En valuta er ikke ond, og kronen er da flydende

authorimage
BLOGS
Af: Teis Knuthsen
17. feb 2015

 

De seneste ugers virak om kronen har belyst en række uklarheder om hvad der egentligt er op og ned på dansk penge- og valutapolitik. Disse uklarheder fremmer misforståelser i debatten, fører til manglende præcision i en vurdering af mulige udfald, og øger med sikkerhed frygten for alternative løsninger.

 

Det står efterhånden klart for de fleste at Danmark fører fastkurspolitik, således forstået at kronen er bundet til euroen. Denne politik er defineret ved en centralparitet (7,46038), hvorom kronen kan svinge med 2,25% på hver side af pariteten.

 

Danmark fører derimod  ikke fastkurspolitik overfor andre valutaer end euroen. Det betyder at overfor alle andre valutaer er kronen flydende. Ser vi på vores udenrigshandel er det omkring 40% af vores samlede varehandel, der relaterer sig til euro-området. Mere end halvdelen af vores udenrigshandel sker således med lande udenfor euro-området, og med lande hvis valutaer flyder overfor såvel kronen som euroen. Og ser vi på den handelsvægtede kronekurs, altså den som afspejler den økonomiske virkelighed, så er langt over halvdelen af kronen er en frit flydende valuta. Kronen svinger således frit overfor vigtige samhandelspartnere som Sverige, Storbritannien, Norge, USA, Japan og Kina. Et brud med fastkurspolitikken vil kunne øge kronens udsving overfor euroen, men i forhold til de øvrige valutaer vil det værebusiness as usual.

 

Figuren nedenfor viser kronen overfor euroen og vores effektive valutakurs overfor en handelsvægtet valutakurv.

 

 

 

 

Man kan vise samme billede på en anden måde, nemlig ved at fremstille kronen overfor såvel euro, som overfor andre valutaer som dollar, pund og svenske kroner, der alle er flydende overfor DKK. I figuren nedenfor er det vist som procentvise ændringer siden 1999. Den fremgår tydeligt, at hvor kronen ligger fast overfor euro, så er der tale om betydelige udsving overfor de øvrige valutaer.

 

 

 

 

En valuta er ikke ond

Jeg har ligeledes studset over, at flere kommentatorer har sat lighedstegn mellem et muligt brud med den aktuelle fastkurspolitik og en betydelig opskrivning af kronens værdi overfor euroen, med deraf følgende tab af eksport, jobs, og investeringer. Flere har peget på, at kronen ville kunne stige med 10-15%. Dette tal synes alene at være taget fra den seneste stigning i schweizerfrancen, hvis penge- og valutakurspolitik ikke tåler sammenligning med den danske.

 

Det kan være nyttigt at forstå, at en valuta ikke er ”ond”. En valuta er først og fremmest en relativ pris mellem to lande, der tillader udveksling af vare og tjenester, og kun fastkursaftaler som den danske kan fastholde en valuta på et niveau, der ikke er gavnligt for et lands økonomi gennem længere tid. I et frit marked vil det være strømmen af varer og kapital, der sætter prisen, og for langt de fleste lande svinger valutaen i et bredt bånd omkring en fundamental ligevægt. Disse udsving kan være betydelige. F.eks. steg euroen med godt 100% overfor amerikanske dollar gennem 00’erne. Denne stigning fandt sted samtidig med en økonomisk højkonjunktur og et betydeligt betalingsbalanceoverskud. I samme periode, der også i Danmark var en højkonjunktur, steg den handelsvægtede kronekurs med næsten 20%.

 

Der er ingen grund til at forvente en varig opskrivning af danske kroner overfor euro til skade for den danske økonomi, såfremt fastkurspolitikken brydes. Dette er heller ikke erfaringen fra f.eks. svenske kroner og engelske pund efter at disse trådte ud af det europæiske valutasamarbejde i 90’erne. For både Sverige og England gjaldt det, at man forsvarede en valutarisk forankring, der ikke var i overensstemmelse med den økonomiske virkelighed. Deres valutaer var for stærke, og et forsvar gennem rentestigninger var ikke konsistent med økonomiernes behov.

 

Samme situation gør sig ikke gældende i Danmark i dag. Markedet efterspørger kroner, hvilket Nationalbanken kan levere i ubegrænsede mængder. Samtidige rentesænkninger er med til at mindske efterspørgslen efter kroner, og gøre det dyrere at have flyttet en finansiel position fra f.eks. euro til kroner. Andre værktøjer er formelt set ikke nødvendige. Da såvel vækst og inflation befinder sig på et lavt niveau, er der intet inkonsistent i, at Nationalbanken forhindrer en opskrivning i kronens værdi. Hvad Nationalbanken gør, kan den med andre ord gøre længe. Eventuelle udfordringer i form af boliglån med negative renter og lignende er formelt set ikke Nationalbankens problem, og bør adresseres andetsteds.

 

Et brud med fastkurspolitikken vil i den sidste ende ikke komme fra Nationalbanken, men fra Folketinget. I et valgår synes det naivt at forestille sig, at toneangivende partier vil ønske en sådan debat, og således synes langt det mest sandsynlige at være, at fastkurspolitikken overfor euroen forbliver. Overfor verdens øvrige valutaer er kronen dog fortsat flydende. 

 

 

Profil
Teis Knuthsen authorimage Teis Knuthsen har det makroøkonomiske overblik og kan se de store linjer. På bloggen her finder man originale vinkler på verdensmarkedets udvikling.

Teis Knuthsen er cand.polit. og investeringsdirektør i Kirk Kapital. Tidligere har han været både investeringsdirektør i Saxo privatbank, Nykredit og Global Head of FX Research hos Danske Bank.

Få Teis indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk