Klumme: Samarbejde uden skriftlig aftale var omfattet af handelsagentloven – enkeltmandsvirksomhed får halv mio. kr. i godtgørelse

Samarbejdsparter bør være opmærksomme på, at handelsagentloven i visse tilfælde gælder - også selvom der ikke er indgået en skriftlig aftale. Det viser en ny dom fra Sø- og Handelsretten, der gav ret til opsigelsesvarsel og godtgørelse ved samarbejdets ophør, skriver partner Michael R. Skovgaard, advokat og ph.d. Lissi Andersen Roost og advokat Rasmus Hjalte Niess Bak fra Andersen Partners Advokatfirma

skabelon-ny-lovgivning-paa-vej.jpg
Pro selvstændig
Eksklusivt for kunder
18. maj 2020 KL.14:08

Sø- og Handelsretten har i en ny afgørelse taget stilling til, hvorvidt sagsøger, en dansk enkeltmands­virksomhed, havde været handelsagent for sagsøgte, et belgisk selskab, og hvorvidt sagsøger havde krav på provision og godtgørelse i henhold til handelsagentloven, da parternes samarbejde ophørte.

Samarbejdets karakter

· Parterne havde haft et samarbejde om leverancer af beklædningsgenstande og beskyttel­sesudrustning til en dansk kunde. Kundens indkøb hos sagsøgte skete på baggrund af kon­trakt efter offentligt udbud.

· Parterne var uenige om karakteren og omfanget af samarbejdet. Sagsøger var af den opfattelse, at der havde bestået et løbende samarbejde fra 2010 til 2017, hvorefter sagsøgte bragte samarbejdet til øjeblikkeligt ophør, og at sagsøger i denne periode var agent for sagsøgte. Omvendt var sagsøgte af den opfattelse, at sagsøger kun havde bistået sagsøgte med enkeltstående praktiske opgaver.

· Parterne havde ikke indgået en skriftlig agentaftale. Men af dokumenterne, som blev fremlagt under retssagen, fremgik det, at sagsøgte flere gange havde omtalt sagsøger som sin agent, blandt andet over for den danske kunde og andre potentielle kunder.

· Sagsøgte havde desuden løbende afregnet provision til sagsøger med 3 % af den omsætning, som sagsøgte havde haft i forbindelse med de aftaler, som var ind­gået med bistand fra sagsøger. I provisionsnotaerne var sagsøger omtalt som agent.

Rettens vurdering

Efter en samlet vurdering fandt retten, at sagsøger havde optrådt som handelsagent for sag­søgte. Handelsagentlovens regler om opsigelsesvarsel og godtgørelse, der ikke kan fraviges til skade for agenten, fandt derfor anvendelse. Det betød, at agenten havde krav på et op­sigelsesvarsel på seks måneder og var beret­tiget til provision af de aftaler, som sagsøgte havde indgået med den danske kunde indtil udløbet af opsigelsesvarslet.

Derudover var sagsøger berettiget til en godtgørelse, fordi sagsøger havde bidraget til en betydelig forøgelse af handlen med den danske kunde. Retten fastsatte godtgørelsen til 500.000 kr.

Dommen viser, at det ikke er afgørende, hvordan parterne betegner et samarbejde, og om der er ind­gået en skriftlig aftale eller ej. Parterne kan også i kraft af deres adfærd anses for at have etableret et agentforhold. Det giver agenten krav på et opsigelsesvarsel og efter omstændighederne godtgørelse ved ophør.

Læs mere uddybende om sagen her.

Denne klumme er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.