Eksperternes råd: Undgå at blive ramt dobbelt på forretningen af globale trends

394427_16_9_large_83.jpg
“Der bli­ver stil­let stør­re og stør­re krav til be­sty­rel­ses­ar­bej­det. Glo­ba­le me­ga­trends som di­gi­ta­li­se­ring og bæ­re­dyg­tig­hed på­vir­ker virk­som­he­der­ne, og ud­for­d­rer de­res for­ret­nings­mo­del­ler. Og det går hur­tigt. Ofte hæn­ger de forskellige trends sam­men,” siger Mette Neville. Foto: Arkiv, fotograf: Hans Christian Jacobsen
Pro selvstændig
Eksklusivt for kunder
01. feb 2020 KL.10:20

Glo­ba­le tema­er som grøn om­stil­ling og di­gi­ta­li­se­ring vil også kom­me til at på­vir­ke de mindre virk­som­he­ders hver­dag. Der­for skal be­sty­rel­ser­ne sætte tek­no­lo­gi og bæ­re­dyg­tig­hed på dagsordenen.

Bestyrelse - Verden flyt­ter sig has­tigt, og de glo­ba­le dags­or­de­ner ri­si­ke­rer at ram­me dans­ke SMV-virk­som­he­der hårdt, hvis de ikke for­hol­der sig til dem. Den op­ga­ve lig­ger bedst i virk­som­he­der­nes be­sty­rel­ser. De må ori­en­te­re sig mod glo­ba­le me­ga­trends som di­gi­ta­li­se­ring og den grøn­ne dagsorden.

Det me­ner Mette Neville, cen­ter­le­der for Center For Små og Mel­lem­store Virk­som­he­der ved Aarhus BSS og med­for­fat­ter til bo­gen “SMV-be­sty­rel­ser – hele ve­jen rundt”. Hun ser et stort be­hov for at få ænd­ret fokus i de mindre virk­som­he­ders be­sty­rel­ser, så be­sty­rel­ser­ne i højere grad ar­bej­der stra­te­gisk med de nye dags­or­de­ner.

Glo­ba­le me­ga­trends som di­gi­ta­li­se­ring og bæ­re­dyg­tig­hed på­vir­ker virk­som­he­der­ne, og ud­for­d­rer de­res for­ret­nings­mo­del­ler.


“Der bli­ver stil­let stør­re og stør­re krav til be­sty­rel­ses­ar­bej­det. Glo­ba­le me­ga­trends som di­gi­ta­li­se­ring og bæ­re­dyg­tig­hed på­vir­ker virk­som­he­der­ne, og ud­for­d­rer de­res for­ret­nings­mo­del­ler. Og det går hur­tigt. Ofte hæn­ger de forskellige trends sam­men,” siger Mette Neville.

Link

“Hal­ter virk­som­he­den bagefter i for­hold til at bru­ge de nye di­gi­ta­le tek­no­lo­gi­er, kan det også bli­ve svært at op­fyl­de en ræk­ke af FN’s 17 Ver­dens­mål. Så ri­si­ke­rer virk­som­he­den at bli­ve ramt dob­belt.”

Be­sty­rel­sen skal tænke grønt og di­gi­talt

Mette Neville pe­ger på be­sty­rel­ser­ne til at løfte den­ne kæm­pe op­ga­ve, da den dag­li­ge le­del­se ofte er fan­get i drif­ten.

“Be­sty­rel­ser­ne skal i ar­bejds­tø­jet. De mindre virk­som­he­der har ofte be­græn­se­de res­sour­cer både øko­no­misk som or­ga­ni­sa­to­risk, og det er der­for vig­tigt, at der in­ves­te­res, der hvor det kan ska­be størst for­ret­nings­mæs­sig vær­di i virk­som­he­den. Det er en stra­te­gisk op­ga­ve, som kræ­ver, at be­sty­rel­sen har vilje og kom­pe­ten­cer til at lægge en grøn og di­gi­tal lin­se ind over stra­te­gi­en,” siger Mette Neville.

Di­gi­ta­li­se­ring

Selv om Danmark er et af de mest di­gi­ta­le lan­de i EU, kni­ber det med in­tro­duk­tio­nen af ny di­gi­tal tek­no­lo­gi i de mindre virk­som­he­der. De hal­ter iføl­ge Mette Neville efter de stør­re virk­som­he­der i for­hold til di­gi­ta­li­se­ring. De mindre sel­ska­ber står der­for med et ef­ter­slæb, der kan slå hårdt.

Det hand­ler både om at op­ti­me­re drif­ten og at se på, hvad kun­der­ne ef­ter­spør­ger. Hvis man skal hol­de fast i kun­der­ne i frem­ti­den, skal man ek­sem­pel­vis også an­ven­de de di­gi­ta­le tek­no­lo­gi­er til at ud­vik­le nye pro­duk­ter og ser­vi­ces for at ska­be en bedre kun­de­rej­se.

