru­ar 2020 er an­tal­let af selv­stæn­di­ge fal­det fra 209.370 i 2008 til 193.846 i 2018. Et fald på 15.524.

Går man bag om tal­le­ne, der fin­des i Danmarks Sta­tis­tiks sta­tis­tik­bank, så in­de­hol­der de både selv­stæn­di­ge og lidt over­ras­ken­de også med­ar­bej­de æg­te­fæl­ler. Ser vi bort fra de “bedre halv­de­le”, er fal­det i an­tal selv­stæn­di­ge på 13.024, og det er gan­ske rig­tigt det la­ve­ste an­tal selv­stæn­di­ge, der er re­gist­re­ret.

Af­skaf­fel­sen af ejer­for­men Iværk­sæt­ter­sel­skab (IVS) bru­ges som år­sag til et fal­den­de an­tal selv­stæn­di­ge. Men er der en sam­men­hæng mel­lem selv­stæn­di­ge (og de­res medarbejdende æg­te­fæl­ler) og iværk­sæt­te­ri, og vil fjer­nel­sen af IVS’erne med­fø­re et yder­li­ge­re fald?

Ar­gu­men­tet er, at der al­le­re­de i 2019 mang­ler omkring 6.000 IVS’ere, og det kan de øv­ri­ge sel­skabs­for­mer ikke er­stat­te, da der iføl­ge Experians op­gø­rel­se af det sam­le­de an­tal sel­skabs­re­gist­re­rin­ger i 2019 er et fald på 4.316, jf. Finans.dk d. 13. ja­nu­ar 2020.

Selv­stæn­dig eller løn­mod­ta­ger

Pro­ble­met med de tal, der be­nyt­tes i de­bat­ten, er, at de stam­mer fra forskellige kil­der. Antal selv­stæn­di­ge er op­gjort i Danmarks Statistik, mens an­tal nye sel­ska­ber er hen­tet i cvr.

Der­for er det nær­lig­gen­de at se på Danmarks Sta­tis­tiks de­fi­ni­tion af en selv­stæn­dig. Danmarks Statistik har et væld af be­skæf­ti­gel­ses-, er­hvervs- og per­son­sta­tis­tik­ker, der op­gør an­tal­let af selv­stæn­di­ge i Danmark på lidt for­skel­lig vis.

Men de fles­te ta­ger ud­gangs­punkt i data, hvor en selv­stæn­dig er de­fi­ne­ret som ej­e­ren af en enkeltmandsvirksomhed eller ej­er­ne i et in­ter­es­sent­skab. Det vil sige, at dri­ver man virk­som­hed i sel­skabs­form (ak­tie­sel­skab, an­parts­sel­skab eller iværk­sæt­ter­sel­skab), er man pr. de­fi­ni­tion ikke selv­stæn­dig men løn­mod­ta­ger i Danmarks Sta­tis­tiks re­gis­ter­ba­se­re­de op­gø­rel­se.

Danmarks Statistik op­de­ler des­uden virk­som­he­der efter, hvorvidt det er mu­ligt at leve af dem, de så­kald­te reel­le virk­som­he­der, eller om der er tale om hob­by­virk­som­he­der. For at være en reel virk­som­hed, skal virk­som­he­den have en øko­no­misk ak­ti­vi­tet, som sva­rer til et halvt års­værk in­den­for en pe­rio­de på tolv måneder.

Pæ­re­væl­ling

Hvor­når er man så iværk­sæt­ter iføl­ge Danmarks Statistik?

Sva­ret er her, at en iværk­sæt­ter­virk­som­hed er en ny reel virk­som­hed. Det vil sige, at hvis en virk­som­hed se­nest året, at den er ble­vet re­gist­re­ret i cvr, kan præs­te­re, hvad der sva­rer til et halvt års­værk, er den at be­trag­te som en iværk­sæt­ter­virk­som­hed.

