BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
"Derfor giver bæredygtig facility management mening"
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Bæredygtighed spiller en stadig større rolle for facility management-organisationer. Læs her Niras’ bud på, hvordan I kommer fra ad-hoc-projekter til en plan, der sætter fart på indsatsen og forenkler hverdagen.

Mange virksomheder og deres facility management (fm)-organisationer er ambitiøse og vil også bidrage til en bæredygtig udvikling. De fleste lægger ud med enkelte initiativer, som kan høste nogle åbenlyse gevinster, men når de lavthængende frugter er høstet, er der ofte tvivl om næste skridt. For hvordan kommer fm-organisationen i mål med egne ambitioner?

Svaret er, at alle funktioner, som er knyttet til ejendomme og ejendomsservices (investeringer, administration, space management, drift og service) bruger deres indsigt og opgaveløsning til en grøn omstilling. Der er brug for en helhedsorienteret indsats med eksplicitte mål for en bæredygtig omstilling af organisationen, for at fremme at alle funktioner arbejder i samme retning og takt.

Alle fagligheder skal i spil

En helhedsorienteret bæredygtighedsplan sikrer fælles retning på et strategisk, taktisk og operationelt plan. Det sikrer koordinering på tværs af funktioner, så man ikke spænder ben for hinandens indsats eller bare flytter problemer fra en funktion til en anden.

For at minimere restaffald er der f.eks. brug for gode placeringer af kildesortering, justering af rengøringsservices, plads til affaldscontainere og ikke mindst kommunikation med brugerne.

Miljø- og klimaregnskaber hjælper med at kortlægge virksomheders påvirkning af det lokale og globale miljø og er vigtige redskaber for at udarbejde en effektiv plan. Bæredygtige business cases, livscyklusanalyser og lignende er ny viden, som man må indarbejde i virksomhedens beslutningsgrundlag.

Investeringsplaner og driftsøkonomi er afgørende for at realisere en bæredygtighedsplan.

Nogle tiltag kan medføre besparelser, mens andre snævert set har en merudgift. Business cases skal give overblik over fordele og ulemper for virksomheden som helhed, herunder miljø- og klimapåvirkning.

Bæredygtighed skal udvikles både med hjerne og hjerte for at få medarbejdere og andre brugere med. Derfor skal der også arbejdes med motivation, kommunikation og en fælles kultur. I fremtiden vil vi se fm-organisationer, som arbejder mere systematisk med at afklare behov og få feedback fra deres brugere.

En meningsfuld indsats med gevinster på flere planer

Man skal lægge tid og ressourcer i at udarbejde en plan, men fordelene ved en god plan udmønter sig på flere planer:

Cheferne er med til at sætte den generelle retning og økonomi. Det giver større autonomi hos de udførende.Bæredygtighedskoordinatorer får en overordnet plan som grundlag for projekter og opfølgning.Medarbejdere og brugere bliver informeret og forhåbentligt tryggere, ved at en bæredygtighedsindsats er i gang. Virksomheden kan kommunikere om sin indsats til samarbejdspartnere, myndigheder, kunder, presse og potentielle medarbejdere.

Kun med en dedikeret ledelse kommer fm-organisationer fra ad-hoc-projekter til en koordineret og helhedsorienteret indsats for en bæredygtig udvikling.

Huskeliste, før du går i gang

1. Formuler succeskriterier ved at tage afsæt i virksomhedens fm-behov om f.eks. to-fem år, og oversæt dette til fm-succesparametre. Hvad er jeres vigtigste mål?

2. Er der brug for at redesigne fm-organisationen? Tag afsæt i topledelsens tanker om fm-organisering. Hvilket serviceniveau? In-house eller outsourcing? Samling af bygge- og driftsherreroller?

3. Hvis I ikke allerede har det, så få overblik over jeres ejendomsportefølje og servicer ved hjælp af analyser af fm-nøgletal, byggetekniske beskrivelser, serviceevalueringer m.m. Tal med HR. Hvor er det vigtigst at fokusere? Har I den nødvendige indsigt, og er det i en form, som kan deles med andre?

4. Identificer de vigtigste indsatser for, at I kan komme i mål. Typisk er der behov for langvarige indsatser, som man må opdele i indsatser på kort og længere sigt.

5. Hent inspiration hos andre – nationalt og internationalt – og øs af egne erfaringer.

6. Invester i beredskab og planlægning. Stil krav om kvalificeret beslutningsgrundlag, og brug en digitaliseringsstrategi til at lette adgang til relevant data.

7. Sørg for kompetenceudvikling hos de medarbejdere og brugere, som skal blive ambassadører for planen, og minimer risiko for sager om greenwashing.

8. Sørg for at stille krav til jeres leverandører om bæredygtighedshensyn og dokumentation herfor. Tjek, at I får, hvad I beder om.

9. Følg med i realiseringen af planen, og del dette med topledelse, medarbejdere og brugere. Sørg for at fejre fremskridt, og lær af eventuelle tilbageskridt.

10. Efter nogle år må bæredygtighedsplanen revideres med nye mål og indsatser for det næste kapitel i virksomhedens bæredygtighedsrejse. Hvad var styrker og svagheder ved denne plan, og hvordan kan I gøre både proces og plan bedre næste gang?

Forsiden af Børsen Bæredygtig
BØRSEN BÆREDYGTIG
26. jan 2021