BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Sådan forklarer Danmarks største selskaber deres arbejde med bæredygtighed og lønpakker
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Bæredygtighed er blevet en del af lønpakkerne hos en række topchefer, mens andre virksomheder fortsat vurderer, hvorvidt det skal være en del i fremtiden. Læs et udpluk af virksomhedernes vurderinger af området her

Godt fire ud af ti af de største virksomheder i Danmark har i dag inddraget bæredygtighedsmål som CO2, miljø og diversitet som en del af målene i incitamentsprogrammerne for topledelsen.

Det viser en rundspørge, som Børsen har lavet blandt de 50 største virksomheder, hvoraf 45 er vendt tilbage. 19 svarer, at de i dag arbejder med bæredygtighed i målene, mens 25 har svaret nej. En enkelt virksomhed kommenterer ikke på lønforhold.

Læs et udpluk af virksomhedernes forklaringer på, hvorfor de har valgt at gå den den bæredygtige vej eller ej.

A.P. Møller - Mærsk

"A.P. Møller - Mærsk ser positivt på at indarbejde esg som en del af incitamentsprogrammet for ledende medarbejdere."

"Vi er i øjeblikket ved at undersøge, hvordan dette i detaljer kan ske på en meningsfuld og omfattende måde både for den langsigtede udvikling på området og forretningen som helhed," siger pressechef Signe Wagner i en skriftlig kommentar.

"Vi har netop bestilt vores første CO2-neutrale containerskib, hvilket er sket syv år tidligere end forventet, og det understreger, hvor stærkt udviklingen på området går i øjeblikket."

Vestas

"Det [er] ikke en specifik del af aflønningen hos Vestas. Vi har en højt prioriteret bæredygtighedsstrategi med klare målsætninger, som vi rapporterer på i detaljer og følger op på jævnligt internt og eksternt – overfor bestyrelse, medarbejdere, offentligheden. Men den er mere kompleks og gennemgribende, end hvad vi ønsker specifikt at måle og aflønne på i et bonusprogram."

Arla

"Hvor det giver mening på nuværende tidspunkt, har enkelte ledere bæredygtighedsmål som et element i deres bonusordning, men det er ikke udbredt endnu til at gælde generelt. Det er dog meget tænkeligt, at jo længere frem vi kommer på vores bæredygtighedsrejse, jo mere vil opnåelse af disse mål også finde vej til bonusprogrammer."

ISS

"Vi har i nogen tid arbejdet med variable aflønningsmål, der handler om sundhed og sikkerhed for vores mange ansatte. Men vi overvejer løbende om klimamål også kan implementeres."

"Vi skal bl.a. se på, hvordan vi i partnerskab med de virksomheder, vi arbejder for, kan gøre en positiv forskel for klimaet. Allerede i dag arbejder vi konkret med en række initiativer, herunder klimavenlige rengøringsløsninger og reduktion af fx madspild og strømforbrug."

USTC

"Klima og bæredygtighed [er] utrolig vigtigt og noget, vi vægter højt i USTC, men vi er først startet op på arbejdet med det. Klimamål er derfor ikke en del af grundlaget for løn og bonus til koncernens ledelse pt." Børsen har kontaktet de 50 største virksomheder i Danmark målt på omsætning og spurgt om følgende: Er selskabets arbejde med CO2, klima og bæredygtighed en del af grundlaget for løn og bonus til ledelsen? Af de 50 er 45 vendt tilbage. 19 svarer ja, 25 svarer nej, og et selskab oplyser ikke om lønforhold. Lego, Danfoss, Centrica, Topdanmark og Energidanmark er ikke vendt tilbage.

Carlsberg

Carlsberg har haft bæredygtighedsmålene CO2 og vand som en del af den årlige bonusplan for direktionen de sidste to år. I 2021 udvides de nuværende til at omfatte andre aspekter af esg som en ansvarlig alkoholkultur.

”Carlsberg har haft bæredygtighedsmål i vores bonusplan for direktionen i de sidste 2 år, og de udvides i 2021 til at omfatte andre aspekter af ESG. Vi beregner dem ud fra forbedringer i forhold til vores 2022 mål og ambitionerne for 2030, fordi bestyrelsen synes, det skal belønnes på linje med finansielle resultater, at Carlsberg f.eks. har reduceret CO2 udledningen fra bryggerierne med 39 pct. siden 2015 og reduceret vandforbruget med 18 pct. per hektoliter øl produceret,” oplyser bestyrelsesformand Flemming Besenbacher.