Kent Nielsen, adm. di­rek­tør eStatistik Det er alt­så mindre end hver fjer­de re­gist­re­ring i cvr, der udvikler sig til en reel virk��som­hed.

Dis­se har Danmarks Statistik op­gjort siden 2001. I 2018 var der i alt 86.693 nye virk­som­heds­re­gis­tre­rin­ger i cvr, hvor­af 18.862 var nye, reel­le virk­som­he­der, som man kan leve af. Det er alt­så mindre end hver fjer­de re­gist­re­ring i cvr, der udvikler sig til en reel virk­som­hed. Res­ten er et un­der­ligt sam­men­su­ri­um af for­en­in­ger, hol­ding­sel­ska­ber, hob­by­virk­som­he­der, gen­star­te­re, virk­som­heds­om­dan­nel­ser og døds­bo­er.

Sta­bilt iværk­sæt­ter­ni­veau

Hvor­dan har ud­vik­lin­gen så væ­ret?

An­tal­let af nye re­gist­re­rin­ger i cvr eks­plo­de­re­de i 2014, da de to nye ejer­for­mer, Iværk­sæt­ter­sel­ska­ber (IVS) og Per­son­ligt ejet mindre virk­som­hed (PMV) blev in­tro­du­ce­ret.

Men kig­ger man på, hvor­dan iværk­sæt­ter­ak­ti­vi­te­ten, alt­så de nye, reel­le virk­som­he­der, er bil­ledet et andet. Fi­nans­kri­sen med­fø­r­te et brat fald i an­tal­let af nye, reel­le virk­som­he­der, men siden 2010 har an­tal­let lig­ger me­get sta­bilt omkring 18.000.

Det er den reel­le iværk­sæt­ter­ak­ti­vi­tet i Danmark, og ind­fø­rel­sen af iværk­sæt­ter­sel­ska­ber­ne har ikke skub­bet næv­ne­vær­digt til dette bil­lede til trods for, at det gan­ske gi­vet har væ­ret at­trak­tivt at star­te virk­som­hed i sel­skabs­form med et ka­pi­tal­ind­skud på blot 1 kro­ne.

Valg af ejer­form af­gør sta­tis­tik

Sel­skabs­for­men er ble­vet me­get mere po­pu­lær blandt lan­dets iværk­sæt­te­re, mens de per­son­ligt eje­de virk­som­he­der, en­kelt­mands­virk­som­he­der­ne og in­ter­es­sent­ska­ber­ne, er ble­vet mar­kant fær­re i pe­rio­den.

I 2006 ud­gjor­de sel­ska­ber 36,8 procent af de nye reel­le virk­som­he­der. I 2018 ud­gjor­de de 57,7 procent. Det skyl­des selv­føl­ge­lig iværk­sæt­ter­sel­ska­ber­ne, der i de se­ne­re år ud­gør en betragtelig an­del af iværk­sæt­ter­ne, og mange har gan­ske gi­vet valgt den­ne ejer­form i ste­det for en­kelt­mands­virk­som­he­den.

Og her op­står en del af be­grebs­for­vir­rin­gen. For som nævnt er en selv­stæn­dig pr. de­fi­ni­tion in­de­ha­ve­ren af en enkeltmandsvirksomhed eller in­de­ha­ver­ne af et in­ter­es­sent­skab.

Så for hvert iværk­sæt­ter­sel­skab der er ble­vet op­ret­tet, har vi mis­tet en po­ten­ti­el selv­stæn­dig. Men iværk­sæt­ter­ak­ti­vi­te­ten lig­ger alt­så upå­ag­tet af valg af ejer­form på et sta­bilt ni­veau.

I for­hold til selv­stæn­dig­heds­kul­tu­ren i Danmark har der som nævnt ovenfor gan­ske rig­tigt væ­ret et fald i an­tal­let af selv­stæn­di­ge over de se­ne­ste ti år.

