SENESTE NYT KURSER Bliv kunde
Finans

Tre store danske banker får hug af Finanstilsynet

I en ny redegørelse skyder Finanstilsynet en stribe påbud afsted mod de tre store danske banker Nordea, Danske Bank og Jyske Bank. 

Det er risikokontrollen, der er i problemer i Finanstilsynets redegørelse, hvor de tre bankers håndtering af såkaldt operationelle risici har været under luppen. 

Operationel risiko er risikoen for tab som følge af  uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer eller menneskelige og systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder.

Fire påbud til Nordea

Værst er det gået udover Nordea, der får hele fire påbud. 

Inden tilsynet kom på besøg, havde Nordea selv påpeget mangler i sin styring af den operationelle risiko og søsat initiativer til det. Men tilsynet fandt flere problemer.

”Rapporteringen om operationel risiko til bestyrelsen og bestyrelsens risikoudvalg var ikke dækkende for bankens faktiske operationelle risiko. Finanstilsynet gav påbud om at sikre tilstrækkelig opmærksomhed på operationel risiko i banken, herunder ved at ansætte nøglepersoner og ved relevant og tilstrækkelig risikorapportering,” lyder det i redegørelsen.

Ifølge tilsynet skal en bank have en politik for den operationelle risiko, og bestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for direktionen i forhold til den operationelle risiko. Men også her halter det hos Nordea. 

"Ved inspektionen konstaterede Finanstilsynet, at væsentlige principper for styring af operationelle risici ikke fremgik af politikken, og at der ikke forelå aktuelle retningslinjer til direktionen, idet disse var under ændring. Banken fik derfor påbud om at tilrette politikken og udarbejde retningslinjer for operationel risiko, der på fyldestgørende vis opfylder kravene hertil," fremgår det af redegørelsen. 

Kortfattet dokumentation

Derudover har Nordea fået påbud, fordi banken ikke har en opdateret forretningsgang for registrering af de operationelle risikohændelser. 

Sidst, men ikke mindst, har Nordea fået et påbud for, at der kun var kortfattet dokumentation i de såkaldte scenarieanalyser, der skal identificere potentielle risikohændelser og effekten heraf.

"I den årlige risikorapport var der kun en relativt kortfattet dokumentation herfor, og analyserne var kun foretaget på koncernniveau for den nordiske Nordea Bank AB koncern og ikke specifikt for Nordea Bank Danmark. Det fremgik heller ikke, hvorfor koncernens scenarieanalyser skulle være anvendelige for Nordea Bank Danmark. Banken fik derfor påbud om at udarbejde relevante scenarieanalyser," skriver tilsynet. 

Færrest til rival

Danske Bank er sluppet billigst med et enkelt påbud.

Allerede inden Finanstilsynet kom på besøg havde Danske Bank udpeget en række mangler i sin styring af operationelle risici og sat initiativer i gang for at løse manglerne.

Men udover de områder banken selv påpegede, fandt Finanstilsynet noget mere.

Tilsynet konstaterede, at Group Operational Risk, som er den enhed i banken, der skal overvåge den operationelle risiko, har haft meget en meget begrænset rolle i forbindelse med beslutninger i banken, der kunne involvere væsentlig operationel risiko, f.eks.beslutningen om at rykke opgaver til en filial i Litauen.

”Banken fik derfor et påbud om, at Group Operational Risk skal have en mere fremtrædende rolle ved analyser i forbindelse med sådanne beslutninger,” lyder det i redegørelsen. 

Tre påbud til Jyske Bank

For Jyske Bank er der tale om tre påbud. 

En del af en banks styring af operationel risiko er at registrere operationelle risikohændelser, der har givet banken et tab og i nogle få tilfælde en gevinst.

Men Jyske Bank foretager ifølge tilsynet ikke en systematisk registrering af fejl, hvor der ikke er konstateret et tab, men som kunne have medført tab.

Og det udløser et påbud fra Finanstilsynet.

”En sådan registrering kan give banken indsigt i potentielle operationelle risikohændelser og sammen med de allerede registrerede hændelser være et vigtigt element ved fastlæggelse af indsatsområder for nedbringelse af risikoen,” skriver tilsynet.

Toppen skal tage stilling

Ligesom Nordea får Jyske Bank også påbud i forhold til de såkaldte scenarieanalyser. 

Ifølge Finanstilsynet har banken lavet relevante analyser, men der mangler stillingtagen fra bestyrelsen og direktionen.

”Bestyrelsen og direktionen mangler dog eksplicit at tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde handlingsplaner for disse risici, eller om bestyrelsen og direktionen kan acceptere, at banken har risiciene. Banken fik derfor påbud om at tage stilling til dette,” lyder det fra tilsynet.

En gang om året får bestyrelsens og dens risikoudvalg en rapport om bankens operationelle risiko.

Derudover bliver bestyrelsen orienteret om operationelle risikohændelser, der har medført tab over 1 mio. kr. Men heller ikke her var arbejdet godt nok, ifølge tilsynet.

”Henset til at banken er en SIFI bank, finder Finanstilsynet, at der er behov for en hyppigere intern rapportering om operationel risiko og forbedret dokumentation af bankens drøftelser heraf, og banken fik derfor et påbud herom,” lyder det i redegørelsen.

Andre læser også

DAGENS

E-AVIS

E-avis vignette
Dagens E-avis

BØRSEN

Investor

Podcast

BØRSEN

Morgenbriefing

BØRSEN

Topchefernes strategi

Podcast

BØRSEN

Longreads

BØRSEN

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Børsens nyhedsbreve her

BØRSEN

Selvstændig

Podcast