“Det er en stra­te­gisk op­ga­ve at frem­tids­sik­re virk­som­he­den gennem øget di­gi­ta­li­se­ring. Der­for skal SMV-be­sty­rel­ser i langt højere grad ar­bej­de med di­gi­ta­li­se­ring som en del af de­res stra­te­gis­ke le­del­ses­op­ga­ve,” siger Mette Neville.

Mang­ler vi­den om tek­no­lo­gi

I ana­ly­sen “SMV-be­sty­rel­sen i den di­gi­ta­le tids­al­der” sva­rer 45 pct. af de ad­spurg­te virk­som­he­der, at den størs­te ud­for­d­ring i be­sty­rel­sens ar­bej­de med di­gi­ta­li­se­ring er mang­len­de kend­skab til de nye tek­no­lo­gi­er. Og 36 pct. pe­ger på mang­len­de kom­pe­ten­cer i or­ga­ni­sa­tio­nen.

Ana­ly­sen ind­går i det om­fat­ten­de pro­jekt “SMV-be­sty­rel­sen som di­gi­tal ka­ta­ly­sa­tor”, der lø­ber fra 2018 til 2021, og som er et part­ner­skab mel­lem Aarhus BSS, DTU Business, Danmarks Tek­nis­ke Universitet, Gejst/Stu­dio og Er­hvervs­hus Midtjylland. Pro­jek­tet er støt­tet af Industriens Fond. Må­let er at klæ­de lan­dets SMV-be­sty­rel­ser bedre på i for­hold til at ar­bej­de stra­te­gisk med di­gi­ta­li­se­ring.

“Vi­den om de nye di­gi­ta­le tek­no­lo­gi­er er nød­ven­dig, men langt fra nok. Di­gi­ta­li­se­ring er et pus­le­spil be­stå­en­de af mange brik­ker, som for­ret­nings­for­stå­el­se, or­ga­ni­sa­tion og sam­ar­bejds­part­ne­re, hvor be­sty­rel­sen skal fin­de og ar­bej­de med de brik­ker, der er nød­ven­di­ge for at få di­gi­ta­li­se­rin­gen af virk­som­he­den til at lyk­kes,” for­kla­rer Mette Neville.

Mange ejer­le­de­re bæ­rer rundt på med et me­get stærkt kon­trol­gen.


Hun un­der­stre­ger også be­ho­vet for, at ejer­le­der­ne slip­per no­get af de­res stram­me greb om virk­som­he­den.

“En di­gi­tal om­stil­ling går på tværs af virk­som­he­den og kræ­ver ofte både en ny ledelsesstil og nye or­ga­ni­sa­tions­struk­tu­rer. Netop det kan være en ud­for­d­ring. Mange ejer­le­de­re bæ­rer rundt på med et me­get stærkt kon­trol­gen. Her­ud­over skal le­del­sen kun­ne ska­be ejer­skab i or­ga­ni­sa­tio­nen. Be­sty­rel­sen skal der­for også have fokus på or­ga­ni­sa­tio­nen.”

Bæ­re­dyg­tig­hed

FN’s ver­dens­mål har fået stor op­mærk­som­hed de se­ne­re år, men omkring 40 pct. af de små og mellemstore virksomheder har sta­dig ikke hørt om dem. Det kom­mer til at ænd­re sig has­tigt, me­ner Mette Neville.

Flere for­bru­ger­ne øns­ker at kun­ne væl­ge bæ­re­dyg­ti­ge al­ter­na­ti­ver. Mange store virk­som­he­der ar­bej­der al­le­re­de med må­le­ne, og det of­fent­li­ge stil­ler grøn­ne krav i for­bin­del­se med ind­køb. Det be­ty­der, at de mindre virk­som­he­der skal tænke bæ­re­dyg­tig­hed ind i for­ret­nin­gen. Sam­ti­dig skal de kun­ne do­ku­men­te­re det.

“De små og mellemstore virksomheder skal for­hol­de sig til den grøn­ne dagsorden og for­stå den, uanset om de vil eller ej. Bæ­re­dyg­tig­hed pres­ser sig på som dagsorden i hele sam­fun­det. Der­for er det vig­tigt, at be­sty­rel­sen har fin­ge­ren på pul­sen. Be­sty­rel­sen må ikke lege struds, for det for­svin­der ikke. Det er kom­met for at bli­ve,” siger Mette Neville.

Bund­lin­je i bæ­re­dyg­tig­hed

Selv om langt de fles­te af lan­dets SMV-virk­som­he­der ikke har ver­dens­mål og bæ­re­dyg­tig­hed inde på ra­da­ren i dag, bør de også se at få det ud fra et kom­mer­ci­elt syns­punkt og som en gyl­den mar­keds­mu­lig­hed.

“Be­sty­rel­sen skal sætte den stra­te­gis­ke ret­ning på om­rå­det, fordi det i høj grad også handler om bund­lin­je. Der er også glo­ba­le mu­lig­he­der. Dans­ke virk­som­he­der har et stærkt brand in­ter­na­tio­nalt i for­hold til bæ­re­dyg­tig­hed, og det skal vi ud­nyt­te,” siger Mette Neville.

Læs mere om den værdiskabende bestyrelse i mindre virksomheder: