Hastig udvikling i størrelsen af bøder i Danmark – nu også for korruption

authorimage
BLOGS
Af: Hans Fogtdal
04. mar 2019

I de seneste år har vi set en hastig udvikling i størrelsen af bøder givet til virksomheder. Det gælder f.eks. i sager om hvidvask, markedsmisbrug, overtrædelser af konkurrenceregler, markedsføringsreglerne, den finansielle lovgivning, hæleri og nu også i en sag om korruption.

Den danske koncern Hempel A/S har vedtaget en bøde på 197,5 mio. kr. for årelang og systematisk bestikkelse i koncernens datterselskaber i Tyskland og flere andre lande primært i Asien. Koncernens datterselskab i Tyskland har erkendt sig skyldig i lignende forhold og har indgået forlig med de tyske myndigheder ved betaling af en bøde på 3 mio. euro. Bøden til koncernen udgør dermed samlet ca. 220 mio. kr.

Bestikkelsen er blandt andet foregået ved, at kunder systematisk har fået gaver, penge eller andre fordele for netop at vælge koncernens produkter og ydelser.

Afgørelsen er interessant af en række grunde, herunder blandt andet:

  • at er tale om den største bøde i SØIKs historie, og at bøden er fastsat på baggrund af en vurdering af kriminalitetens grovhed, idet bestikkelsen er foregået systematisk, forsætligt og gennem en længere årrække,
  • at den samlede bestikkelsessum er opgjort til ca. 95 millioner kroner. Bøden udgør dermed ca. det dobbelte af den samlede bestikkelse. Det bemærkes, at afgørelsen tilsyneladende ikke indeholder nogen konfiskation,
  • at selskabet meldte sig selv i 2017 og har samarbejdet med anklagemyndigheden under sagens opklaring, hvilket må antages i overensstemmelse med straffelovens regler at have haft en formildende betydning ved rettens fastsættelse af straffen,
  • at sagen er afgjort af retten og ikke ved et bødeforelæg – sandsynligvis for at få rettens accept ved fastlæggelse af en bøde i et afgørende højere niveau på korruptionsområdet end set tidligere,
  • at sagen fortsat efterforskes af SØIK – sandsynligvis med henblik på en vurdering af det mulige personlige strafansvar i sagen, men er afsluttet endeligt vedrørende selskabet,
  • at sagen er et eksempel på den øgede internationalisering af efterforskningen og samarbejdet mellem myndigheder i andre lande.

Sagen viser med al tydelighed vigtigheden og nødvendigheden af ledelsers fokus på virksomheders compliance og etik. Der er næppe tvivl om, at udviklingen i bødestørrelser til virksomheder vil fortsætte i takt med politikernes ønske om yderligere håndhævelse og skærpelse af reglerne.

Profil
Hans Fogtdal authorimage Hans Fogtdal skriver om aktuelle straffesager i erhvervslivet og virksomheders arbejde med at leve op til den stadig strammere lovgivning og skærpede håndhævelse fra myndighedernes side.

Hans Fogtdal er advokat med speciale i erhvervsstrafferet, virksomheders compliance og er forsvarer i straffesager. Tidligere har Hans Fogtdal været vicestatsadvokat, leder af børs- og finansafdelingen i SØIK (Bagmandspolitiet) og erhvervsadvokat. Han har samlet op mod 20 års erfaring fra statsadvokater og Rigsadvokaten og har bl.a. ført mere end 30 straffesager for Højesteret. Ekstern lektor på Københavns Universitet og forfatter til bøger om strafferetlige emner. Se også hflaw.dk.

Tidligere bloggere på borsen.dk