En forhøjelse af arveafgiften vil ramme virksomhederne

Michael Winther Rasmussen

Folketinget åbner lige om hjørnet, og finanslovsforhandlingerne går snart i gang. 

Den nye regering baserer sig på et forståelsespapir, som – hvis man nærlæser det - lægger op til, at der relativt hurtigt skal iværksættes en række investeringer. Eller udgifter, alt afhængig af øjnene der ser. Det gælder i forhold til klima, velfærd, mindskelse af ulighed, decentralisering, uddannelse, integration samt andre områder.

Forståelsespapiret nævner ikke noget om finansieringen. Men ser man på Socialdemokratiets eget bagkatalog over foreslåede finansieringsløsninger, må der forventes at komme et udspil, som vil medføre skattestigninger blandt højindkomstgrupperne samt på store formueindkomster. Boligskatterne tales der ikke så meget om, men mit eget bud er, at de også kommer i spil, om ikke andet over tid. 

Og så er der arvegiften, som udgør et ikke ubetydeligt instrument i fremskaffelsen af de merindtægter, som regeringen gerne vil hente ind til at finansiere en del af forståelsespapiret.

Arveafgift på store arvesummer

Hvis man ser på de nugældende regler, skal der ikke betales arveafgift af de første 295.300 kr.. Socialdemokratiet vil hæve bundfradraget til 500.000 kr.. Den del giver sådan set god mening.

Efter de nugældende regler udgør arveafgiften 6% af den del af arven, der består af virksomheder - og 15% af øvrig arv. For arv til søskende m.fl. udgør arvegiften p.t. 36,25%. Socialdemokratiet vil ophæve den lave afgift på 6%, men vil til gengæld hæve afgiften for arv på over 3 mio. kr. til 30%, og det er særligt sidste del, der kan vække stor bekymring blandt mange danske virksomheder.

Generationsskifter bliver vanskeligere

Og hvorfor vil den del så vække bekymring? Det vil den, fordi det forventes, at mere end 25.000 virksomheder står overfor et generationsskifte inden 2025. Danske virksomheders generationsskifter vil - ved en sådan foreslået afgiftsforhøjelse - i givet fald blive vanskeliggjort yderligere. For det er nemlig allerede sådan, at den vanskeligste øvelse ved et generationsskifte er finansieringen. Efter finanskrisen er der i Danmark opstået en ret stor pukkel af generationsskifter, som simpelthen allerede nu ikke kan finansieres. Og lægger man så op til yderligere afgiftsmæssige byrder på finansieringen, er der ikke nogen tvivl om, at det vil hæmme muliggørelsen af mange virksomheders generationsskifter i de kommende år. I hvert fald hvis det skal ske på danske hænder.

Arveafgift i andre EU-lande

Med en foreslået arvegift på 30% af formuer over 3 mio. kr. (og 47,5%, hvis arven tilgår søskende m.fl.) vil Danmark placere sig i den absolut øverste ende sammenlignet med andre EU-lande. I en del EU-lande findes arveafgifts-begrebet endda slet ikke, da man ikke dobbelt-beskatter indkomster undervejs, hvilket man til gengæld nærmest efterhånden har fået tradition for i Danmark. En sådan international skævvridning i givet fald kan medføre, at danske virksomheder mister konkurrencekraft, og at det bliver mere interessant for danske virksomheder at lade sig opkøbe fra udlandet f.eks. gennem opkøb fra udenlandske kapitalfonde - simpelthen fordi finansieringen ikke længere kan skaffes lokalt - hvilket næppe kan være en politisk intention.

Erhvervslivets rammevilkår bør fremmes

Så når man tænker på, at det vel er erhvervslivets aktivitetsniveau og vækst, der i al væsentlighed skal finansiere det danske velfærdssamfund, klimatiltag m.v., er det i min optik forundrende, at man fra politisk side tænker at lægge sig i toppen af, hvor svært det skal være at videreføre danske virksomheder på danske hænder. Men måske de kommende finanslovsforhandlinger vil udmønte sig i, at både forståelsespapir og/eller bagkatalog må løsnes en anelse for at give bedre mening. Under alle omstændigheder appellerer jeg til, at der fra politisk side arbejdes for at fremme og ikke hæmme erhvervslivets rammevilkår, også på generationsskifteområdet, hvis der skal tilvejebringes finansiering til nogen af forståelsespapirets i øvrigt på mange måder smukke - men dyre tanker.

Profil

Michael Winther Rasmussen

Michael Winther Rasmussen

Michael Winther Rasmussen blogger om ledelse, finans og økonomi samt erhvervspolitiske emner.

Michael Winther Rasmussen er statsautoriseret revisor, partner & best.fmd. i Grant Thornton Danmark. Grant Thornton er 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed i verden med mere end 55.000 medarbejdere fordelt på mere end 130 lande.

Michael Winther Rasmussen har mere end 25 års erfaring med revision og finansiel/strategisk rådgivning til danske og internationale virksomheder, indenfor mange forskellige brancher og fungerer også som "trusted advisor" for en række bestyrelser og topledere.


Se Michaels LinkedIn profil