Aktiv forvaltning

Ved aktiv forvaltning forsøger kapitalforvalteren at slå aktieindeks ved vægte sin portefølje anderledes end indekset.

Aktivallokering

Fordeling af investeringsportefølje mellem forskellige aktivklasser f.eks. aktier, obiigationer, kontantindskud, råvarer og fast ejendom.

Alpha

Den del af afkastet på en aktieportefølje, der stammer fra porteføljeforvalterens aktive valg af aktier.

Basispoint el. basispunkt

1/100 procentpoint. Hvis renten stiger fra 1,24 pct. til 1,25 pct., er den steget et basispoint, blandt venner et bip.

Bear

Person, der mener markedet vil falde.

Bear certifikat

Et børsnoteret certifikat der bevæger sig modsat den underliggende aktie, dvs. kursen på certifikatet stiger, når kursen på aktien falder. Certifikatet er udstedt af en bank og kan være med eller uden gearing.

Bear market

Periode med faldende aktiekurser.

Beta

Den del af risikoen ved en aktieportefølje, der ikke kan fjernes ved spredning af investeringerne.

Blue chip

Aktie hvis risiko - med rette eller med urette - opfattes som lavere end andre aktier.

Bull

Person, der mener markedet vil stige.

Bull certifikat

Et børsnoteret certifikat der afspejler kursudviklingen i den underliggende aktie. Certifikatet er udstedt af en bank og kan være med eller uden gearing.

Bull market

Periode med stigende aktiekurser.

C20

De 20 mest likvide aktier på Nasdaq børsen i København. Indekset revideres hvert halve år.

Cash flow

Pengestrøm dvs. virksomhedens overskud korrigeret for afskrivninger og forskydninger i balanceposter (anlægsaktiver, lagre, tilgodehavender osv.).

CEO

Chief Executive Officer = administrerende direktør

CFO

Chief Financial Oficer = finans- eller økonomidirektør

CIBOR

Copenhagen Interbank Offered Rate, interbankrenten mellem danske banker.

Cykliske aktier

Aktier i virksomheder, der er følsomme overfor de økonomiske konjunkturer, f.eks. maskinproducenter og entreprenører.

Day trader

Person der foretager mange handler i løbet af en enkelt dag, ofte blot med få minutters interval mellem køb og salg. 

Defensive aktier

Aktier i virksomheder, der er relativt lidt følsomme overfor de økonomiske konjunkturer, f.eks. fødevare- eller medicinalvirksomheder.

Driftsresultat

Omsætning minus omkostninger til materialer, salg, administration, men ikke finansielle omkostninger eller skat. Også kaldet ordinært resultat eller EBIT (Earnings Before Interest and Taxes).

Due diligence

I forbindelse med overtagelse af en virksomhed vil køber gennemgå regnskaber, kontrakter m.m. for at sikre sig mod ubehagelige overraskelser. Denne proces kaldes due diligence.

EBIT

Se Driftsresultat.

EPS

Earnings per share = resultat per aktie

Fed

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve Bank.

Gearing

Belåning af egne penge for at investere et større beløb. Eks.: Du har 100.000 kr. og låner 500.000 kr. for kunne investere ialt 600.000 kr. Du har dermed gearet dine penge fem gange.

Indre værdi

Virksomhedens egenkapital dvs. virksomhedens aktiver minus virksomhedens gæld. Ofte skal begrebet "indre værdi" forstås som indre værdi per aktie.

K/IV

Aktiekurs i forhold til Indre Værdi.

Kapitalmarkedsdag

Arrangement hvor virksomheden præsenterer sig selv og sine fremtidsudsigter overfor store investorer og børsmæglere. Af hensyn til børsreglerne bliver alt informationsmateriale offentliggjort samtidig med præsentationen, således at små investorer også får adgang til oplysningerne.

Konvertibel obligation

Obligation, der på et vist tidspunkt eller under visse omstændigheder kan ombyttes med aktier i den udstedende virksomhed.

Kort position

Salg af aktier, der ikke ejes, i forventning om at kunne købe dem til en lavere pris på et senere tidspunkt.

Kursmål

Børsmægler eller aktieanalytikers vurdering af den korrekte kurs for en aktie.

Market maker

Bank eller børsmægler der forpligter sig til at stille både købs- og salgspriser uden at have en underliggende kundeordre .

NASDAQ

National Association of Securities Dealers Automated Quotation System. Det amerikanske moderselskab for børsen i København. 

Nedjustering

Ændring af ledelsens forventninger til resultatet for indeværende eller kommende regnskabsår.

Opjustering

Ændring af ledelsens forventninger til resultatet for indeværende eller kommende regnskabsår.

Passiv forvaltning

Ved passiv forvaltning vægter kapitalforvalteren sin portefølje tæt på indeksets fordeling for ikke at risikere at blive slået af indekset.

Price earnings ratio (P/E)

Forholdet mellem aktiekurs og indtjening per aktie. Jo lavere P/E, desto billigere er aktien. P/E er det mest anvendte nøgletal ved vurdering af aktier. 

Prospekt

Informationsmateriale udarbejdet i forbindelse med en børsnotering. Materialet indeholder oplysninger om produkter, markeder, kunder, historiske regnskabstal, risikofaktorer m.m.

Spread

Forskel mellem bedste bud og bedste udbudspris. For mindre aktier er spreadet ofte ganske stort, hvilket gør det dyrere at handle.

Teknisk analyse

Metode til forudsigelse af (kortsigtede) kursbevægelser på basis af kursgrafer.

Value aktie

Aktie kendetegnet ved lav vækst i omsætning og indtjening, lav P/E, lav K/IV og højt udbytte.

Volatilitet

Størrelse af kursudsving.

Vækstaktie

Aktie kendetegnet ved høj vækst i omsætning og indtjening, høj P/E, høj K/IV og lavt eller intet udbytte.