Danish Crown

"Ikke endnu. Udfordringen er at finde en model, hvor vi kan sætte håndfaste mål fra år til år, som ikke bare gælder for ledelsen, men for alle medarbejdere, der indgår i Danish Crowns bonusprogram. Den opgave arbejder vi på at løse."

"Vi har defineret konkrete målsætninger for 2030 og 2050, så derfor vil det være naturligt, at det bliver en del af vores bonusprogram, men det er desværre ikke nogen simpel opgave."

DLG

"Vi er stadig i et meget tidligt stadie af vores bæredygtighedsplan, som vi fremlagde i begyndelsen af februar. Derfor har vi endnu ikke kigget på, hvordan arbejdet med bæredygtighed skal honoreres. Det er noget vi vil kigge ind i i fremtiden."

PFA

"PFA har ikke p.t. defineret konkrete mål, der er koblet eksplicit til aflønning. Bestyrelsen følger op på klima og bæredygtighed på årets bestyrelsesmøder."

Danish Agro

"Vi arbejder generelt ikke med bonus-programmer."

Nykredit

"Vores topledelse får en fast løn, hvor der ikke er bonus. Dvs. de får heller ikke variabel løn. Generelt bliver der ikke brugt bonusordninger i Nykredit."

Grundfos

"Ja. Siden 2019 har bæredygtighed været en af vores seks strategiske KPI'er, som er en del af vores kortsigtede incitamentsprogram," skriver Janda Campos, bæredygtighedschef.

"Bæredygtighedsindekset måler vores fremskridt mod vores definerede bæredygtighedsmål i 2025. Det består af 10 KPI'er, der repræsenterer Grundfos' tre vigtige strategiske dimensioner inden for bæredygtighed: vand, klima og social ansvarlighed."

"At arbejde med bæredygtighedsindekset er en rejse for os og vi lærer og forbedrer konstant vores metode. Da vi skal gennemgå vores ambitioner i 2021, vil vi også se på vores indeks for bæredygtighed for at sikre, at det fortsat måler vores effekt og fremskridt på de tre vigtigste områder."

Bestseller

"Pt kun for den del af organisationen der arbejder direkte med bæredygtighed, men vi kigger ind i hvordan dette kan udvides til at indbefatte flere dele af ledelsen. Der er individuelle mål for de respektive indsatsområder."

Pandora

"Nej. Det skyldes primært, at arbejdet med vores tre nuværende målsætninger på bæredygtighedsområdet allerede er under implementering. Det vil derfor ikke give yderligere incitament at basere aflønningen på disse målsætninger. Efterhånden som vi udvikler vores bæredygtighedsarbejde og sætter nye mål på området, er det muligt, at de bliver en del af ledelsens aflønning."

Velux under VKR Holding

"30 procent af ledelsens bonusprogram relaterer sig til andre områder, end de direkte forretningsmæssige – vi kalder det et bæredygtigt mindset som relaterer sig til vores målsætning om at være en mønstervirksomhed i forhold til samfund, medarbejdere, kunder og andre stakeholdere. Hvordan denne helt konkret udmønter sig afhænger af den enkelte direktørs ansvarsområde."

Schouw & Co.

"ESG er en integreret del af grundlaget for ledelsens løn og bonus. Vi har dog ikke en formel afhængighed og offentliggør ikke de specifikke kriterier for løn og bonus (heller ikke på andre områder end ESG)."

Velliv

"Velliv har for nylig opdateret aflønningspolitikken, så der fremover er mulighed for at aflønne udvalgte ledere og medarbejdere ud fra bæredygtighedsmål. Som kundeejet pensionsselskab har Velliv ikke bonusordninger, og vi har derfor heller ikke koblet disse til specifikke bæredygtighedsmål. Bæredygtighed indgår naturligvis i de årlige indsatsplaner for organisationen og lederne."

Lars Larsen Group

”Det er besluttet, at arbejdet med bæredygtighed er et strategisk indsatsområde, som alle afdelinger skal arbejde med, men det indgår pt. ikke som et bonusparameter i Jysk. Det skyldes dels, at mange indsatser i forbindelse med at reducere forbrug, udledning og affald, i forvejen også reducerer omkostningerne og derfor allerede er dækket," skriver Rune Jungberg Pedersen, bæredygtighedschef for Jysk.

"I forhold til krav til råvarer og leverandører vedrørende eksempelvis certificeringer eller reduktioner, er der jo netop tale om krav. Derfor er det en del af den normale arbejdsproces for JYSK-medarbejdere at sikre, at disse krav er opfyldt."

"Endelig er det vigtigt at understrege, at Jysk stadig er tidligt i processen, og hvis arbejdet med klima skal indgå som et bonus-parameter skal vi være endnu skarpere på, hvilke mål vi skal nå og i hvilket tempo.”

