Performance i danske obligationsfonde: Småt er godt

authorimage
BLOGS
Af: Teis Knuthsen
12. okt 2015

 

Hvis du køber en dansk investeringsforening, der investerer i danske obligationer, så er der næsten garanti for, at du vil slå markedet. Køber du derimod en forening, der investerer i udenlandske obligationer, så taler sandsynligheden for at du vil underpræstere markedet, og det kan være værd at overveje en ETF i stedet. Så enkelt er budskabet fra min seneste analyse af danske obligationsforeninger.

 

Tilbage i maj skrev jeg om danske aktiefondes performance over de seneste tre år (se her). I denne blog følger jeg op med en kort analyse af udviklingen i danske obligationsbaserede investeringsforeninger.

 

Jeg har undersøgt afkast og merafkast (i forhold til fondenes benchmark) for i alt 71 danske obligationsbaserede investeringsforeninger. Jeg har set på et bredt udsnit af obligationstyper, og opdeler i det følgende fondene i forskellige kategorier som danske obligationer, udenlandske obligationer, virksomhedsobligationer, samt emerging markets.

Data er indsamlet fra foreningernes egne hjemmesider på den samme dag, for at sikre at kun offentligt tilgængeligt materiale er brugt. Hvor foreningerne i få tilfælde ikke har publiceret performance på deres benchmarks, har jeg brugt data fra morningstar.dk.

 

Jeg valgte en periode på tre år. Man kan diskutere periodelængden, men tre år er en så lang periode, at man med rimelighed kan forvente, at en aktivt forvaltet fond skal kunne levere et merafkast efter omkostninger

 

6 ud af 10 fonde underperformer

Ud af 71 fonde slår blot 37% deres benchmark over en periode på tre år, mens 63% underperformer benchmark.Den gennemsnitlige merperformancepro anno (altså afkast i forhold til fondenes benchmark)for alle fonde er på -0,16%.

I gennemsnit taber fondene altså 0,16% relativt til benchmark hvert år over tre år. Afkastet er inklusiv fondenes egne omkostninger, men eksklusiv de handelsomkostninger investor har (kurtage, tegningsprovision, emissionstillæg mm.)

 

Medianen, eller det hyppigst forekommende merafkast,er imidlertid på 0,28%.Forskellen på de to indikerer en ganske betydelig spredning i fondenes performance. Som jeg skal belyse lidt senere, er denne forskel meget tydelig på de forskellige kategorier.

 

Småt er godt

Tre forvaltere optræder med positiv merperformance på alle deres fonde, nemlig Alm Brand Invest, Lån & Spar samt Maj Invest.Fælles for disse forvaltere er, at de udbyder et fåtal af fonde (max. 2). Bedst målt på den gennemsnitlige merperformance er Maj Invest (2,27% p.a.).

 

I den anden ende af skalaen finder vi Sydinvest, SEB Invest og Bankinvest, der alle har underperformance på mindst 60% af deres fonde.

Dårligst målt på den gennemsnitlige performance er Sparinvest, med et pro anno tab på 1,71%. Dårligst målt på medianen er Sydinvest med et tab på 0,87%.

 

I tabellen nedenfor kan du finde et overblik over resultaterne.

Kilde: Foreningernes egne hjemmesider, morningstar.dk, samt egne beregninger.

 

Konsistent merperformance for danske obligationer

De danske kapitalforvaltere udbyder et bredt udsnit af obligationsforeninger. Disse spænder fra danske obligationer (typisk opdelt på korte, mellemlange og lange), til virksomhedsobligationer og emerging markets/højrenteobligationer. Nogle af fondene kan sprede sig over flere kategorier (for eksempel emerging markets virksomhedsobligationer), men de fleste er fokuseret på en enkelt kategori.

 

Der er meget stor forskel på, hvordan forvalterne klarer sig mellem kategorierne. For kategorien danske obligationer slår 96% af fondene deres benchmark. Dette er et imponerende resultat, og blot 1 fond ud af 26 klarer sig dårligere end benchmark (HP Invest Lange Obligationer).

 

Den gennemsnitlige merperformance efter fondenes omkostninger er 1,04%. Det er fristende at søge en forklaring i forskelle på porteføljevalg og benchmark, typisk ved at man investerer i obligationer med et kredit-element som f.eks. dansk realkredit, men anvender et benchmark alene med statsobligationer. Men man kommer heller ikke uden om forvalternes dygtighed.

 

Dette resultat betyder også, at man som privat investor med ro i maven kan vælge en investeringsforening, når man søger eksponering mod danske obligationer.

 

En typisk kritik af obligationsfonde, fra især akademisk side, er at obligationsforeninger vil være en dyr og ineffektiv måde at tilgå obligationsinvesteringer på. Mine resultater viser dog i stedet, at obligationsfonde for de fleste vil være et rationelt investorvalg.

 

Virksomhedsobligationer og EM mere problematisk

I den anden ende af skalaen finder man virksomhedsobligationer, samt emerging markets/højrentelande. Her finder jeg underperformance på mere end 70% af fondene. Den gennemsnitlige underperformance per år er på 1,3% (virksomhedsobligationer) henholdsvis 0,7% (højrentelande).

 

Det hører med til historien, at benchmarks for virksomhedsobligationer kan være svære at slå på grund af et meget stort antal papirer i indeksene, samt store løbende udskiftninger. Tillige er likviditeten begrænset. Samtidigt kan investeringsomkostningerne i nye markeder være betydelige. For private investorer kan foreninger derfor være eneste farbare investeringsvalg. Undersøgelsen viser dog, at forvalterne over en bred kam ikke kan levere et merafkast efter omkostninger, og at man bør se sig godt for i det danske fondsudbud. ETF’er kan være gode alternativer.

 

Indeksobligationer er en nichekategori, og ingen af de tre fonde har kunnet slå benchmark.

Kilde: Foreningernes egne hjemmesider, morningstar.dk, samt egne beregninger.

 

Hvad kan man konkludere?

Den mest åbenlyse konklusion i denne undersøgelse er, at danske obligationsfonde fremstår som et lødigt og rationelt investorvalg for private investorer. Således skal man være temmelig uheldig for ikke at have oplevet en merperformance over de seneste tre år.

 

Samtidigt må man konkludere at den entydigt gode performance ophører, når forvalterne bevæger sig ud over landets grænser. For virksomhedsobligationer og emerging markets obligationer har et betydeligt flertal af fondene præsteret noget under fondenes benchmarks.

 

For den private investor vil det være en fordel, hvis man her udvider investeringsuniverset til også at omfatte udenlandske ETF’er, der tilbyder billige indeksfonde, der tillige har lave handelsomkostninger. I modsætning til aktiefonde er afkastet på obligationsfonde beskattet som kapitalindkomst uanset om det er en dansk eller udenlandsk fond, men udenlandske fonde er fortsat lagerbeskattede. 

 

Profil
Teis Knuthsen authorimage Teis Knuthsen har det makroøkonomiske overblik og kan se de store linjer. På bloggen her finder man originale vinkler på verdensmarkedets udvikling.

Teis Knuthsen er cand.polit. og investeringsdirektør i Kirk Kapital. Tidligere har han været både investeringsdirektør i Saxo privatbank, Nykredit og Global Head of FX Research hos Danske Bank.

Få Teis indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk