En sjælden sag om mulig overtrædelse af reglerne om eksport kontrol og sanktioner

authorimage
BLOGS
Af: Hans Fogtdal
30. apr 2019

Det fremgår af DR, at en dansk virksomhed - Dan-Bunkering - tilsyneladende er indblandet i en sag om leverancer af mindst 30.000 ton jetbrændstof for over 100 millioner kroner til det borgerkrigsramte Syrien i 2016 og 2017, og at flere eksperter vurderer, at det er i strid med EU's sanktioner.

Jetbrændstoffet blev ifølge oplysningerne bestilt af et russisk firma, som repræsenterede det russiske militær, og leveret til russiske tankskibe, der derefter sejlede det til Syrien til brug i russiske kampflys aktioner i borgerkrigen.

Det er Erhvervsstyrelsen, som fører kontrol med danske virksomheders eksport og har til opgave at holde øje med overholdelse af FN's og EU's sanktioner, der - efter DR's oplysninger - har anmeldt Dan-Bunkering til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) for brud på EU-sanktioner. Sagen er herefter tilsyneladende blevet henvist til Fyns Politi, der nu behandler sagen. Dan-Bunkering har afvist at have overtrådt reglerne.

Det bliver interessant at følge sagen:

  1. Kun én gang i de seneste fem år har Erhvervsstyrelsen anmeldt en virksomhed til SØIK for muligt brud på EU-sanktioner.
  2. Det er overraskende, at sagen - stadig efter 2 år - behandles af Fyns Politi og ikke af SØIK henset til sagens tilsyneladende kompleksitet, størrelse, internationale relationer og ikke mindst alvorlige og principielle karakter.
  3. Eventuelle overtrædelser af straffeloven - herunder på baggrund af FN- eller EU-vedtagelser - kan give anledning til bøder til virksomheder og op til 4 måneders fængsel eller helt op 4 års fængsel for involverede personer, hvis der er tale skærpende omstændigheder. Det fremgår af straffelovens § 110 c.
  4. Der foreligger ingen nyere retspraksis vedr. denne type sager. Det nærmeste, der har været af sager herom, er sagerne om overtrædelse af Olie-for-mad programmet i Irak.  Sagerne vedrørte dog ikke størrelsen af en eventuel bødestraf, men størrelsen på konfiskation af fortjenesten.
  5. Som betingelse for at kunne straffe efter dansk ret kræves blot simpel uagtsomhed. Det vil sige, at en person eller virksomhed vil kunne straffes for overtrædelse af reglerne om sanktioner, hvis der er en person i virksomheden, der har indset eller burde have indset, at den pågældende kunde var omfattet af handelsrestriktioner til et omfattet land. (Det gælder for eksempel salg af visse produkter til Rusland, Krim og Sevastopol, Nordkorea, Syrien og til dels Iran). Derimod kan et selskab eller en person ikke straffes, hvis pågældende ikke nogen anledning til at tro, at produkterne ville ende i et land omfattet af sanktionerne.  
  6. Der er endvidere risiko for, at en virksomhed - hvis der er sket en overtrædelse af US-law, og der er tale om en tilstrækkelig tilknytning til USA - kan pådrage sig yderligere alvorlige strafferetlige og civilretlige sanktioner.

Sagen er en klar reminder til virksomheder, der agerer i eksotiske lande eller sælger våben, krigsmateriel eller såkaldte "dual-use" produkter - altså produkter, herunder software og teknologi, der kan anvendes til både civile og militære formål -  om at etablere solide compliance foranstaltninger for at undgå mulige overtrædelser af den komplicerede og omfattende lovgivning og ikke mindst for at undgå skader på virksomhedens omdømme eller for at ende i "shit-storms".

Profil
Hans Fogtdal authorimage Hans Fogtdal skriver om aktuelle straffesager i erhvervslivet og virksomheders arbejde med at leve op til den stadig strammere lovgivning og skærpede håndhævelse fra myndighedernes side.

Hans Fogtdal er advokat med speciale i erhvervsstrafferet, virksomheders compliance og er forsvarer i straffesager. Tidligere har Hans Fogtdal været vicestatsadvokat, leder af børs- og finansafdelingen i SØIK (Bagmandspolitiet) og erhvervsadvokat. Han har samlet op mod 20 års erfaring fra statsadvokater og Rigsadvokaten og har bl.a. ført mere end 30 straffesager for Højesteret. Ekstern lektor på Københavns Universitet og forfatter til bøger om strafferetlige emner. Se også hflaw.dk.

Tidligere bloggere på borsen.dk