Coloplast

"Coloplasts bæredygtighedsindsats er i dag ikke en del af grundlaget for løn og bonus til ledelsen, men bæredygtighed spiller alligevel en central rolle i selskabet. Vi understøtter FN’s verdensmål, Paris-aftalens 1,5°C-målsætning og Science Based Targets-initiativet – og har netop lanceret en ny bæredygtighedsstrategi, som understøttet af investeringer for op til 250 mio. kr. skal reducere vores udledninger og forbedre vores produkter og emballage."

"Coloplasts bestyrelse, der sætter rammerne for ledelsens løn- og bonusstruktur, evaluerer løbende de parametre denne er bundet op på. I dag er fokus på værdiskabelse og finansiel performance (vækst og overskudsgrad) samt aktieoptioner."

Stark Group

"Stark Groups arbejde med CO2 reduktioner og bæredygtighed er ikke p.t. en del af grundlaget for løn og bonus, men vi arbejder på at indarbejde vores 16 bæredygtighedsmål, der dækker syv hovedområder; CO2, affald, arbejdsmiljø, medarbejder engagement, diversitet, produkt certificeringer og bæredygtig rådgivning, i incitament strukturen i Starks løn og bonusaftaler i ledelsen, samt hos relevante medarbejdere i løbet af 2021."

TDC

"Nej, på nuværende tidspunkt indgår TDC Groups CO2-ambition ikke som del af grundlaget for løn og bonus til ledelsen, men det har ikke indflydelse på, om vi får indfriet vores mål og ambitioner."

"I 2017 satte vi os fx målet om 70 pct. CO2-reduktion i 2020, hvilket vi opnåede i 2019. Herefter satte vi nok engang nye mål med 2020 som baseline – målsætningen var 100% CO2-neutral i 2030 for vores scope 1 & 2 udledning. I 2020 blev målet opjusteret, så vi nu skal være 100 pct. CO2-neutrale i 2028 for vores scope 1 & 2 udledning, mens vi inden sommeren vil sætte mål for vores scope 3 udledning."

DFDS

"Ja, DFDS’ arbejde med CO2, klima og bæredygtighed er en del af grundlaget for løn og bonus til ledelsen, da ledelsen dels måles på finansielle mål, dels på strategiske, personlige og bæredygtigheds relaterede mål. Målene varierer fra år til år, afhængig af de konkrete indsatsområder og det specifikke ansvarsområde for de enkelte medlemmer af ledelsen."

Semler

"Vi vil gerne være en aktiv spiller inden for klima og bæredygtig mobilitet, og vi tager et stort ansvar for udbredelse og elektrificeringen af den danske bilflåde. Løn og bonus er et forhold mellem bestyrelsen og ledelsen i Semler Gruppen. Sådan har vi altid behandlet løn og bonus, og da vi ikke er et børsnoteret selskab, agter vi at fortsætte sådan."

Demant

"Svaret er nej. Vi har ikke resultatbaseret løn eller bonus på nogen parametre. Vores direktion er fast lønnet og har et aktiebaseret fastholdelseshonorar."

Rambøll Gruppen

”Hos Rambøll har vi valgt at fremme bæredygtige initiativer i forretningen ved at sætte fokus på bæredygtighed i alle markedernes forretningsplaner. Det gælder altså inden for Vand, Rambøll Management Consulting, Byggeri, Transport, Miljø & Sundhed samt Energi. Lederne bliver målt på, hvordan de udvikler deres forretningen inden for det. Denne ordning har vi erfaret giver et rigtig godt resultat og engagement, og i dag bidrager mere end 60 pct. af Rambølls omsætning til FN’s verdensmål,” siger HR-direktør Lena Kjær hos Rambøll.

Codan

"Nej, ikke direkte, men indirekte bliver ledelsen målt på særligt bæredygtighed, i forbindelse med skadesforebyggelse som er et stort fokus i vores 2025-strategi og dermed i vores målopfølgning som hænger sammen med vores bonusmodeller. At binde klimamålsætninger mere direkte op på lønmål og bonus er en trend, vi naturligvis følger interesseret med."

Falck

"Falck har forpligtet sig til at handle ansvarligt som virksomhed og bidrage til en socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtig udvikling. Som global virksomhed ved vi hos Falck, at vores påvirkning af samfundet og miljøet også er global. Sociale og etiske overvejelser er en væsentlig del Falcks virksomhed, lige fra vores daglige drift til vores interne globale politikker og den måde, vi interagerer med vores forretningspartnere på."

Forsiden af Børsen Bæredygtig