Yderligere samarbejde mellem myndigheder i vente på hvidvaskområdet

Hans Fogtdal
BLOGS Af

Regeringen har fornyelig bebudet, at der oprettes et operativt myndighedsforum med deltagelse af  Hvidvasksekretariatet, PET, Rigspolitiet, Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen, Skattestyrelsen og Spillemyndigheden og med SØIK i spidsen for at styrke det tværgående myndighedssamarbejde om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Myndighederne kan dermed mødes og drøfte spor i konkrete sager og lægge viden på bordet om personer eller overførsler eller transaktioner, de har mistanke til. Samarbejdet skal dermed sikre, at de relevante myndigheder får det bedst mulige grundlag for at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering, ligesom det giver myndighederne en bedre mulighed for at koordinere fælles indsatser på området.

I forvejen findes en række myndighedsfora - herunder nationalt - der håndterer bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, og særligt indenfor det seneste år er samarbejdet intensiveret.

Det gælder HvidvaskForum, der også er et myndighedssamarbejde mellem stort set de samme myndigheder, der koordinerer på overordnet niveau myndighedernes risikovurderinger og indsats for at forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme, herunder ved bidrag til den nationale risikovurdering, men uden mulighed for at behandle konkrete sager.

Desuden findes HvidvaskForum +, der blev oprettet i 2018, og som arrangeres af Finanstilsynet. Her kan private aktører løbende drøfte problemstillinger og erfaringer med myndighederne, der deltager i HvidvaskForum. Det var tanken med dette forum, at myndighederne i relevant omfang udveksler information om trends mv. på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet med de private aktører, ligesom myndighederne løbende orienterer de private aktører om eksempler på hvidvask og terrorfinansiering. Regeringen inddrager desuden Hvidvaskforum+ i overvejelserne om, hvordan sektoren kan udvikle fælles IT-varslingssystemer, vejledning og rådgivning og gennemføre øvrige tiltag til løbende at styrke sektorens egen indsats.

Endvidere blev det i marts 2019 aftalt,  at der etableres faste grupper under HvidvaskForum bestående af relevante myndigheder, der kan drøfte mere specifikke forhold, og til sikring af en mere effektiv brug af underretninger fra virksomhederne. Det blev herunder aftalt at iværksætte en undersøgelse af, hvordan nye teknologier (f.eks. machine learning, kunstig intelligens mv.), kan inddrages og anvendes til at automatisere og optimere brugen af data i myndighedernes kontrol og tilsynsarbejde. Med inspiration fra Center for Terroranalyse blev det desuden aftalt at etablere et endnu tættere og fast operationelt samarbejde mellem relevante myndigheder på området, hvor der kan drøftes konkrete risici, koordineres nationale risikovurderinger på et detaljeret niveau samt drøftes sager, hvor myndighederne har overlappende aktiviteter samt foretages strategisk koordinering af myndighedernes indsats på området.

FinansDanmark har - med inspiration fra Storbritannien og med baggrund i de nuværende manglende muligheder for mellem banker og myndigheder at dele konkrete oplysninger - foreslået, at oprettes en særlig enhed til deling af konkrete oplysninger mellem myndigheder som politi, efterretningstjenesten, Skat og de enkelte banker.

FinansDanmark har således gjort gældende, at det først med oprettelsen af en fælles efterretningsenhed mellem den finansielle sektor og myndighederne vil være muligt mere effektivt at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.

Det bliver spændende at se, om udviklingen af myndighedssamarbejdet i Danmark - og måske også internationalt - fortsætter, og om og i givet fald hvornår de private aktører i den finansielle sektor og andre private aktører inddrages i samarbejdet.  

Profil

Hans Fogtdal

Hans Fogtdal

Hans Fogtdal skriver om aktuelle straffesager i erhvervslivet og virksomheders arbejde med at leve op til den stadig strammere lovgivning og skærpede håndhævelse fra myndighedernes side.

Hans Fogtdal er advokat med speciale i erhvervsstrafferet, virksomheders compliance og er forsvarer i straffesager. Tidligere har Hans Fogtdal været vicestatsadvokat, leder af børs- og finansafdelingen i SØIK (Bagmandspolitiet) og erhvervsadvokat. Han har samlet op mod 20 års erfaring fra statsadvokater og Rigsadvokaten og har bl.a. ført mere end 30 straffesager for Højesteret. Ekstern lektor på Københavns Universitet og forfatter til bøger om strafferetlige emner. Se også hflaw.dk.