Kig­ger vi på virk­som­heds­be­stan­den i Danmarks Sta­tis­tiks op­gø­rel­ser af reel­le virk­som­he­der, ses det hur­tigt, at der i 2018 er omkring 26.000 fær­re en­kelt­mands­virk­som­he­der og in­ter­es­sent­ska­ber end i 2008. I sam­me pe­rio­de er an­tal­let af sel­ska­ber vok­set med over 34.000, hvor af de 9.000 er iværk­sæt­ter­sel­ska­ber.

Flere an­parts­sel­ska­ber på vej

Det er iøje­fal­den­de, at der har væ­ret så mar­kant vækst i an­tal­let af an­parts­sel­ska­ber i pe­rio­den 2006 til 2018.

En af grun­de­ne her­til er sandsynligvis, at man i 2010 sæn­ke­de ka­pi­tal­kra­vet fra 125.000 kroner til 80.000 kroner.

I 2013 blev ka­pi­tal­kra­vet sæn­ket til 50.000 kroner. Det har gi­vet­vis med­fø­rt en stig­ning i an­tal iværk­sæt­ter­virk­som­he­der i Danmarks Sta­tis­tiks re­gist­re. Med af­skaf­fel­sen af iværk­sæt­ter­sel­ska­ber­ne i 2019 sæn­ke­de man at­ter ka­pi­tal­kra­vet til an­parts­sel­ska­ber. Den­ne gang til 40.000 kroner, hvil­ket kun­ne in­di­ke­re, at vi vil få endnu flere an­parts­sel­ska­ber blandt iværk­sæt­ter­ne frem­over.

En anden for­kla­ring på væks­ten i an­tal­let af an­parts­sel­ska­ber er, at det la­ve­re ka­pi­tal­krav re­sul­te­rer i en øget pro­fes­sio­na­li­se­ring i en­kelt­mands­virk­som­he­der­ne.

I takt med at ka­pi­tal­kra­vet er sæn­ket, væl­ger mange selv­stæn­di­ge sandsynligvis som et led i et ge­ne­ra­tions­skif­te eller en vækst­stra­te­gi at ænd­re ejer­form fra enkeltmandsvirksomhed til an­parts­sel­skab.

Kent Nielsen, adm. di­rek­tør eStatistik Det sam­le­de iværk­sæt­ter­ni­veau lig­ger på et sta­bilt leje, men der er sket et skif­te i ejer­for­mer. 

Der­ved bli­ver den tid­li­ge­re selv­stæn­di­ge til løn­mod­ta­ger, og da der er tale om en vi­de­re­fø­rel­se af tid­li­ge­re ak­ti­vi­te­ter, vil det nye sel­skab gan­ske vist frem­stå som en ny re­gist­re��ring i cvr, men ikke som en iværk­sæt­ter i Danmark Sta­tis­tiks re­gist­re.

Fær­re selv­stæn­di­ge – flere sel­ska­ber

Rent sta­tis­tisk kan det alt­så si­ges, at iværk­sæt­ter­sel­ska­ber­nes til­komst og væks­ten i an­tal­let af an­parts­sel­ska­ber be­ty­der, at vi har fær­re selv­stæn­di­ge.

Men an­tal­let af reel­le virk­som­he­der helt ge­ne­relt er sam­ti­dig vok­set med 6.369 i pe­rio­den 2008 til 2018, og hele 18.566 i pe­rio­den 2013 til 2018, sam­ti­dig med at iværk­sæt­ter­ak­ti­vi­te­ten har lig­get gan­ske sta­bilt på omkring 18.000 nye reel­le virk­som­he­der om året.

Til­ba­ge til bedste sen­de­tid og ’Lø­vens Hule’. Det er et ku­rio­sum, at stort set alle del­ta­gen­de virk­som­he­der er etab­le­ret som sel­ska­ber, og der­med gan­ske gi­vet bli­ver iværk­sæt­te­re i Danmarks Sta­tis­tiks for­stand, men ald­rig selv­stæn­di­ge.