KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement

Abonnementsbetingelser

In english please ⌄

Nedenstående kommunikations- og abonnementsvilkår gælder for alle trykte og digitale abonnementer købt hos Dagbladet Børsen A/S ("Børsen"). Når du køber et abonnement eller andre varer/ydelser, accepterer du samtidig Børsens kommunikations- og abonnementsvilkår, som vi forudsætter du har læst forud for købet.

Generelt
Abonnementet er personligt, og fordele, der måtte være inkluderet i abonnementet som eksempelvis adgang til konferencer og briefings samt rabat på uddannelser, kan ikke overdrages til andre.

Betaling og fornyelse
Betalingsfristen for abonnementsopkrævninger er én uge. Inden udløbet af en periode udsender vi en opkrævning for den kommende periode; alle abonnementer er således forudbetalt. Alle abonnementer fornys automatisk, medmindre andet er oplyst. Børsen forbeholder sig ret til at ændre i den til en hver tid gældende prisliste. En sådan ændring adviseres senest 14 dage før ikrafttrædelse og vil gælde for alle nye abonnementer samt ved fornyelse af perioder under eksisterende abonnementer.

Abonnementsændringer
Som Børsen-kunde kan du selv foretage flytning, ferieafmelding, reklamationer, ændring af abonnement m.m. på borsen.dk under "Min konto". Som Børsen-kunde kan du også sende en e-mail til kundeservice@borsen.dk eller ringe til Kundeservice på tlf. +45 72 42 32 12. Flytning og andre ændringer, som er bestilt inden kl. 11.30, vil normalt have effekt fra den næste udgivelsesdag.

Digital adgang
Adgang til Børsens digitale tjenester er personlig og giver adgang for én bruger. Adgangen må derfor ikke bruges af flere brugere samtidig. Børsen forbeholder sig ret til midlertidigt eller permanent at suspendere den digitale adgang ved misligholdelse af betingelserne. Dette kan ske med eller uden varsel og uden yderligere forpligtelser over for kunden.

Kommunikationsvilkår
Du vil i nødvendigt omfang modtage e-mails og sms’er fra Børsen vedrørende tekniske problemer, betaling, levering, ændringer af abonnementsvilkår m.m. Derudover vil du modtage velkomstmails og sms’er i forbindelse med dit køb, ligesom du får tilsendt tilbud om fordele og nye abonnementsformer, hvis du en dag stopper dit abonnement. Endvidere vil Børsen kunne kontakte dig via e-mails, telefonopkald og sms’er vedrørende redaktionelle historier og temaer, kundefordele, nye abonnementsmuligheder og tilbud på Børsens egne lignende produkter og ydelser som f.eks. Børsen Live, Børsen Uddannelse, og Børsen Gazelle. Du kan til enhver tid frabede dig at modtage disse ved at afmelde i selve e-mailen eller sms’en eller under nyhedsbrevsindstillingerne på Børsens kundeportal. Du kan også kontakte Kundeservice med besked om afmelding, jf. markedsføringslovens regler herom.

Levering og reklamation
Som udgangspunkt bliver trykte produkter leveret med bud, men postlevering kan forekomme. Ved manglende levering vil de udeblevne aviser blive trukket fra på den næste regning. Forsinkede og efterleverede aviser/magasiner bliver ikke godtgjort.

Fortrydelsesret
Når du køber et abonnement, har du 14 dages fortrydelsesret. Alle abonnementer, der er tegnet med en introduktionspris, vil efter den første periode fortsætte til den normalt gældende abonnementspris. Hver abonnementsperiode vil være omfattet af de 14 dages fortrydelsesperiode. For Corporateaftaler gælder der særlige betingelser afhængigt af kontrakten.

Opsigelse
Abonnementer forudbetales altid og løber, indtil de opsiges. Såfremt at betalingsformen er automatisk (kreditkort, etc.), adviseres du altid senest 8 dage før opkrævning af ny abonnementsperiode. Abonnementer kan til enhver tid opsiges til udløb af den forudbetalte periode. For abonnementer med en aftaleperiode på mere end én måned er opsigelsesvarslet dog indeværende måned, plus én måned. Ved refusion fratrækkes et administrationsgebyr. Opsigelsen skal meddeles til Børsens Kundeservice.

Subscription conditions

The following communication and subscription terms apply to all print and digital subscriptions taken out with Dagbladet Børsen A/S ("Børsen"). In purchasing a subscription or other goods/services, you acknowledge that you have read and accept Børsen's communication and subscription terms.

General
Subscription is personal, and any benefits that may be included, such as access to conferences and briefings or discounts on educational programmes, are non-transferable.

Payment and renewal
The deadline for subscription payments is one week from the time of purchase. Before a subscription period expires, we will send an invoice for the following period; all subscriptions are thus payable in advance. Unless otherwise stated, all subscriptions are automatically renewed.

Subscription changes
You can change your delivery address, pause your subscription, register a complaint, etc., on borsen.dk via the "Min konto" tab ("Customer Service tab"). You can also send an e-mail to kundeservice@borsen.dk or call Customer Service at +45 72 42 32 12. Requests made before 11:30 am will normally take effect from the next publication date.

Digital access

Access to Børsen's digital services is personal to a single user only. The access must not therefore be used simultaneously by multiple users. If this condition is breached, Børsen reserves the right, with or without notice and without further obligation towards the customer, to temporarily or permanently suspend the digital access.

Terms & conditions on communications
You will receive e-mails and SMS messages from Børsen relating to technical issues, payments, delivery, changes to terms & conditions of subscription, etc. You will also receive welcome e-mails and SMS messages in connection with your purchase and, if at any time you choose to cancel your subscription, you will be sent offers relating to benefits and new forms of subscription. Furthermore, Børsen will occasionally contact you by e-mails, phone or SMS messages relating to feature stories and themes, customer benefits, new subscription options, and offers relating to Børsen's own similar products and services, such as Børsen Live, Børsen Uddannelse, and Børsen Gazelle. You may at any time request not to receive such e-mails or SMS messages by unsubscribing in one of the e-mails or SMS messages or in the newsletter settings on Børsen's customer portal. You may also inform Customer Services that you no longer wish to receive such communication, cf. the provisions of the Danish Marketing Practices Act.

Delivery and complaints
As a rule, printed publications will be delivered by courier, though they may also be delivered via the postal service. In the event that a publication is not delivered, the cost of the newspaper in question will be deducted from the next invoice. However, no reimbursement will be made for delayed/retrospective delivery of newspapers/magazines.

Right of cancellation
After purchasing a subscription, you have a 14-day period in which you can cancel. Any subscription taken out at an introductory price will automatically continue at the standard applicable rate after the initial period. In the case of Corporate-agreements, special terms and conditions apply as per contract.

Termination
Subscriptions are always payable in advance and run until such time as they are terminated. In all cases, eight days prior to the renewal date we will inform you of the price for the next period. At any time, you may give notice to terminate your subscription upon expiry of the period for which advance payment has been made. However, subscriptions with a contract period of more than one month may be terminated by giving one month's notice to the end of the following month. Any refund is subject to a handling fee. The notice should be submitted to Børsen's Customer Service.